دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان خارجی: :The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۱٫۱     Introduction. 8

۱٫۲     Statement of the Problem.. 10

۱٫۳     Statement of the Research Questions. 15

۱٫۴     Statement of the Research Hypotheses. 16

۱٫۵   Definition of the Key Terms. 18

۱٫۶ Significance of the Study. 20

۲٫۱     Introduction. 25

۲٫۲     Teachers’ Self-efficacy. 26

۲٫۲٫۱     Theories of Teacher Self-Efficacy. 27

۲٫۲٫۲     Teachers’ Self-Efficacy Constructs. 31

۲٫۲٫۳     Teacher Self-Efficacy Inventories. 36

۲٫۳    Reflective Teaching. 40

۲٫۳٫۱     Definition. 40

۲٫۳٫۲     Background of Reflective Teaching. 42

۲٫۳٫۳     Models of Reflection. 43

۲٫۳٫۴     Reflective Teaching Inventories. 62

۲٫۳٫۵     Literature Related to Self-Efficacy and Reflective Teaching. 66

۲٫۵    Theoretical and Conceptual Frameworks. 86

۲٫۶    Summary. 87

۳٫۱     Introduction. 89

۳٫۲    The Participants. 89

۳٫۳     Instrumentation. 90

۳٫۳٫۱     Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) 90

۳٫۳٫۲     English Language Teaching Reflection Inventory (ELTRI) 92

۳٫۵     Design. 97

۳٫۶     Statistical Analysis. 98

۴٫۱ Introduction. 100

۴٫۲ Testing Assumptions. 100

۴٫۳ Analysis of Outliers. 101

۴٫۴ Testing Assumptions. 101

۴٫۵ The First Null Hypothesis. 102

۴٫۶ The Second Null Hypothesis. 104

۴٫۷ The Third Null Hypothesis. 105

۴٫۸ The Fourth Null Hypothesis. 106

۴٫۹ The Fifth Null Hypothesis. 109

۴٫۱۰ The Sixth Null Hypothesis. 111

۴٫۱۱ The Seventh Null Hypothesis. 114

۴٫۱۲ The Eighth Null Hypothesis. 116

۴٫۱۳ The Ninth Null Hypothesis. 118

۴٫۱۴ The Tenth Null Hypothesis. 120

۴٫۱۵ The Eleventh Null Hypothesis. 122

۴٫۱۶ The Twelfth Null Hypothesis. 124

۴٫۱۷ The Thirteenth Null Hypothesis. 127

۴٫۱۷٫۱ Predicting EFL Teachers’ Self-Efficacy by Experience. 127

۴٫۱۷٫۲ Predicting EFL Teachers’ Reflection by Experience. 129

۴٫۱۸ Reliability Indices. 131

۴٫۱۹ Construct Validity of Reflection Questionnaire. 132

۴٫۲۰ Construct Validity of Self-Efficacy Questionnaire. 135

۴٫۲۱   The Fourteenth Null Hypothesis. 137

۴٫۲۲ The Fifteenth Null Hypothesis. 139

۴٫۲۳ Discussion. 140

۵٫۱     Introduction. 145

۵٫۲ Conclusion. 147

۵٫۳     Implications of the Study. 149

۵٫۳٫۱   Pedagogical Implications for English Teachers. 150

۵٫۳٫۲    Implications for English Teacher Educators. 150

۵٫۳٫۳     Implications for English Language Schools. 151

۵٫۳٫۴     Implications for Policy Makers. 152

۵٫۳٫۵     Implications for Book Developers. 152

۵٫۴     Suggestions for Further Research. 152

Appendix A: 169

Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES) 169

Appendix B: 172

English Language Teaching Reflection Inventory (ELTRI) 172

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-between-teacher-reflection-and-teacher-efficacy-of-novice-and-experienced-efl-teachers-2014

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-between-teacher-reflection-and-teacher-efficacy-of-novice-and-experienced-efl-teachers-2014

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers 

Author: 92