رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری

عنوان

   بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری

        نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله  شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر بیژن خواجه نوری


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 
علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول ۳۰ سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (۴۹-۱۵ساله) ساکن شهر شیراز می­باشد و حجم نمونه ۳۸۴ نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری، خوشه­ای چندمرحله­ای است که با بهره گرفتن از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با  رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و  شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با  رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر می­گذارد.
واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.
فهرست
عنوان              صفحه
فصل اول
۱-کلیات. ۱
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- بیان مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت و ارزش تحقیق ۷
۱-۴- اهداف تحقیق: ۹
۱-۴-۱- هدف کلی ۹
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۹
فصل دوم.
۲-پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۱- تحقیقات داخلی ۱۲
۲-۲- تحقیقات خارجی ۲۰
فصل سوم.
۳- مبانی نظری ۳۲
۳-۱- نظریه های اجتماعی و فرهنگی ۳۲
۳-۱-۱-  نظریه انتقال جمعیت. ۳۲
۳-۱- ۲- نظریه جریان ثروت بین نسلی ۳۳
۳-۱-۳-  نظریه ارتقا اجتماعی ۳۵
۳-۲- نظریه های اقتصادی ۳۵
۳-۳- نظریه های اجتماعی ۳۶
۳-۲- ۱- باروری به مثابه کنش اجتماعی ۳۶
۳-۲-۲- نظریه کنش اجتماعی ۳۷
۳-۲-۳- واحد کنش داوطلبانه. ۳۸
۳-۲-۴- کارکردهای نظام کنش ۴۰
۳-۲-۵- نظریه منابع در دسترس ۴۲
۳- ۴- چارچوب نظری تحقیق ۴۵
۳-۴-۱- مدل نظری تحقیق ۴۷
۳-۴-۲- مدل تجربی تحقیق ۴۸
۵-۳- فرضیات تحقیق: ۴۹
فصل چهارم.
۴- روش شناسی تحقیق ۵۱
۴-۱- مقدمه. ۵۱
۴-۱- روش تحقیق ۵۱
۴-۲- تکنیک تحقیق ۵۱
۴-۳- ابزار جمع آوری داده­ ها ۵۱
۴-۴- جامعه ی آماری ۵۲
۴-۵- واحد تحلیل ۵۲
۴-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵۳
۴-۷- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۵۳
۴-۸- اعتبار ۵۴
۴-۹- پایایی ۵۴
۴-۱۰- فنون تحلیل داده ها ۵۶
۴-۱۱- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵۶
۴-۱۱-۱- متغیرهای مستقل ۵۷
۴-۱۱-۲- متغیر وابسته. ۵۸
فصل پنجم
۵- یافته های تحقیق ۶۰
۵-۱- مقدمه. ۶۰
۵-۲- توصیف داده ها ۶۰
۵-۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱
۵-۴- تحلیل مدل معادله ساختاری ۸۰
۵-۵- شاخص های نیکویی برازش ۸۶
فصل ششم
۶- بحث و نتیجه گیری ۹۵
۶-۱- نتیجه گیری ۹۵
۶-۲- محدودیت ها و مشکلات. ۹۹
۶-۳- پیشنهادهای پژوهشی ۹۹
    ۶-۴- پیشنهادهای اجرایی۹۹
منابع فارسی ۱۰۰
منابع انگلیسی ۱۰۶
کلیات
۱-۱- مقدمه
مساله باروری و پیامدهای آن برای سلامت و تداوم جامعه بسیار مهم است، زیرا تنها راه تامین جمعیت و تداوم تولید مثل از طریق باروری می­باشد. هر چند می­توان بخشی از جمعیت مورد نیاز یک جامعه را از طریق مهاجرت تامین کرد ولی در نهایت امر، ناگزیر از توجه به مقوله باروری و فرزندآوری خواهیم شد. باید توجه داشت که هرگونه سیاست­گذاری در مورد روندهای جمعیتی در آینده و اتخاذ هر گونه برنامه­ عمل، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل و تعیین کننده­های باروری است (حسینی و بگی، ۱۳۹۱: ۷۴).

