عمران

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

الگوریتم ژنتیک

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
مدل سازی به معنای استخراج روابط بین پدیده های مرتبط با هم و ارائه یک سیستم پویا است، تا امکان پیشگویی تغییرات پدیده یا پدیده ها نسبت به زمان، مکان و غیره به وجود آید. ساخت مدل بر پایه کشف روابط منطقی و شناخت و تفسیر این روابط امکان پذیر می گردد.
بهینه سازی عبارت است از جستجو برای یک سیاست بهره برداری انعطاف پذیر که مقدار تابع هدف را مینیمم یا ماکزیمم می کند. این واژه دارای یک مفهوم ریاضی است. به طور ساده م یتوان گفت در شرایط بهینه، سود خالص حاصل از عملکرد سیستم حداکثر خواهد بود به عبارت دیگر حالتی از عملکرد سیستم مورد جستجو قرار م یگیرد که در آن محصول تولید شده حداکثر سود خالص را تضمین نماید. به تعبیر ریاضی بهین هسازی سیستم به دنبال حداکثر نمودن یک تابع ضمنی مانند U است که در آن شرایط و محدودیت هایی مانند F وجود دارد.
الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیس تشناسی مانند وراثت و جهش استفاده می کند.
الگوریتمهای ژنتیک معمولاً به عنوان یک شبیه ساز کامپیوتر که در آن جمعیت یک نمونهٔ انتزاعی (کروموزوم ها) از نامزدهای راه حل یک مسأله بهینه سازی به راه حل بهتری منجر شود، پیاده سازی می شوند.همانطور که قبلا گفتیم، به طور سنتی راه حل ها به شکل رشته هایی از ۰ و ۱ بودند، اما امروزه به گونه های دیگری هم پیاده سازی شده اند. فرضیه با جمعیتی کاملاً تصادفی منحصر بفرد آغاز می شود و در نسل ها ادامه می یابد. در هر نسل گنجایش تمام جمعیت ارزیابی می شود، چندین فرد منحصر در فرایندی تصادفی از نسل جاری انتخاب می شوند (بر اساس شایستگی ها) و برای شکل دادن نسل جدید، اصلاح می شوند (کسر یا دوباره ترکیب می شوند) و در تکرار بعدی الگوریتم به نسل جاری تبدیل می شود.
مقدمه

99