رشته حسابداری

پایان نامه :بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
استاد راهنما
دکتر داریوش دموری
استاد مشاور
دکتر سعید سعیدا اردکانی

تابستان ۱۳۸۷

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

متن پایان نامه :

 

چکیده
با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می کند در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

 

فهرست مطالب
عنوان
پیشگفتار    ۱
فصل اول:کلیات تحقیق    ۳
۱-۱ مقدمه     ۴
۱-۲٫ بیان مسئله    ۴
۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق    ۶
۱-۴٫اهداف تحقیق    ۷
۱-۵٫فرضیه های تحقیق    ۷
۱-۶٫متغیرهای تحقیق    ۸
۱-۷٫روش تحقیق    ۸
۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق    ۹
۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری    ۹
۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹
۱-۱۱٫قلمرو تحقیق    ۱۰
۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی    ۱۰
۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق    ۱۴
۱-۱۴٫جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق    ۱۵
۲-۱ مقدمه     ۱۶
۲-۲٫بودجه بندی و انواع روش های بودجه بندی    ۱۷
۲-۲-۱-تعاریف بودجه    ۱۷
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی    ۱۸
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی    ۱۸
۲-۲-۴-روش های بودجه بندی    ۱۹
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی     ۲۴
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی    ۲۵
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی     ۲۵
۲-۳٫ عوامل بودجه بندی    ۲۶
۲-۳-۱-عوامل محیطی    ۲۷
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی    ۳۱
۲-۳-۳-عوامل انسانی    ۳۷
۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملیاتی    ۴۲
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی    ۴۲
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی    ۴۴
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی    ۴۵
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی     ۴۶
۲-۴-۴-۱-کانادا    ۴۶
۲-۴-۴-۲-انگلیس    ۴۸
۲-۴-۴-۳-امریکا    ۵۰
۲-۴-۴-۴-ایرلند    ۵۴
۲-۴-۴-۵  هلند    ۵۶
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی    ۵۷
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال    ۵۸
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا    ۶۰
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج     ۶۰
۲-۵ نتایج و جمع‌بندی       ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق    ۷۳
۳-۱٫مقدمه    ۷۴
۳-۲٫روش تحقیق    ۷۴
۳-۳٫اهداف تحقیق    ۷۵
۳-۴٫فرضیه های تحقیق    ۷۵
۳-۵٫متغیرهای تحقیق    ۷۶
۳-۶٫جامعه آماری    ۷۷
۳-۷٫ نمونه‌گیری    ۷۷
۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات    ۷۹
۳-۹٫روایی    ۸۰
۳-۱۰٫پایایی    ۸۱
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها    ۸۲
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی     ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     ۸۷
۴-۱ مقدمه     ۸۷
۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه    ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی    ۹۱
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول    ۹۲
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم    ۹۵
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم    ۹۸
۴-۷ نتیجه فصل     ۱۰۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۰۶
۵-۱٫نتیجه گیری کلی    ۱۰۷
۵-۲٫پیشنهادها    ۱۰۹

 

99