پایان نامه - مقاله - متن کامل

باروری، به عنوان یکی از مولفه های جمعیتی، مهم­ترین عامل تغییر در ساخت جمعیت است که نقش تعیین کننده ­ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در سطح خرد (خانواده) و در سطح کلان (جامعه) دارد. از طرف دیگر با توجه به این­که در جوامع پدر سالار فرزندآوری بسیار مهم می‌باشد، موقعیت و پایگاه زنان اغلب با تعداد بچه­هایی که به دنیا می­آورند و هم چنین با جنس نوزاد در ارتباط است و در نتیجه زنان می­خواهند از طریق فرزند­آوری جایگاه و موقعیت خود را بالا ببرند و به مرتبه مردان برسانند.
یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آن­ها در عرصه­های مختلف جامعه است. امروزه با توجه به نقش سازنده زنان در توسعه جوامع، رفع عقب ماندگی آنان از جنبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمند­سازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این جنبه­های مهم، قدرت تصمیم ­گیری زنان است. صاحب نظران به این نتیجه رسیده ­اند که تساوی زنان و مردان در تصمیم ­گیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه یکی از راه­های محقق شدن مفاهیمی از قبیل دموکراسی، برابری، توسعه و عدالت اجتماعی است (ساروخانی،۱۳۸۴: ۳۰).
اگرچه زنان، سابقه طولانی در انجام کارهای داخل و خارج خانه دارند، اما آن­چه که واضح است مردان هم چنان از قدرت تصمیم ­گیری بیش­تری در خانه برخوردارند. مشارکت اندک زنان در تصمیم ­گیری‌های مربوط به امور خانه و زندگی خانوادگی با پیامدهای نامطلوبی همراه است که یکی از آن­ها فرزندآوری بالا و عدم توانایی زنان برای برنامه ریزی صحیح در امور داخلی خانه و در نتیجه اتلاف وقت آنان است.
علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان­های رشد جمعیت در طول ۳۰ سال گذشته کاهش چشم­گیری داشته است (علی مندگاری، ۱۳۸۴). تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این­که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می­آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه می ­تواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد.
 
۱-۲- بیان مسئله
جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و . و هم تأثیر گذار بر آن می‌باشد. می­توان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحولات مربوط به آن تحت تاثیر یک فرمول یا نظریه خاص نیست، بلکه در شرایط  زمانی و مکانی متفاوت، علل مختلف و متنوع و گاه متضادی دارد. جمعیت و مسائل مربوط به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیش­ترین تشتت آرا را در این زمینه به دنبال داشته است. برای مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی است که در بعضی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن، سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌گردد (ضیایی بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۵).
ایران یکی از سریع­ترین کاهش­های باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش باروری آن هم بیش از ۵۰ درصد در یک دهه فقط برای جوامع مسلمان منحصر بفرد و ویژه نیست اما تاکنون در جاهای دیگر گزارش نشده است (وحیدنیا، ۲۰۰۷: ۲۵۹). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال ۱۳۶۵برابر با ۳/۶، در سال ۱۳۷۵ برابر با ۵۲/۲ و درسال ۱۳۸۵ این رقم برای کل کشور به ۸/۱و در سال ۱۳۹۰ به ۵/۱ فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،۱۳۹۰).
دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است. کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبکه بهداشتی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده، افزایش سواد و تحصیلات بویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهایتا بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این مواردند ( عباسی شوازی، ۲۰۰۰، الف و ب)؛ میرزایی، آقاجانیان و مهریار، ۱۹۹۹). در مورد عوامل تأثیرگذار بر کاهش باروری در ایران، افزایش تحصیلات و بهبود و موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این موارد در تبیین انتقال باروری ایران است (علی مندگاری، ۱۳۸۴).
ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ    ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶ­ﻫﺎی ﺑﺎروری (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﯾﺪه آلﻫﺎی ﺑﺎروری) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
استقلال[۱] زنان به عنوان وضعیت یا کیفیتی از اداره کردن خود [۲]، خود تصمیم ­گیری و مستقل بودن تعریف شده است که ممکن است ارائه بهتری از درجه و دسترسی، کنترل و استقلال زنان در تصمیم ­گیری‌هایشان را نشان دهد (آبادیان[۳]، ۱۹۹۶).
دیسون و مور[۴] استقلال را به عنوان توانایی دسترسی فرد به اطلاعات و استفاده از آن برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شخصی و هم چنین در ارتباط با دیگران است، تعریف می‌کنند (دیسون و مور، ۱۹۸۳: ۴۵؛ ججی بوی و ستار[۵]،۲۰۰۱: ۶۸۸). هم چنین استقلال به میزان دسترسی زنان (و کنترل بر) منابع مادی (شامل غذا، درآمد، زمین و دیگر شکل‌های رفاه) و منابع اجتماعی (شامل: دانش، قدرت و پرستیژ) در خانواده، در اجتماع و در جامعه می‌باشد (دیکسون[۶]، ۱۹۸۷: ۶).
ججی بوی استقلال را به عنوان کنترل زنان بر زندگی خودشان به طوری که آن‌ها نیز مانند شوهرانشان در مورد مسایل خانواده حق مساوی داشته باشند و بر روی منابع مالی و سایر منابع کنترل داشته باشند، دسترسی به دانش و اطلاعات واقتدار برای تصمیم ­گیری‌های مستقل، آزادی از محدودیت‌های تحرک فیزیکی و توانایی ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده می‌داند (ججی بوی، ۲۰۰۱: ۶۸۸).

