پایان نامه با واژه های کلیدی استرس اکسیداتیو، ابتلا به بیماری، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه

تقدیم به:
مادر و پدر مهربانم
و
خواهران عزیزم
سپاسگزاری
ستایش خدای را سزاست که به ید قدرت بی منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلیاش همه خلق را صورت بخشید. سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند. مادرم، مهربانی که زیستن را از او آموختم و پدرم، استوارترین تکیهگاهم.
مراتب قدردانی خود را نسبت به زحمات بیدریغ استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر ایرج سعادت و اساتید مشاور آقایان دکتر مصطفی سعادت و دکتر محمدحسین کریمی به پاس کمکها و رهنمودهای سازندهشان در انجام این پژوهش ابراز میدارم.
امید دارم که تهیه و تدوین پایاننامه حاضر پاسخگوی بخشی کوچک از محبتها و زحمات آنان باشد.
چکیده
بررسی ارتباط چند شکلیهای ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G
با خطر رد حاد پیوند کلیه
به کوشش:
شیما رعیتپیشه
پیوند کلیه راهکار درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. با وجود افزایش و پیشرفت چشمگیر این روند درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت دهنده، رد پیوند شایع و عامل اصلی عدم موفقیت این روش است. کلیه پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به دلایل متفاوت از جمله استرسهای اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو با تاثیر منفی بر عمر و عملکرد بافت پیوندی میتواند نهایتا منجر به رد پیوند گردد. آنزیمهای GPX1 و SOD1 از جمله آنزیمهای آنتیاکسیدان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلیهای GPX1 pro198leu (rs1050450) وA251G SOD1(rs2070424) با رد حاد پیوند کلیه است. در این مطالعه 262 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه که 46 نفر از آنها دارای رد حاد بودند و 262 فرد سالم به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپها با روش PCR-RFLP انجام و دادهها توسط نرمافراز آماری SPSS تحلیل شدند. پس از بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی pro198leu GPX1 بین دو گروه بیمار و کنترل و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه تفاوت معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن GPX1 در چندشکلی یاد شده در بروز بیماریهای کلیوی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کلیه نقشی ندارد. در بررسی چندشکلی A251G از ژن SOD1 نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیمار و دارای رد پیوند و فاقد رد حاد پیوند مشاهده نشد. نتایج نشان میدهند که چندشکلی SOD1 A251G در ابتلا به بیماریهای منجر به پیوند کلیه و همینطور رد حاد پیوند دخیل نیست.
واژگان کلیدی: پیوند کلیه، رد حاد، استرس اکسیداتیو، GPX1، SOD1
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- پیوندکلیه ……………………………………………………………………………………………………………….
2
1-2- رد پیوند …………………………………………………………………………………………………………………
3
1-2-1- رد فوق حاد ………………………………………………………………………………………………………
3
1-2-2- رد حاد ……………………………………………………………………………………………………………..
4
1-2-3- رد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………
4
1-3- پیشگیری از رد آلوگرافت ………………………………………………………………………………………
5
1-4- استرس اکسیداتیو ………………………………………………………………………………………………….
7
1-5- گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX1) …………………………………………………………………………..
8
1-6- سوپراکسیددسموتاز1 (SOD1) …………………………………………………………………………….
9
1-7- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………
11
1-8- فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………….
11
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی GPX1 pro198leu و ارتباط آن با بیماریهای گوناگون ……………………………………………………………………………………………………………
13
2-2- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی SOD1 A251G و ارتباط آن با بیماری های گوناگون………………………………………………………………………………………………………………………..
14
2-3- مطالعات انجام شده بر روی رد حاد پیوند کلیه ………………………………………………………..
15
فصل سوم: مواد و روش انجام کار
3-1- نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………………
18
3-2- وسایل مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………….
19
3-3- مواد مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………..
19
3-3-1- محلولهای لازم جهت استخراج ………………………………………………………………………
19
3-3-2- مواد استفاده شده جهت انجام PCR ……………………………………………………………….
20
3-3-3- مواد استفاده شده جهت انجام الکتروفورز ………………………………………………………..
20
3-3-4- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کننده …………………………………..
20
3-4- استخراج DNA به روش جوشاندن (Boiling) ………………………………….. ……………….
21
3-4-1- ساخت محلولهای مورد نیاز جهت استخراج …………………………………………………..
21
3-4-2- فرآیند استخراج به روش جوشاندن ………………………………………………………………….
21
3-5- تعیین ژنوتیپ با روش PCR-RFLP ………………………………………………………………………
21
3-5-1- PCR …………………………………………………………………………………………………………………
21
3-5-2- پرایمرهای مورد استفاده …………………………………………………………………………………..
22
3-6- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی GPX1pro198leu ………………………………………………..
23
3-7- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی SOD1A251G ……………………………………………………..
24
3-8- الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………….
25
3-9- رنگآمیزی ژل …………………………………………………………………………………………………………..
26
3-10- تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………………..
27
فصل چهارم: نتایج
4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در این پژوهش …………………………………………………………
29
4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………
29
4-3- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیماران ……………………….
31
4-4- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu در بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………
33
4-5- بررسی چند شکلی ژن SOD1 A251G درافراد سالم و بیماران ……………………………..
36
4-6- بررسی چند شکلی ژن SOD1 A252G در بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………………
38
4-7- بررسی همزمان اثر چند شکلیهای GPX1 pro198leu و SOD1 A251G ………….
40
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1- بحث و نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………….
43
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….
47
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………….
48
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول3-1: مشخصات افراد مورد مطالعه ……………………………………………………………………………..
18
جدول 3-2: مواد مورد نیاز برای انجام PCR ……………………………………………………………………….
22
جدول3-3: برنامه تنظیم شده PCR برای تکثیر ژن GPX1 در 26 سیکل ……………………….
23
جدول3-4: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چندشکلی ژنتیکی GPX1pro198leu ………………………………………………………………………………………………………………..
24
جدول3-5: برنامه تنظیم شده PCR برای تکثیر ژن SOD1 در 30 سیکل ……………………….
24
جدول3-6: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چندشکلی ژنتیکی SOD1A251G ……………………………………………………………………………………………………………………..
25
جدول 4-1: رابطه جنسیت و رد حاد پیوند …………………………………………………………………………
30
جدول 4-2: رابطه گروه خونی، RH و رد حاد پیوند

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *