دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، همبستگی پیرسون، انحراف معیار

دانلود پایان نامه

ی ۷۲/۰،استحقاق /بزرگ منشی ۷۶/۰،خوشتن – داری وخودانضباطی ناکافی ۷۸/۰وپایایی کل پرسشنامه طرحواره ۹۶/۰براساس جنس ومقطع تحصیلی بدست آمده بود .

روش اجرا :
ابتدا لیست دانشجویان درحال تحصیل دردانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی از مدیریت آموزش دانشگاه دریافت شد ،سپس ۲۰۰نفر به صورت تصادفی طبقه ای برای شرکت درپژوهش انتخاب شدند. با تشریح اهداف پژوهش ،از مشارکت کنندگان خواسته شد تا دو پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ وسازگاری اجتماعی بل را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری اطلاعات ،برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه ،آزمونTونیز از نرم افزار Spss16 استفاده شد .

روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در تحقیق حاضر برای دست یابی به اطلاعات داده ها وتوصیف وسازماندهی مناسب آنان از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، آزمون T و نیز نرم افزار۱۶SPSS استفاده شد.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

آمار توصیفی
جدول ۴-۱میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودبه دانشگاه دردانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
متغیرها Sd M
سن ۰۸/۲۴ ۰۹/۵
سال ورود ۳/۸ ۱/۰۹
N=200
نتایج جدول ۱-۴نشان می دهد ویژگی جمعیت شناسی در ۲۰۰نفر از دانشجویان در متغیر های سن با میانگین ۸/۲۴ وانحراف معیار ۰۸/۵ وبیشترین میانگین سال ورودی ۸/۳وانحراف معیار ۰۹/۱در سال ۱۳۹۰می باشد.
جدول ۴-۲فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
جنسیت درصد فراوانی
زن ۶۵% ۱۳۰
مرد ۳۵% ۷۰
N=200
باتوجه به نتایج جدول ۴-۲نشان می دهد ۲۰۰نفرازدانشجویان که فراوانی دانشجویان دختر ۶۵درصد ازآنها رادربرمی گیرند بیشتر از فراوانی دانشجویان پسر می باشد .
جدول ۴-۳فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
متغیرها درصد فراوانی
رشته تحصیلی
آمارزیستی ۵ /۲% ۵
مشاوره ۵/۹% ۱۹ روانشناسی بالینی ۵/۵% ۱۱
ارتوپد فنی ۰ /۹% ۱۸ ارگونومی ۵/۲% ۵ مددکاری اجتماعی ۰/۸% ۱۶ توانبخشی اعصاب اطفال ۵/۰% ۱ عوامل اجتماعی موثر برسلامت ۵/۱% ۳ ژنتیک ۵/۲% ۵ گفتاردرمانی ۵/۱۶% ۳۳ کار درمانی ۵/۱۰% ۲۱ شنوایی شناسی ۵/۲% ۵ پرستاری ۰ /۷% ۱۴ سالمندشناسی ۵/۱% ۳ سلامت ورفاه اجتماعی ۵/۱% ۳ سلامت دربلایا وفوریتها ۵/۱% ۳ فیزیوتراپی %۸/۰ ۱۶ رشدوپرورش کودکان پیش دبستانی %۳/۰ ۶ مدیریت توانبخشی %۴/۰ ۸ روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی %۲/۵ ۵
مقطع تحصیلی
کارشناسی %۴۴ ۸۸ کارشناسی ارشد %۳۷/۵ ۷۵ دکتری %۱۸/۵ ۳۷ N=200
نتایج جدول ۴-۳در متغیر رشته تحصیلی بیشترین فراوانی درشته گفتار درمانی با ۵/۱۶درصد وکار درمانی با ۵/۱۰درصد دیده می شود وکمترین فراوانی دررشته توا
نبخشی اعصاب اطفال با ۵/۰درصد می باشد وهمچنین در مقطع تحصیلی هم بیشترین فراوانی درمقطع کارشناسی با ۴۴درصد وکمترین فراوانی در مقطع دکتری با ۵/۱۸درصد قابل مشاهده بود.

جدول۴-۴میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی طرد با سازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3 4 5 6
1 محرومیت هیجانی ۹/۱۰ ۷/۵ ۱
۲ رهاشدگی /بی ثباتی ۶/۱۲ ۸/۵ *۴۲/۰ – ۱
۳ بی اعتمادی /بدرفتاری ۶/۱۱ ۴/۵ *۵۸/۰- *۴۹/۰- ۱
۴ انزوای اجتماعی /بیگانگی ۹/۹ ۱/۵ *۶۸/۰- *۴۷/۰- *۶۷/۰- ۱
۵ نقص/شرم ۲/۸ ۵/۴ *۶۰/۰- *۴۹/۰- *۵۸/۰- *۷۸/۰- ۱
۶ سازگاری اجتماعی ۴/۲۰ ۷/۵ *۴۰/۰- *۲۶/۰- *۲۹/۰- *۴۴/۰- *۴۳/۰-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول ۴-۴ با۰۵/۰Pهمبستگی پیرسون بین طرحواره های محرومیت هیجانی(r=-0/40) ،رهاشدگی (r=-0/26)،بی اعتمادی /بدرفتاری(r=0/29) ،انزوای اجتماعی /بیگانگی (r=-0/44)ونقص /شرم(r=-0/43) درحوزه بریدگی وطرد باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود داردکه یعنی با افزایش طرحواره محرومیت هیجانی ،سازگاری اجتماعی کاهش می یابد وطرحواره های انزوای اجتماعی /بیگانگی ونقص/شرم همبستگی بالاتری منفی ومعنی داری با سازگاری اجتماعی دیده می شود .

جدول۴-۵ میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3 4 5
1 وابستگی /بی کفایتی ۸/۸ ۰۷/۵ ۱
۲ آسیب پذیری نسبت به ضرروبیماری ۷/۸ ۸/۴ *۶۵/۰- ۱
۳ خودتحول نیافته /گرفتاری ۱/۱۰ ۷/۵ *۵۲/۰- * ۴۹/۰- ۱
۴ شکست ۷/۸ ۴/۴ *۶۷/۰- *۶۵/۰- *۴۹/۰- ۱
۵ سازگاری اجتماعی ۴/۲۰ ۷/۵ *۲۶/۰- *۲۴/۰- *۲۵/۰- *۴۷/۰-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول۴-۵ همبستگی پیرسون بین طرحواره های وابستگی /بی کفایتی (r=- 0/26)،آسیب پذیری نسبت به ضرروبیماری (r=- 0/24)،خودتحول نیافته /گرفتاری (۲۵/۰r=- )،شکست (r=- 0/47)درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد که طرحواره شکست باسازگاری اجتماعی ازسایر طرحواره ها همبستگی بالا تری منفی ومعنی داری وجود دارد .
جدول۴-۶ میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیتهای مختل باسازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3
1 استحقاق /بزرگ منشی ۶/۱۵ ۰۵/۶ ۱
۲ خویشتن داری وخودانضباطی ناکافی ۳/۱۳ ۴/۵ *۵۶/۰- ۱
۳ سازگاری اجتماعی ۴/۲۰ ۷/۵ *۱۹/۰- *۴۵/۰-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول ۴-۶همبستگی پیرسون بین طرحواره های استحقاق /بزرگ منشی(r=- 0/19) وخویشتن داری وخودانضباطی ناکافی (r=-0/45 )درحوزه محدودیتهای مختل باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد .
جدول ۴-۷میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه
دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی
ردیف متغیر های پژوهش M SD 1 2 3
1 اطاعت ۹/۹ ۹/۵ ۱
۲ ایثار ۳/۱۶ ۶/۵ *۵۶/۰- ۱
۳ سازگاری اجتماعی ۴/۲۰ ۷/۵ *۴۷/۰- ۰۵/۰ –
P0/05*
باتوجه به نتایج جدول ۴-۷ همبستگی پیرسون بین طرحواره اطاعت (r=- 0/47)درحوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد ولی

Author: mitra8--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *