رشته مدیریت

پایان نامه : ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 (M.A)

مدیریت دولتی – گرایش مالی

 عنوان :

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 استاد راهنما:

دکتر جعفر رحمانی

 استاد مشاور:

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۴

۱-۱-مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۱-هدف اصلی ۷

۱-۴-۲-اهداف فرعی ۷

۱-۵-فرضیه های تحقیق ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی: ۸

۱-۶-تعریف متغیرهای تحقیق ۸

۱-۶-۱-هوش فرهنگی ۸

۱-۶-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۹

۱-۶-۳- هوش فرهنگی شناختی ۹

۱-۶-۴- هوش فرهنگی انگیزشی ۹

۱-۶-۵- هوش فرهنگی رفتاری ۹

۱-۶-۶- عملکرد. ۱۰

۱-۶-۷- ارزیابی عملکرد. ۱۰

۱-۷-قلمرو تحقیق ۱۰

۱-۷-۱-قلمرو مکانی ۱۰

۱-۷-۲-قلمرو زمانی ۱۰

۱-۸-  روش تحقیق ۱۰

۱-۹-  روش گردآوری اطلاعات. ۱۰

۱-۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات. ۱۱

۱-۱۱-  جامعه آماری ۱۱

فصل دوم. ۱۳

مقدمه. ۱۳

بخش اول: ارزیابی عملکرد. ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲-  عملکرد. ۱۴

۲-۳- ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد. ۲۴

۲-۷- معیارها و شاخص ها ۲۷

۲-۸- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند. ۲۸

۲-۹- روش ها متداول ارزیابی عملکرد. ۳۰

۲-۱۰- مسائل موجود درارزیابی عملکرد. ۳۵

۲-۱۱-مقدمه. ۴۱

۲-۱۲-فرهنگ. ۴۲

۲-۱۳- فرهنگ و رفتار سازمانی ۴۳

۲-۱۴-مفهوم هوش. ۴۴

۲-۱۵- هوش چند وجهی ۴۶

۲-۱۶- هوش فرهنگی ۴۸

۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی ۵۲

۲-۱۷-۱- هوش فرهنگی شناختی ۵۵

۲-۱۷-۲- هوش فرهنگی فراشناختی ۵۷

۲-۱۷-۳- هوش فرهنگی انگیزشی ۵۹

۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری ۶۲

۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی ۶۴

۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی ۶۶

۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش. ۶۸

۲-۲۰-۱-  هوش عمومی یا ضریب هوشی: ۶۸

۲-۲۰-۲- هوش اجتماعی: ۶۸

۲-۲۰-۳- هوش عاطفی: ۶۹

۲-۲۱- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی ۷۰

۲-۲۱-۱- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی ۷۰

۲-۲۱-۲- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها ۷۱

۲-۲۱-۳- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد. ۷۱

۲-۲۱-۴- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین ۷۱

۲-۲۱-۵- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. ۷۲

۲-۲۲- پرورش هوش فرهنگی ۷۳

۲-۲۳- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی ۷۵

۲-۲۳-۱- قضاوت های همراه با تعمق ۷۵

۲-۲۳-۲- هویت چند دیدگاهی ۷۵

۲-۲۳-۳- اهمیت شرایط و موقعیت. ۷۶

۲-۲۳-۴- شایستگی زبان شناختی ۷۶

۲-۲۴-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه. ۷۶

۲-۲۴-۱- شخصیت. ۷۶

۲-۲۴-۲- سواد فرهنگی ۷۷

۲-۲۴-۳-شایستگی فرهنگی ۷۸

بخش سوم: هوش فرهنگی و عملکرد. ۷۹

۲-۲۵- ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد. ۷۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶- پیشینه تحقیق ۸۱

۲-۲۶-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۸۱

۲-۲۶-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۸۲

بخش پنجم: چارچوب مفهومی ۸۵

۲-۲۷- چارچوب مفهومی ۸۵

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه. ۸۷

۲-۲۸- مرکز مدیریت حوزه های علمیه. ۸۷

فصل سوم. ۸۹

۳-۱- مقدمه. ۸۹

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق ۸۹

۳-۳- روش تحقیق ۹۱

۳-۴- متغیرهای تحقیق ۹۱

۳-۴-۱- متغیر مستقل ۹۱

۳-۴-۲-  متغیر وابسته. ۹۱

۳-۵- ابزار و روش های گردآوری اطلاعات و داده ها ۹۱

۳-۶- روایی و پایانی پرسشنامه. ۹۴

۳-۶-۱- تعیین روایی پرسشنامه. ۹۴

۳-۶-۲- تعیین پایانی پرسشنامه. ۹۴

۳-۷- جامعه آماری ۹۵

۳-۸- روش نمونه گیری ۹۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده ۹۷

فصل چهارم. ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۹۹

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش. ۱۰۰

۴-۲-۱- سن ۱۰۰

۴-۲-۲- میزان تحصیلات. ۱۰۱

۴-۲-۳- سابقه خدمت. ۱۰۲

۴-۲-۴- سِمت(پست) سازمانی ۱۰۴

۴-۲-۵- وضعیت تاهل ۱۰۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۶

۴-۳-۱- آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۰۶

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱۰۷

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیات فرعی ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۸

۴-۳-۱-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۰۹

۴-۳-۱-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۱۰

۴-۳-۱-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۱۱

۴-۳-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۱۱۲

۴-۳-۳- آزمون کولموکروف – اسمیرنف. ۱۱۳

۴-۳-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۱۴

۴-۳-۴-۱- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۲- وضعیت هوش فرهنگی شناختی ۱۱۴

۴-۳-۴-۳- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی ۱۱۵

۴-۳-۴-۴- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری ۱۱۵

۴-۳-۴-۵- وضعیت هوش فرهنگی ۱۱۵

۴-۳-۴-۶- وضعیت عملکرد. ۱۱۶

فصل پنجم. ۱۱۹

۵-۱- مقدمه. ۱۱۹

۵-۲- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی ۱۱۹

۵-۲-۱- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۱۹

۵-۲-۲- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن ۱۱۹

۵-۲-۳- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف – اسمیرنف. ۱۲۰

۵-۲-۴- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۲۰

۵-۳- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق ۱۲۰

۵-۴- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۱

۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۲۱

منابع و مآخذ. ۱۲۳

منابع فارسی: ۱۲۳

منابع لاتین: ۱۲۵

ضمائم و پیوست ها ۱۳۱

 چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.

در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.

داده ها از ۸۶ نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  ، ۹۵۳/۰ به دست آمد.

نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت.

کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد.

فصل اول

۱-۱-مقدمه

یک ویژگی برجسته جهانی شدن که به طور عمیقی سازمانهای امروزی را تحت تاثیر قرار می دهد گرایش عمده به سمت تنوع فرهنگی بیشتر است. جهانی شدن شامل فرآیندهای تعامل اجتماعی در یک مقیاس جهانی می باشد که در آن افراد از بسیاری ملیت ها با هم پیوند و ارتباط دارند و در یک محیط متفاوت از نظر فرهنگی ، هم در داخل سازمان هایشان و هم بیرون از آنها، کار می کنند. سازمانها به طرز چشمگیری در تعاملات بیشتر در میان مجموعه های مختلفی از فرهنگ ها و دیدگاه ها درگیر می شوند(p78 ، ۲۰۰۶ ، Thomas) ، این واقعیت ، سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چند فرهنگی شده است ، به نحوی که تفاوت در زبان ، قومیت ، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد.(p2 ،۲۰۰۷ ، Dean)

این دشواری های ادراکی و تعارضات و رشد روزافزون تعاملات بین المللی ، سبب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام «هوش فرهنگی» شناخته می شود. هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجه ی مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می کند با درک صحیح و سریع مولفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم.(عباسعلی زاده و نائیجی، ۱۳۸۶، ص۲۳)

۱-۲- بیان مسأله

مدتهاست که بسیاری از سازمانها قلمرو فعالیت های خود را وسعت داده اند این وسعت قلمرو و حوزه فعالیت صرفاً به سازمانهای تجاری و اقتصادی محدود نمی شود بلکه سازمانهای سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، ورزشی ، فرهنگی و مذهبی را هم در بر می گیرد(زاهدی ، ۱۳۷۹ ، ص ۶ )

این وسعت قلمرو فعالیت باعث شده که سازمانها با چند گانگی فرهنگی هم در نیروی کار خود و هم در کسانی که به عنوان مشتری و ارباب رجوع به آنها مراجعه می کنند، مواجه شوند. در حقیقت تنوع ، یک واقعیت زندگی امروز است و هیچ سازمانی نمی تواند آنرا نادیده بگیرد. سازمانها با کارمندان و مراجعانی سروکار دارند که دارای پیش زمینه های فرهنگی و کارکردی متفاوتی هستند و همچنین دارای مفروضاتی در مورد چگونگی برقراری ارتباط و چگونگی تصمیم گیری می باشند(زاهدی ، ۱۳۷۹، ص ۱۲۰ ).

در میان قابلیت های مورد نیاز قرن ۲۱ ، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حایز اهمیت است. محیط کار جهانی ، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند . توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها ، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در یک محیط متفاوت فرهنگی معرف هوش فرهنگی است(جان نثار احمدی و فیاضی ، ۱۳۸۵، ص ۴۱).

برای ایجاد روابط موثر و غلبه بر مشکلات ناشی از تنوع فرهنگی ، افراد نیازمند توانایی های ویژه ای در زمینه برقراری ارتباط و تعامل همزمان با افرادی که دارای فرهنگ های مختلف هستند می باشند. یکی از این توانایی ها برخورداری از هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی اشاره به توانایی و قابلیت یک فرد در برقراری ارتباط موثر با افرادی دارد که دارای فرهنگ های متفاوت هستند.

هوش فرهنگی به افراد کمک می کند که بتوانند نسبت به فرهنگ های مختلف حساس باشند ، بتوانند به طور شایسته و مناسبی با افراد از فرهنگ های مختلف ارتباط برقرار کنند و بتوانند فرهنگ های جدیدی که با آنها برخورد می کنند تجزیه و تحلیل نمایند.

هوش فرهنگی از نظر Ang  و Earley شامل چهار بعد فراشناختی ، شناختی ، انگیزشی و رفتاری می باشد. هر کدام از این ابعاد جنبه های خاصی از هوش فرهنگی را توضیح می دهند(Imai ، p19 ، ۲۰۰۷ ).

سازمانها باید از طریق کارکنان به اهداف گروهی برسند ، لذا نحوه  انجام کار کارکنان در تحقق اهداف موثر می باشد. در نتیجه بازبینی و شناسایی نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم برای بهبود عملکرد ، یک قسمت مهم از فالیت های مدیریت سازمان است. این مهم از طریق فرآیند ارزیابی عملکرد نیروی انسانی صورت می گیرد(زارعی متین ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۵۷ ). ارزیابی عملکرد یکی از رویکردهای مهم مدیران برای دستیابی به موفقیت است. تغییرات سریع محیطی ، تشدید فضای رقابتی ، افزایش روزافزون انتظارات جامعه و . نیاز به مدیریت ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده است(یداللهی فارسی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۳۰).

با توجه به اینکه سازمانها به دنبال افزایش عملکرد و بهینه سازی امور هستند ، لذا در مرحله نخست باید عملکرد کارکنان را افزایش دهند. عملکرد مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی است که از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد. با توجه به اینکه عملکرد نیز تابعی از دانش ، مهارت ، توانایی ها و انگیزش می باشد و با در نظر گرفتن این مطلب که هوش فرهنگی یک توانایی و قابلیت مهم در شرایط کنونی سازمانها است که نمود های رفتاری و انگیزشی قابل ملاحظه ای دارد و از آنجائیکه مرکز مدیریت حوزه های علمیه که یکی از کانون های مهم علم و دانش با وظیفه خطیر تعمیق و بسط و گسترش و آموزش علوم اسلامی می باشد و از مهمترین مراکز تاثیر گذار در شکل گیری و رشد و نمو فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است و نظر به اینکه کارکنان آن با افرادی از فرهنگ های مختلف تعامل و ارتباط دارند. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این مساله است که:

