رشته مدیریت

پایان نامه : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر  شاه منصوری


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. این جامعه در مجموع ۹۸ نفر بوده و نمونه مورد بررسی ۷۸ پاسخگو برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده­ ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق. ۱
۱-۲-  بیان مسأله. ۳
۱-۳-  اهداف تحقیق. ۵
۱-۴-  اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۵-  سؤال‌های تحقیق ۸
۱-۷- متغیرهای تحقیق ۹
۱-۸- مدل مفهومی تحقیق. ۱۰
۱-۹- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق ۱۱
۱-۱۰- تعریف اصطلاحات (واژه‌ها) ۱۱
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۴
مقدمه. ۱۵
۲-۱- بخش اول: ادبیات تحقیق. ۱۵
۲-۱-۱- مفهوم دانش. ۱۵
۲-۱-۲- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش. ۱۷
۲-۱-۳- انواع دانش. ۱۹
۲-۱-۴- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش. ۲۲
۲-۱-۵- فرایند خلق دانش. ۲۳
۲-۱-۶- ویژگی‌های دانش. ۲۴
۲-۱-۷- مفهوم مدیریت دانش. ۲۶
۲-۱-۸- تاریخچه مدیریت دانش. ۲۷
۲-۱-۹- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش. ۲۸
۲-۱-۱۰- نیاز به مدیریت دانش. ۳۰
۲-۱-۱۱- اهداف مدیریت دانش. ۳۰
۲-۱-۱۲- وظایف مدیریت دانش. ۳۱
۲-۱-۱۳- مزایای مدیریت دانش. ۳۲
۲-۱-۱۴- عناصر اساسی مدیریت دانش. ۳۴
نقش دانش در مدیریت دانش. ۳۵
نقش مدیریت در مدیریت دانش. ۳۶
نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش. ۳۷
نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش. ۳۷
۲-۱-۱۵- گرایش‌های مدیریت دانش. ۳۸
۲-۱-۱۶- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش. ۳۹
۲-۱-۱۷- مدیریت دانش و فناوری ۴۰
۲-۱-۱۸- جریان دانش در سازمان. ۴۲
۲-۱-۱۹- مؤلفه‌های مدیریت دانش. ۴۵
۲-۱-۲۰- مفاهیم کارآیی، اثربخشی و عملکرد. ۴۷
۲-۱-۲۱- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن. ۴۹
۲-۱-۲۱-۱- معیارهای سازمانی ۴۹
۲-۱-۲۱-۲- مدل‌های اثربخشی سازمانی ۵۳
۲-۲- بخش دوم: بر سوابق تحقیق. ۵۷
الف- سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۷
ب) سابقه تحقیقات خارجی ۵۹
۲-۳- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران. ۶۸
فصل سوم روش تحقیق. ۷۰
مقدمه. ۷۱
۳-۱- روش تحقیق. ۷۱
۳-۲- جامعه و نمونه آماری ۷۲
۳-۳- برآورد حجم نمونه. ۷۲
۳-۴- روش جمع‌آوری اطلاعات و مراحل آن. ۷۲
۳-۴-۱٫ مطالعه مقدماتی ۷۳
۳-۴-۲- استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و مدارک ۷۳
۳-۴-۳٫ تهیه و تنظیم پرسشنامه. ۷۳
۳-۵٫ بررسی روایی و پایائی آزمون. ۷۵
۳-۵-۱٫ بررسی روایی پرسشنامه. ۷۵
۳-۵-۲٫  بررسی پایایی پرسشنامه. ۷۵
۳-۶-۳٫ آلفای کرونباخ. ۷۵
۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۷
۳-۷- مراحل اجرای تحقیق ۷۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۲-۴- آمار استنباطی ۸۱
۳-۴-آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۵
۴-۴-آزمون استقلال خطاها ۸۶
۵-۴-بررسی فرضیات تحقیق. ۸۸
فصل پنجم. ۱۰۹
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۰۹
۵-۱- مقدمه. ۱۱۰
۵-۲- بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. ۱۱۰
۵-۳- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها و مولفه های اثر بخشی تحقیق. ۱۱۱
۵-۴- پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق و نظرات برای تحقیقات آتی ۱۱۵

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵-۶٫ محدودیت‌های تحقیق ۱۱۷
منابع. ۱۱۸
منابع خارجی ۱۲۴
پرسش نامه. ۱۲۸
پیوست ۱۳۲
. مقدمه
در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.
۱-۲-  بیان مسأله[۱]
     مدیریت دانش، یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان­های امروزی محسوب می شود. امروزه دانش به عنوان منبع کلیدی هرسازمانی محسوب می­شود. سازمان های امروزی دانش محور شده ­اند و به جای نیروهای یدی برای ذهن ها هزینه می کنند.
فضای پیچیده، متغیر و رقابتی‌سازمان‌های امروزی ایجاب می‌کند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، چرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمان‌ها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمان‌ها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصه رقابت باید از مزیت‌های رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت­هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه‌ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد شد. دانشی که تصمیم‌گیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی می‌شود و مالک آن دارای یک کالای فی‌نفسه و منحصربه‌فرد است (امیرخانی، ۱۳۹۰).
یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت بوده و به رشد و توسعه آنها در بازار رقابت کمک می‌کند. بکارگیری استراتژی‌های مدیریت دانش، می‌تواند زمینه نوآوری در فرایندها، فعالیت‌ها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمان‌ها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر است که از یک طرف با جذب دانش‌های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با اداره مؤثر آن می‌تواند مهم­ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، ۱۳۸۶ ).
«اثربخشی[۲]»، میزان دستیابی اهداف سازمان را می‌سنجد. به بیان دیگر، اثرات محصولات یا خدمات را بر جامعه کمی کرده و مشخص می‌کند که خدمات یا محصولات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی که سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت می‌کند. در واقع اثربخشی یک مفهوم کیفی است که رضایت ارباب‌رجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان می‌دهد (بدری آذرین و همکاران، ۱۳۹۲).
بدیهی است که تمامی سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت باید بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهم‌‌ترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهره‌مند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، چرا که عدم توجه به این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن می‌تواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های دانش‌محور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمان‌ها دیده نمی‌شود و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره‌وری سازمان‌ها در پی داشته است. طبعاً بررسی و توجه خاص به منبع دانش می‌تواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمان‌‌ها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، ۱۳۸۹).

لذا با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت.
۱-۳-  اهداف تحقیق[۳]
هدف کلی:
شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

۱-۴-  اهمیت و ضرورت تحقیق[۴]
مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام ­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است. بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند (اخوان و همکاران، ۱۳۸۹).
در این میان بسیاری از سازمان ها تلاش خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه می توانند دانش را در سازمان مدیریت نمایند. در محیط پویا و پیچیده امروز، برای تمامی سازمان ها به ویژه بانک ها، ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد، محصولات و خدمات خود به کار گیرند. زیرا نبود مدیریت دانش درسازمان ها، مشکلات و زیان هایی نظیر: اتلاف دانش تخصصی سازمان، از دست دادن درآمد و سود، فقدان بهره­وری، فرصتهای از دست رفته و ممانعت از پیشرفت، از دست دادن دانش انجام بهترین کارها، از دست دادن فرصتهای یادگیری، کاهش کیفیت دانش مورد نیاز برای آینده، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی، آسیب وارد آمدن به روابط سازمانی با مشتریان، عرضه کنندگان و سهام داران و . را به­همراه دارد(سالیزوجونز، ۱۳۸۷، ص۲۲).
لذا مدیریت دانش به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به عملکرد مطلوب در سازمان‌ها و بطور اخص در بانک رفاه کارگران، برای موفقیت و رقابتی بودن در محیط امروزی الزامی است(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۸).
مدیران، متخصصین ‌وکارشناسان سازمان‌ها پیرامون مدیریت دانش باید بدانند که تفکرات جدید، تفکرات جدیدتر را موجب می‌شود و تسهیم دانش، دریافت‌کننده آن را غنی‌تر می‌سازد، بدون آن که‌ مالک آن، دانش‌خود را از دست بدهد(عبدالکریمی، ۱۳۸۳: ۳۸).
پس با توجه به این که مدیریت دانش می‌تواند از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و موفقیت‌های نوآورانه‌ای را برای سازمان‌ها به ارمغان آورد ضروری است که سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت، فرصت تفکر، مطالعه و کسب دانش را از مدیران، کارکنان و کارشناسان خود نگیرند و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی فعالیت‌های خود بیافزایند. بدیهی است که در غیر اینصورت بهره­وری سازمان‌ها سیر نزولی خواهد یافت.
بانک رفاه کارگران، با به کارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده ازامکانات آن درامرتسریع وتسهیل دستیابی به اطلاعات­، قادرخواهد بود قابلیت­های دانش­پروری  خود را افزایش دهد. استفاده موثرازمدیریت دانش می ­تواند منافع اقتصادی نیز برای تمامی سازمان­ها ازجمله بانک رفاه کارگران، به دنبال داشته باشد(تولایی و رشیدی، ۱۳۸۹).
۱-۵-  سؤالهای تحقیق[۵]
در این پژوهش، محقق درصدد بوده تا بتواند به سؤال‌های اصلی ذیل پاسخ دهد.
۱-۵-۱٫ سؤال اصلی:
آیا فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟
۱-۵-۲٫ سؤالات فرعی:

  1. آیا خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟
  2. آیا اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟
  3. آیا ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟
  4. آیا بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟
  5. آیا تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟

۱-۶٫ فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱٫ فرضیه اصلی:
فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی‌ بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است.
۱-۶-۲٫ فرضیه ­های فرعی:
فرضیه فرعی اول: خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؛
فرضیه فرعی دوم: اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؛
فرضیه فرعی سوم: ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؛
فرضیه فرعیچهارم: بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؛
فرضیه فرعیپنجم: تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است.

99