ابعاد استقلال از دیدگاه ججی بوی (۱۹۹۵)، شامل پنج بخش مجزا اما وابسته به هم است که می‌تواند به عنوان اهمیت رابطه باروری – آموزش تشخیص داده شود:
۱- استقلال اطلاعاتی[۷]: زنان تحصیل کرده، دید جهانی وسیع‌تری دارند. دارای ادرک بیش­تری از سبک زندگی جایگزین هستند و نسبت به قدرت و استبداد شک و تردید بیش‌تری دارند.
۲- استقلال تصمیم‌گیری[۸] : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگی شان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحث‌های خانوادگی است.
۳- استقلال فیزیکی [۹] : زنان تحصیل کرده ارتباط بیش­تری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیش­تر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.
۴- استقلال عاطفی[۱۰] : زنان تحصیل­کرده، صداقت و وفاداریشان را از روابط گسترده خانوادگی به خانواده ازدواجی تغییر می‌دهند و روابط عادلانه­تری بین زوجین وجود دارد، قیود و صمیمیت بیش­تری در بین دو زوج و والدین و بچه ها حکم فرماست و این گونه زنان به ارزش خود بیش­تر واقفند و خود را کمتر تکذیب و انکار می­ کنند.
۵- استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس[۱۱]: آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.
روتس چیلد[۱۲]  استقلال زنان را از موقعیت و پایگاه آنان متمایز ساخته است. به نظر او موقعیت زنان، اشاره به وضعیت کلی آنان در جامعه دارد در حالی که استقلال را به عنوان توانایی زنان در کنترل و یا تغییر رفتار زنان و مردان دیگر و هم چنین توانایی تعیین کردن وقایع مهم در زندگی خودشان می‌داند (روتس چیلد، ۱۹۸۲: ۱۱۷).
هیندن[۱۳] استقلال را بعنوان توانایی زنان و عدم وابستگی آنان در تصمیم ­گیری‌های مربوط به خانه تعریف می‌کند (هیندن، ۲۰۰۰:۲۵۵).
 همان­گونه که در بالا ذکر شد مفهوم استقلال چند بُعدی می‌باشد و شامل استقلال اطلاعاتی، استقلال تصمیم‌گیری، استقلال فیزیکی (جا به جایی)، استقلال احساسی و استقلال اقتصادی می‌باشد.
جی­جی­بوی سه مورد از مهم­ترین ابعاد استقلال زنان را قدرت تصمیم ­گیری، تحرک مکانی و دسترسی به منابع اقتصادی بدون در نظر گرفتن مکان و مذهب آن­ها می­داند ( حسینی و بگی، ۱۳۹۱: ۵۹). ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن و ﻧﻘـﺶ آن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮیﻫـﺎی ﺑـﺎروری   ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎی زﯾـﺎدی در ﻣـﻮرد آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـا ﻫﻤﻪ محققان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دارد، وﻟﯽ ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺗـاﺛﯿﺮ     مشخص ﻧﯿﺴﺖ، اتفاق نظر دارند. در این پژوهش به پیروی از عباسی­شوازی و همکاران (۲۰۰۹)، حسینی و بگی (۱۳۹۱)، جهت بررسی استقلال زنان، سه  بعد تصمیم ­گیری، جا به جایی و اقتصادی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته­اند.
۱-۳- اهمیت تحقیق

99