 آیا بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه ارتباط وجود دارد یا خیر؟

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق

    در میان مهارتهای مورد نیاز قرن حاضر ، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی، منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی است.( احمدی و فیاض،۱۳۸۳،ص۱)

  در دنیای امروز رشد روز افزون تنوع فرهنگی در محیط های کاری، باعث ایجاد علاقه شدید در محیط کار به بررسی اثرات فرهنگ و تفاوت های فرهنگی و چالش های جدیدی را که برای سازمان ها و رهبران و کارمندانشان به وجود آورده است، شده است. تحقیق و بررسی در رفتار سازمانی و روان شناسی، آشکار می کند که فرهنگ، اغلب فرآیندها و پیامد های سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین محققان برای بررسی و جستجوی بهترین ابزار  فعالیت و اداره کردن محیط هایی که دارای تنوع فرهنگی هستند، هوش فرهنگی را معرفی کرده اند(Moody,2007,p1).

   هوش فرهنگی یک قلمرو و یک حوزه جدید از هوش را ارائه می کند که در کل به عنوان توانایی و قابلیت برقراری ارتباط موثر و کارآمد با افرادی از پیشینه متفاوت تعریف می شود. هوش فرهنگی بینش هایی را درباره توانایی ها و قابلیت های افراد برای از عهده موقعیت های چند فرهنگی بر آمدن، درگیر شدن در معادلات بین فرهنگی و عمل کردن در گروه های کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم کند.(Lugo,2007,p21)بنابراین تحقیق و بررسی برای توسعه و تایید هوش فرهنگی لازم می باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش «بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه» می‌باشد.

۱-۴-۲-اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
  2. بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی شناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
  3. بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
  4. بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.

۱-۵-فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

فرضیه اصلی این پژوهش را چنین در نظر می‌گیریم که «بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد».

۱-۴-۲-فرضیه های فرعی:

فرضیه‌های فرعی در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

  1. بین هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطۀمعناداری وجود دارد.
  2. بین هوش فرهنگی شناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.
  3. بین هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.
  4. بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.

 -۶-تعریف متغیرهای تحقیق

۱-۶-۱-هوش فرهنگی[۱]

توانایی و قابلیت یک فرد در برقراری تعامل موثر با افرادی که از نظر فرهنگی با او متفاوت هستند.(p80، ۲۰۰۶، Thomas)

۱-۶-۲- هوش فرهنگی فراشناختی[۲]

فرآیندهای ذهنی ای را منعکس می کند که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند شامل دانش کنترل فرآیندهای فکری و ذهنی می باشد. توانایی های مناسب شامل برنامه ریزی ، نظارت و اصلاح مدلهای ذهنی هنجارهای فرهنگی گروه ها و افراد است. (p12، ۲۰۰۷، Imai)

 ۱-۶-۳- هوش فرهنگی شناختی[۳]

دانش اکتسابی درباره یک فرهنگ خاص را منعکس می نماید یعنی آگاهی از هنجارها، آداب و رسوم ، و قراردادهایی که در فرهنگی های مختلف وجود دارد و شامل آگاهی از سیستم های اقتصادی ، قانونی و اجتماعی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مختلف و آگاهی از چهارچوب های ارزشهای اصلی فرهنگی می باشد. (p12، ۲۰۰۷، Imai)

۱-۶-۴- هوش فرهنگی انگیزشی[۴]

توانایی هدایت توجه و انرژی را به سمت یادگیری درباره تفاوتهای فرهنگی و به کارگیری آنها را در موقعیت های مختلف منعکس می کند، این توانایی کنترل موثر احساسات را در جهت کسب اهداف نشان می دهد و بیانگر علاقه افراد به تجارب فرهنگی جدید و گشودگی آنها نسبت به این فرهنگ ها می باشد.(p12، ۲۰۰۷، Imai)

۱-۶-۵- هوش فرهنگی رفتاری[۵]

99