عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین

یکی از شرایطی که توسط دادگاه قبل از صدور مجوز دریافت جنین باید احراز شود ؛احراز عدم امکان بچه دار شدن زوجین متقاضی جنین (خواه یکی از آنها و خواه هر دو) و احراز استعداد دریافت جنین توسط زوجه پذیرنده جنین است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که لازم نیست زوجین دریافت کننده جنین هر دو نابارور باشند بلکه مطابق ماده یک قانون، ناباروری هر یک از آنها به تنهایی نیز کافی است. بند الف ماده ۲ می گوید ناباروری زوجین باید بنابر گواهی معتبر پزشکی به اثبات رسیده باشد. مراد از گواهی معتبر و ثبوت ناباروری، آن است که مراجع احراز کننده این شرایط یعنی دادگاه(خانواده)، از صحت گواهی ارائه شده از طرف پزشکان مبنی بر ناباروری زوجین، اطمینان حاصل نماید. بنابراین دادگاه گواهی پزشکی ارائه شده را در صورتی معتبر تلقی می کند که توسط پزشکی قانونی یا پزشک مورد وثوق دادگاه صادر و یا تایید شده باشد. در حال حاضر رویه معمول دادگاه های خانواده این است که زوجین متقاضی را با مدارک ارائه شده به پزشکی قانونی معرفی می نمایند و عدم باروری آنان را با گواهی صادره از طرف پزشکان قانونی احراز می نمایند. در این صورت ناباروری زوجین متقاضی جنین اثبات شده محسوب می شود.
نکته دیگر این که با توجه به ماده یک قانون، ناباروری زوجین باید بعد از ازدواج اثبات شود و این به خاطر آن است که افراد مجرد یا فاقد رابطه زوجیت امکان دریافت جنین را ندشته باشند. این شرط به منظور حفظ کیان خانواده و به نوعی پاسخی است به آن دسته از مخالفان اهدای گامت و جنین که اهدای گامت و جنین را با اغراض شارع مقدس در تشریع ازدواج مغایر می دانند.
شرط اساسی دیگر در بند «الف» ماده ۲ قانون، استعداد دریافت و نگهداری جنین توسط زوجه متقاضی جنین می باشد. منظور از این شرط این است که زوجه دریافت کننده جنین، بدون اینکه هیچ گونه خطری متوجه جسم و جان وی باشد، قادر به دریافت جنین و نگهداری و پرورش آن در رحم تا زمان تولد وی باشد. لذا در صورتی که طبق تشخیص پزشک مورد وثوق دادگاه، زوجه از نظر جسمی یا روحی-روانی توان دریافت و یا نگهداری جنین را نداشته باشد دادگاه از صدور مجوز انتقال جنین خودداری خواهد کرد. مطابق بند «پ» ماده ۶ آیین نامه نیز کی از تکالیف مراکز تخصصی درمان ناباروری، صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تایید سلامت جسمی و روانی متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و آیین نامه آن می باشد.
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی
همان طور که بیان شد شرایط شکلی مندرج در ماده ۲ قانون را باید دادگاه احراز نماید. احراز صلاحیت اخلاقی ممکن است با تحقیقات محلی از محیط زندگی یا کار متقاضیان جنین صورت پذیرد، و یا با مذاکرات و تحقیقات از زوجین توسط قاضی در دادگاه احراز شود. بررسی تعدادی از آرای دادگاه خانواده نشان می دهد که برخی از دادگاه ها با مذاکره و پرسش های دقیق و هدف دار از زوجین صلاحیت اخلاقی آنها را احراز می کنند و برخی دیگر برای احراز صلاحیت اخلاقی به تحقیقات محلی اکتفا می کنند و البته موارد اندکی هم وجود دارد که دادگاه ها با توجه به وضعیت ظاهری مناسب زوجین متقاضی جنین به استناد اصل صحت اعمال و اقوال مومنین و اصل برائت، صلاحیت اخلاقی آنان را احراز می کنند. برخی دیگر از دادگاه ها نیز با استعلام