مهندسی کامپیوتر

پایان نامه :مروری برساختار شبکه GPRS و سرویس های آن

متن پایان نامه :

چکیده:
اهمیت تکنولوژی های سرویس های مبتنی بر IP در دنیای ارتباطات بدون سیم با افزایش روزمره
همراه می باشد. امروزه شبکه های معمولی بعنوان متد جدید دسترسی به اینترنت و شبکه های مبتنی بر IP
استفاده می شوند. در این راستا، تلاشهای زیادی جهت بهینه سازی شبکه های سلولی برای ارائه

سرویس های داده صورت گرفته است، که GPRS ماحصل آن تلاشهاست. GPRS که کوتاه شده
عبارت “General Packet Radio Service” می باشد، در واقع مکمل سیستم GSM بوده و با اضافه
کردن قابلیت های شبکه GPRS به شبکه GSM قبلی، می توان سرویس های متنوع تر و با نرخ بیت
بالاتری ارائه نمود. در این گزارش به اختصار به معرفی ساختار شبکه GPRS وسرویس های قابل ارائه در آن
پرداخته می شود.

مقدمه
امروز همزمانی رشد سریع شبکه موبایل سلولی و افزایش تعداد کاربران اینترنت، شرایط را جهت ترکیب هر
دو تکنولوژی فراهم آورده است. ماحصل این ترکیب، سرویس های داده در بستر شبکه بی سیم سلولی است.
سرویس های داده در شبکه سلولی موجود، نیازهای کاربران وفراهم کنندگان سرویس ها را تامین نمی کنند.
از نقطه نظر کاربران، نرخ بیت انتقال داده بسیار پائین بوده و زمان تنظیم برقراری یک ارتباط بسیار طولانی
است. از نقطه نظر فنی، بستر ارائه این سرویس ها مبتنی بر مدار (Circuit) است که به تبع آن در بخش
رادیویی یک کانال ترافیکی مستقل، تنها به یک کاربر تخصیص می یابد. در حالیکه در ترافیک
پیاپی(Burst) مثل اینترنت، ترافیک مبتنی بر بسته (Packet) بوده و چندین کاربر همزمان می توانند از
یک کانال فیزیکی استفاده نمایند.
GPRS بستر جدیدی در کنار شبکه GSM سلولی است که امکان ارائه این نوع سرویس ها را فراهم
می آورد. از مهمترین مزایای GPRS، صرفه جویی در منابع رادیویی است بدین نحو که تنها زمانی که
ترافیک داده وجود دارد، از منابع موجود در شبکه استفاده شده و نیز همزمان چندین کاربر امکان استفاده از

سرویس را دارا هستند. با افزایش کارایی GPRS، هزینه های فراهم کردن سرویس های داده، کاهش یافته
و به تبع آن، ضریب نفوذ سرویس های داده در بین کاربران تجاری ومعمولی افزایش خواهد یافت.
علاوه بر تهیه سرویس های نوین برای کاربران امروزی موبایل، GPRS به عنوان گامی به سوی شبکه های
نسل سوم می باشد. GPRS برای اپراتورهای شبکه موبایل این امکان را فراهم می کند که شبکه ایی مبتنی
بر IP جهت ارائه سرویس های داده پیاده سازی نمایند که مسلماً با راه اندازی سرویس های نسل سوم، به
راحتی امکان گسترش شبکه IP موجود میسر خواهد بود. از نگاه دیگر GPRS محیطی را جهت تست و
توسعه سرویس ها وبرنامه های جدید فراهم می نماید که کمک شایانی به کسب تجربه در زمینه این نوع
سرویس ها وگسترش سرویس های نسل سوم موبایل خواهد نمود. 
 در شبکه GSM ارائه سرویس های مبتنی بر IP امکان پذیر نبوده و تنها امکان ارائه
 داده از نوع Circuit وجود دارد. از آنجا که در آینده نزدیک حجم زیادی /۹ نرخ بیت ۶ kbps
از سرویس های مبتنی بر IP در شبکه کنونی GSM وارد خواهد شد آشنایی با ساختار و
سرویس های شبکه GPRS کمک شایانی به پیاده سازی ساختار و سرویس های آن خواهد
نمود.
 پیشینه تحقیق
GPRS تکنولوژی نسل دو و نیم موبایل است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و به تبع
آن اطلاعات مدونی در این خصوص وجود ندارد.
۳-۱٫ روش کار و تحقیق
با توجه به اینکه GPRS از تکنولوژی های نوینی است که تا کنون در ایران پیاده سازی نشده

99