فیزیک

پایان نامه : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

  پایان نامه‌ کارشناسی ارشد

استاد راهنما :

دکتر احمد شیرزاد

آذرماه ۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب هشت

چکیده ۱

۲

۰-۱    پیدایش اثر کازیمیر. ۲

۰-۲    هدف کلی ۳

۰-۳    محتوای پایان نامه. ۴

فصل اول  مقدمه ۷

۱-۱   تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی ۷

۱-۲   نیروهای وان در والس ۸

۱-۳   مفهوم نیروی کازیمیر. ۱۰

۱-۴    نیروی کازیمیر. ۱۱

۱-۵  رهیافت های نیروی کازیمیر. ۱۱

۱-۵-۱   رهیافت انرژی نقطه صفر. ۱۲

۱-۵-۲   رهیافت فشار تابشی نقطه صفر. ۱۳

۱-۶      نیروی کازیمیر و شرایط مرزی ۱۴

۱-۷     درک شهودی مقادیر نیروی کازیمیر. ۱۴

۱-۸     نیروی کازیمیر و هندسه اجسام. ۱۵

۱-۹     اندازه گیری اثر کازیمیر. ۱۶

۱-۱۰     نیروهای کازیمیر و افت و خیزها ۱۸

۱-۱۰-۱    نیروهای مربوط به افت و خیزهای کوانتومی ۱۸

۱-۱۰-۲     نیروی کازیمیر مربوط به افت و  خیزهای گرمایی   ۲۰

۱-۱۱      معرفی اثر دینامیک کازیمیر. ۲۰

۱-۱۱-۱    اثر دینامیک کازیمیر و شرایط مرزی ۲۱

۱-۱۱-۲     اثر دینامیک کازیمیر و شکل سطح مرزها ۲۲

۱-۱۱-۳     آزمایش هایی در مورد اثر دینامیک کازیمیر. ۲۲

۱-۱۲    مانسته اثر کازیمیر در فیزیک کلاسیک ۲۳

۱-۱۳    نقش اثر کازیمیر در شاخه های مختلف فیزیک ۲۳

   . ۲۵

مقدمه. ۲۵

۲-۱    معرفی دستگاه های مقید. ۲۶

۲-۱-۱     دستگاه های تکین و قیود. ۲۶

۲-۱- ۲    قیود نوع اول و نوع دوم. ۲۹

۲-۱-۳    کروشه دیراک ۳۰

۲-۲    کوانتش سیستم های مقید. ۳۰

۲-۳     کوانتش میدان کلین گوردون در حجم محدود با بهره گرفتن از قیود دیراک     ۳۲

۲-۳-۱    حل معادله میدان کلین گوردون. ۳۲

۲-۳-۲    کوانتش دستگاه بدون حل معادلات حرکت. ۳۳

۲-۳-۳     محاسبه میدان کلین گوردون با شرط مرزی نویمان  ۳۷

۲-۴    کوانتش میدان الکترومغناطیس با بهره گرفتن از قیود دیراک در حجم محدود  ۳۷

۲-۴-۱   اصول کار. ۳۷

۲-۴-۲   کوانتش میدان الکترومغناطیسی ۳۸

۲-۴-۳    تعریف شرایط مرزی و محاسبه قیود. ۳۹

۲-۴-۴    اعمال قیود بر بسط مولفه های میدان. ۴۱

  ۴۲

۳-۱     معرفی ۴۳

۳-۲     نوسانگر هارمونیک ۴۳

۳-۳     رابطه مدهای میدان و نوسانگر هارمونیک ۴۵

۳-۴    کوانتش مدهای میدان. ۴۶

۳-۵     میدان در فضای آزاد. ۴۷

۳-۶     ضرورت میدان خلاء. ۴۹

۳-۷     اثر کازیمیر. ۵۰

  ۵۴

۴-۱       میدان اسکالر کوانتیده در  فاصله محدود. ۵۵

۴-۱-۱     منظم سازی میدان اسکالر با تابع نمایی ۵۶

۴-۱-۲     منظم سازی میدان اسکالر با تابعی دیگر. ۵۸

۴-۲      نیروی کازیمیر برای میدان الکترو مغناطیس ۵۹

۴-۲-۱       صفحات رسانای موازی ۵۹

۴-۲-۲      به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان الکترو مغناطیسی با بهره گرفتن از روش بررسی سازگاری قیود  ۶۲

۴-۳    فشار تابشی خلاء: توضیح فیزیکی نیروی کازیمیر. ۶۶

  ۶۸

۵-۱    ریسمان باز در حضور میدان مغناطیسی B 69

۵-۲   معادلات میدان، شرایط مرزی و قیود ریسمان. ۷۰

۵-۳    انرژی نقطه صفر ریسمان. ۷۵

۵-۴   منظم سازی انرژی نقطه صفر و محاسبه نیروی کازیمیر. ۷۶

۵-۵   حالت کلی دیگر. ۷۷

۵-۶    نتیجه گیری ۷۸

مراجع. ۷۹

 

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه پیوند بین دو مبحث دستگاه های مقید و اثر کازیمیر می باشد. نقطه مشترک این دو مبحث مهم را می توان در شرایط مرزی یافت. در این تحقیق برای به دست آوردن نیروی کازیمیر میدان های کلین گوردون، الکترومغناطیس و ریسمان باز، از روش کوانتش سیستم های مقید با در نظر گرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود استفاده شده است. برای این منظور پس از محاسبه سازگاری قیود مذکور با هامیلتونی کل و اعمال زنجیره کامل قیود بر بسط فوریه مولفه های میدان  مد های غیر فیزیکی حذف شده  و به فضای فاز کاهش یافت دست می یابیم. سپس با تبدیل کروشه دیراک مدهای باقی مانده به جابه جا گر، سیستم را  کوانتومی می کنیم و عملگر انرژی را بر حسب مدهایی فیزیکی بیان می کنیم. منشا اثر کازیمیر در مقایسه مدهای حاضر در عملگر انرژی دستگاه دارای شرایط مرزی با دستگاه بدون مرز است. به بیان دیگر نشان می دهیم که اعمال قیود ناشی از شرایط مرزی منجر به حذف برخی از مدها و ظهور نیروی کازیمیر می شود.

کلمات کلیدی: اثرکازیمیر، دستگاه های مقید، شرایط مرزی، کروشه دیراک.

 

پیش گفتار

  

۰-۱    پیدایش اثر کازیمیر

از زمان انتشار مقاله معروف کازیمیر[۱] مشخص گردیده است که تغییر در طیف افت و خیزها (چه کوانتومی و چه گرمایی) توسط مرزهای خارجی سبب ایجاد نوعی بر هم کنش می شود. اثر کازیمیر، در ساده ترین حالت، نیروی جاذبه بین دو صفحه صاف رسانای موازی است که منشاء آن تغییر حالت خلاءالکترومغناطیسی توسط مرزها می باشد. اگر بخواهیم در یک عبارت ساده منشاء ایجاد نیروی کازیمیر را شرح دهیم باید بگوییم که: شرایط مرزی،‌ طیف میدان کوانتومی ‌خلاء را تغییر می دهد و این تغییر طیف سبب پیدایش نیروی کازیمیر می شود.

اثر کازیمیر یکی ازنتایج اصلی الکترودینامیک کوانتومی (QED) است. توجیه این نیرو فقط در قالب الکترودینامیک کوانتومی امکان پذیر است و هیچ گونه تفسیر کلاسیکی از آن نمی توان یافت، به عبارت دیگر در حد کلاسیک(۰ħ→) نیروی کازیمیر برابر با صفر می شود[۲].

این اثر شامل نیرویی می شود که نه می توان آن را اثر بار، ‌نه گرانش و نه رد وبدل کردن ذرات بین دو جسم دانست. یک کمیت فیزیکی مهم در بحث نیروی کازیمیر فشار تابش میدان است. در غیر از حالت تشدید،‌ فشار تابش داخل حفره کوچک تر از بیرون است و صفحه ها به طرف یکدیگر جذب می شوند و چون ثابت شده است که در حالت تعادل ، مولفه های جاذبه کمی قوی تر از مولفه های دافعه هستند بنابراین برای دو

 

صفحه تخت کاملا موازی نیروی کازیمیر از نوع جاذبه است.

گر چه این نیرو فقط در فاصله های چند میکرونی قابل اندازه گیری است و مقدارش خیلی کوچک است ولی در فاصله های زیر میکرومتر، ‌قوی ترین نیروی بین دو جسم طبیعی به شمار می رود. هر چند ما در زندگی خود به طور مستقیم با این قبیل فاصله های کوچک سروکار نداریم اما اهمیت این فاصله ها در نانوساختارها و سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) مشخص می شود[۳]. MEMS قابلیت های فراوان کاربردی در علوم مهندسی دارد و یکی از عمده ترین موارد استفاده آن در حال حاضر در سنسورهای فشار کیسه هوای اتومبیل ها است. از آن جا که قطعات MEMS در ابعاد میکرون و زیر میکرون ساخته شده اند، ‌نیروی کازیمیر باعث اتصال عناصر کوچک این قطعات خواهد شد. این اثر را می توان به نوعی از طریق فرضیه انرژی نقطه صفر (Zero Poin Energy) یا انرژی خلاء نیز بیان کرد. انرژی نقطه صفر به کوچک ترین انرژی امکان پذیر در یک سیستم مکانیک کوانتومی گفته می شود واگر بخواهیم رابطه آن را با نیروی کازیمیر بیان کنیم باید بگوییم که : نیروی کازیمیر مشهورترین اثر مکانیکی نوسانات خلاء است.

99