سوابق کیفری متقاضیان و اطمینان از عدم سابقه کیفری آنان، این صلاحیت را در آنان احراز می کنند. به هر حال نباید به هیچ کدام از این رویه های دادگاه ها ایراد گرفت چرا که قانون و آیین نامه، طریق احراز صلاحیت اخلاقی را ارائه نکرده اند. با وجود این به نظر می رسد که هیچ کدام از طرق گفته شده برای نیل به مقصود به تنهایی کفایت نمی کند و بهتر است دادگاه ها علاوه بر استعلام سوابق کیفری متقاضیان، نسبت به انجام تحقیقات محلی و مصاحبه حضوری با آنها، برای احراز صلاحیت اقدام نمایند.
اما احراز صلاحیت اخلاقی زوجین متقاضی جنین از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تولد کودک حاصل از اهداء، آنها در حکم والدین او محسوب شده و تکالیف پدر و مادر قانونی را خواهند داشت. لذا ضروری است که قبل از تولد طفل نسبت به صلاحیت متقاضیان جنین تصمیم گیری شود و از همین حال و قبل از دریافت جنین، از پذیرش جنین توسط افراد فاقد صلاحیت ممانعت به عمل آورد، که خوشبختانه قانون گذار پیش بینی لازم را در این زمینه به عمل آورده و این وظیفه خطیر را برعهده محاکم خانواده نهاده است. اما متاسفانه اشکالی در این بند وجود دارد و آن اینکه، معلوم نیست که منظور از صلاحیت اخلاقی زوجین چیست؟ و احراز آن باید به چه نحوی صورت گیرد؟
انتظار می رفت که آیین نامه اجرایی قانون این ابهام را رفع نماید اما آیین نامه مذکور این خلا را مرتفع نکرده و فقط در ماده ۴ مقرر داشته که متقاضیان جنین باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون را داشته باشند در حالیکه همین مطلب را خود ماده ۲ قانون نیز تصریح کرده است و نیازی به تکرار دوباره آن وجود نداشت.
گفتار چهارم- اهلیت قانونی
مطابق بندج ماده ۲ قانون، یکی دیگر از شرایطی که زوجین دریافت کننده جنین باید از آن برخوردار باشند این است که هیچ یک از آنها محجور نباشند. در قانون و آیین تعریفی از واژه محجور ارائه نشده است. اما ق.م در ماده ۱۲۰۷ اشخاص محجور را مشخص کرده است که عبارتند از: ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید (سفیه) ۳- مجانین. مفهوم این اشخاص و وضعیت اعمال حقوقی آنان در مواد ۱۲۰۸ به بعد و مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ ق.م مشخص شده است.
در اینکه اشخاص صغیر و مجنون اهلیت قانونی برای در یافت جنین را ندارند و باید از پذیرش درخواست آنان خودداری کرد تردیدی وجود ندارد.
علی رغم قابل توجیه بودن منع قانونی دریافت جنین توسط صغار و مجانین، ممنوعیت دریافت جنین توسط افراد غیر رشید و به اصطلاح سفیه قابل تامل است. ماده ۱۲۰۸ ق.م غیر رشید را کسی دانسته که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در حقیقت سفیه کسی است که عقل معاش ندارد. بنابراین طبق این ماده تصرفات سفیه در امور غیر مالی نافذ است و او می تواند مستقلا در این امور تصرف نماید.
حال این پرسش پیش مطرح است که آیا در یافت جنین یک مساله مالی و یا دخالت در امور مالی محسوب می شود که غیر رشید نیز از آن منع گردیده است؟ و یا اینکه حکم قانون گذار مبنی بر ممنوعیت غیر رشید علت دیگری داشته است؟ اگر علت حکم، مالی محسوب شدن دریافت جنین باشد، در این صورت با دریافت جنین توسط نماینده ی قانونی او اعم از ولی یا قیم در این مورد نباید دیگر مشکلی وجود داشته باشد که قانون گذار او را از دریافت جنین ممنوع کرده باشد. اما با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین و همچنین سوابق تدوین و تصویب آن، این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد و غیر رشید حتی با دخالت نماینده قانونی خود نیز حق دریافت جنین را ندارد. بنابراین بنظر می رسد که این حکم قانون گذار علت دیگری دارد، به نظر می رسد این باشد که تاکید قانون گذار بر محجور نبودن دریافت کنندگان جنین، به منظور حمایت از حقوق کودکی است که از در نتیجه ی اهدای جنین متولد خواهد شد. زیرا اشخاصی که عقل معاش نداشته و امور مالی یا غیر مالی آنان توسط نمایندگان قانونی آنها اداره می شود و شخصا توان اداره صحیح امور خود را ندارند چگونه می تواند مسولیت نگهداری و بزرگ کردن یک کودک را برعهده گیرد که به مراتب اداره کردن امور او ، بسیار دشوار تر از اداره امور مالی یا حقوق مالی خود است. هنگامی که کودک وارد زندگی چنین شخصی یعنی غیر رشید شود، او باید از رشد عقلی کافی برخوردار باشد تا بتواند به خوبی از عهده ی امور وی بر آید و در مواقعی نیز باید تصمیم های سرنوشت سازی برای آینده این کودک بگیرد، در حالی که او حتی توان اداره کردن امور عادی خود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد در مورد آینده آن کودک که به مراتب نیازمند تعقل و درایت بیشتری است و دنیایی مرکب از امور مالی و غیر مالی است، اظهار نظر عاقلانه نماید.
گفتار پنجم- مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج
مطابق بند د ماده ۲ قانون، زوجین دریافت کننده هیچ کدام نباید به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز و هپاتیت مبتلا باشند. موضوعی که در ماده ۴ به این صورت مورد تاکید قرار گرفته است: « زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند». همچنین مطابق بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون، یکی از شرایط لازم که احراز آنها قبل از دریافت جنین از اهداءکنندگان ضرورت دارد، سلامت متعارف جسمی و روانی آنها است. علاوه بر این طبق بند ت همین ماده «مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز و هپاتیت و ...» نیز یکی دیگر از شرایط اهداءکنندگان می باشد که باید قبل از دریافت جنین، این شرط توسط مراکز درمان ناباروری احراز شود.
دارا بودن سلامت متعارف جسمی و روانی از نظر عرف، و از این جهت که قانون متناسب با فهم عرف وضع می شود و الفاظ آن نیز محمول بر معانی عرفیه می شود، مفهم عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج نیز می باشد. زیرا شخصی که دارای سلامت جسمی و روانی است در حقیقت به بیماری های صعب العلاج نیز مبتلا نمی باشد و چه عرف عام و چه عرف خاص پزشکان یا حقوق دانان هیچگاه به شخصی که به طور مثال به بیماری ایدز مبتلاست، شخص سالم از لحاظ جسمی اطلاق نمی کند. به همین خاطر به نظر می رسد که اختصاص دادن بند ت ماده ۲ تحت عنوان عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج بعد از بند ب آن تحت عنوان دارا بودن دارا بودن سلامت متعارف جسمی و روانی زاید و برخلاف اصول قانون نویسی است.
با این وجود به نظر می رسد که اختصاص یک بند جداگانه به شرط عدم ابتلای زوجین اهدا کننده و اهداگیرنده به بیماری های صعب العلاج به جهت اهمیت خاص این مساله و خطرات احتمالی انتقال بیماری به جنین و حتی زن صاحب رحم می باشد که مقنن و تدوین کنندگان آیین نامه را بر این داشته که این مساله را باز هم جداگانه مورد تاکید قرار دهند.

متن کامل در سایت امید فایل 

متاسفانه قانون گذار تعریفی از بیماری های صعب العلاجی که مدنظرش بوده، ارائه نکرده است. اما می توان گفت: «بیماری های صعب العلاج بنا به تعریف، به گروهی از بیماری ها اطلاق می شود که بنا به اصل و ماهیت آن، بیماری دوره ای از ناخوشی و عدم توان را در حداقل چهار ماه تجربه کند ولی علاج پذیر باشد ولو با صرف وقت و هزینه بالا؛ و بیماری لا علاج عموما به بیماری ای گفته می شود که علاج پذیر نبوده و علم کنونی قادر به اداره ی درمان و شفای کامل آن نباشد ...».

مقالات تجربی (پژوهشی):

متن کامل در سایت امید فایل 

مقالات تجربی، غالبا برگرفته از تحقیقاتی که متکی بر انجام آزمایش و پژوهش­های عملی و تجربی هستند، می­باشند. در این مقالات معمولا به ارائه و تفسیر نتایج بدست آمده از آزمون­های آزمایشگاهی پرداخته می­شود. به زبان ساده­تر مقالات تجربی حاصل پژوهش، تحقیق و آزمایش در حوزه­ای خاص می­باشند. پایه اصلی این گونه مقالات بر مبنای نمونه برداری است. نمونه­ها در رشته­های مهندسی غالبا نمونه­های فیریکی و یا شیمیایی، در رشته­های انسانی غالبا تعدادی از افراد جامعه به منظور ارائه پرسشنامه به آنها و در رشته­های پزشکی و دامپزشکی تعدادی نمونه انسانی و یا حیوانی می­باشند. از آنجا که در ایران اکثر مقالات علمی پژوهشی منتشر شده مقالات تجربی می­باشند به همین دلیل به این گونه از مقالات به اشتباه مقالات پژوهشی نیز گفته می­شود. البته بایستی دقت داشته باشید که مقالات پژوهشی بسیار وسیع­تر از مقالات تجربی بوده و چنانچه در ادامه مفصلا بحث خواهد شد طیف بسیار بیشتری از مقالات را در بر می­گیرند.

 

 

.

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension-دانلود پایان نامه زبان خارجی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

4.3 Descriptive Statistics of the Main Administration

As fully explained in chapter three, after the procedure of piloting the PET, 150 other students as the main sample took part in the piloted PET reading comprehension test and both questionnaires on learning strategies and reading strategies. During the administration of the main study, a number of participants were excluded from data analysis due to subject mortality or their incomplete answers. Eventually, 120 students consisted of with the age range of 25-42 were appointed as the main subjects of the research.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

دانلود پایان نامه زبان خارجی: The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

4.1 Introduction

This study investigated the relationship among EFL learners’ use of learning strategies, reading strategies, and reading comprehension. To this end, the following hypotheses were developed:

H01. There is no significant relationship between EFL learners' reading strategies and reading comprehension.

H02. There is no significant relationship between EFL learners' use of language learning strategies and reading comprehension.

H03. There is no significant relationship between EFL learners' reading strategies and use of language learning strategies.

In order to test the hypotheses and find out the precise results, the researcher conducted a series of calculations and statistical routines that are elaborated comprehensively in this chapter. Both descriptive and inferential statistics were utilized in the process, details of which are presented below.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل در سایت امید فایل 

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension-پایان نامه زبان خارجی

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

3.5 Design

The design of the present study is descriptive and since the researcher has no control over the manipulation of the independent variables, it is ex post facto design as well. The predictor variables of the study are the use of learning strategies and reading strategies while reading comprehension is considered as the predicted variable. The participants' age is regarded as an intervening variable over which the researcher has no control.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

پایان نامه زبان خارجی: The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

متن کامل در سایت امید فایل 

3.3.2 The Reading Strategies Questionnaire

To determine the degree of participants' use of reading strategies, the Survey of Reading Strategies (SORS), which consists of 30 statements related to different types of reading strategies, was used. The SORS is developed by Mokhtari and Sheorey (2002) to measure non-native English speakers' metacognitive awareness and perceived use of reading strategies. SORS includes three categories of strategies: 13 items on Global Reading Strategies (GLOB) that are intentional, carefully planned techniques by which learners monitor or manage their reading, such as having a purpose in mind or previewing the text as to its length and organization; 8 items on Problem Solving Strategies (PROB) which are actions and procedures that readers use while working directly with the text, like adjusting one’s speed of reading when the material becomes difficult or easy; 9 items on Support Strategies (SUP) that are basic support mechanisms intended to aid the reader in comprehending the text such as using a dictionary or taking notes (Mokhtari & Sheorey, 2002).  The questionnaire uses a five-point Likert-scale ranging from 1 for never to 5 for always. In this regard, the result could vary from 30 to 150 and the higher the mark, the more reading strategies were used by the student. Fifteen minutes was given to the candidates to answer the questions.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension-پایان نامه ارشد زبان خارجی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

متن کامل در سایت امید فایل 

3.3 Instrumentations

In order to accomplish the purpose of the study, the following three instruments were utilized:

  1. The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire, By Oxford (1990) for assessing the frequency of use of language learning strategies by students.
  2. Survey of Reading Strategies (SORS) by Mokhtari and Sheorey (2002) to identify the degree of participants' use of reading strategies.
  3. A reading comprehension test derived from PET Practice Tests had developed by Jenny Quintana (2003) to measure reading comprehension level of the participants.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

پایان نامه ارشد زبان خارجی: The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

متن کامل در سایت امید فایل 

 

2.5.3 Reading Strategies and Reading Comprehension

During the past decades there has been substantial research on the relationship between reading comprehension and reading strategy performed in a second/foreign language context. Anderson (1991) conducted research on reading strategy use of Spanish speaking adult ESL students and reported that students who used more strategies comprehend better and that there was no significant relationship between the amount of unique strategies and comprehension. He concluded from his study that, "strategic reading is not only a matter of knowing what strategy to use, but the reader must also know how to use it successfully and orchestrate its use with other strategies. It is not sufficient to know about strategies, but a reader must also be able to apply them strategically" (as cited in Park, 2010, p. 20).  In another study, Block (1992) explored differences of reading strategy use between proficient ESL readers and non-proficient ESL readers and drew the results that less proficient readers used local strategies and more proficient readers relied on global strategies. Carrell et al. (1998) on the other hand stated that, "the relationships between strategies and comprehension are not simple and straightforward; use of certain reading strategies does not always lead to successful reading comprehension, while use of other strategies does not always result in unsuccessful reading comprehension"(p. 99).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension-پایان نامه رشته زبان خارجی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

2.5.2 Categories of Reading Strategies

Reading strategies can be classified according to the time they are used; before, during, or after reading. They also can be categorized as either global or local according to the part of the text on which they focus (Young & Oxford, 1997). A general distinction is also made between “cognitive” and “metacognitive” strategies. Garner (1987) states: "If cognition involves perceiving, understanding, remembering, and so forth, then metacognition involves thinking about one's own perceiving, understanding, and the rest" (p. 16).  Moreover, Mokhtari and Sheorey's (2002) SORS uses another classification scheme to classify the reading strategies. SORS classifies the reading strategies into three different types of strategies: "global", "problem-solving", and "support" strategies.

McDough (1995) brings together the reading strategies identified in different research within four categories:

"Technical aid strategies": These would include skimming, scanning, marking the text, and using the glossary.

متن کامل در سایت امید فایل 

"Clarification and simplification strategies": These include syntactic simplification, producing synonyms, using paraphrase of rhetorical function, interpreting the text, and using inference.

"Coherence detection strategies": These would include identifying the macro frame, keeping the meaning in mind, using information about the story, using background knowledge, and identifying key information.

"Monitoring strategies": These would include consciously changing the plan, varying the reading rate, rereading, correcting mistakes, evaluating guesses, and questioning.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

پایان نامه رشته زبان خارجی: The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

متن کامل در سایت امید فایل 

 

 

 

2.5 Reading strategies

Since the 1980s, research on language learning strategies, mainly reading strategies in both first language and second language reading has increased. Carrell, Gajdusek, and Wise (1998) explain the reason for the increase of researchers' interests in reading strategy as follows: "Reading strategies are of interest not only for what they reveal about the ways readers manage interactions with written text but also for how the use of strategies is related to effective reading comprehension" (p. 97). Furthermore, The National Reading Panel (2000) reported, "the past two decades of research appear to support the enthusiastic advocacy of instruction of reading strategies" (p. 4-46).

Looking for the reasons of this trend, Grabe (1991) claims that the changing view of reading from a linear, bottom-up approach to a concept driven, top-down approach had a strong influence on reading instruction. Reading was characterized as an active process and students needed to be taught strategies to read more efficiently. The goal of reading instruction began to provide students with a range of effective approaches to text, such as helping students define goals and strategies for reading, to use pre-reading activities to enhance conceptual readiness, and to provide students strategies to deal with difficult syntax, vocabulary, and organizational structure. The strategies approach designed to increase reading comprehension developed from models of thinking and learning processes in response to models of mental processing (McKeown, Beck, & Blake, 2009).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

the-relationship-among-efl-learners-use-of-language-learning-strategies-reading-strategies-and-reading-comprehension2013

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته زبان خارجی با عنوان  The Relationship among EFL Learners' Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension