عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین

یکی از شرایطی که توسط دادگاه قبل از صدور مجوز دریافت جنین باید احراز شود ؛احراز عدم امکان بچه دار شدن زوجین متقاضی جنین (خواه یکی از آنها و خواه هر دو) و احراز استعداد دریافت جنین توسط زوجه پذیرنده … Continue readingعدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین