منابع و ماخذ پایان نامه ناتوان ذهنی، آموزش مهارت، همسان سازی

دانلود پایان نامه

صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ تعریف ناتوانی ذهنی ۲
۲-۱ عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی ۴
۳-۱ طبقه بندی ناتوانی های ذهنی ۴
۴-۱ دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی ۵
۵-۱ روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی ۶
۱-۵-۱ آموزش در محیط طبیعی ۶
۲-۵-۱ آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI) ۶
۳-۵-۱ آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI)) ۷
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
۱-۲ آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر ۹
۱-۱-۲ سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات ۱۴
۱-۲-۲ نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات ۱۴
۳-۱-۲ مهارت های آموزش داده شده ۱۵
۴-۱-۲ مشکلات موجود در این مطالعات ۱۵
۲-۲ آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی ۱۶
۳-۲ جمع بندی ۲۳
فصل سوم: روش پیشنهادی
۱-۳ شرکت کنندگان ۲۵
۲-۳ اهداف ۲۷
۳-۳ مکان و امکانات لازم ۲۷
۴-۳ شیوه آموزش ۲۸
۱-۳-۴ مراحل آموزش ۳۰
۵-۳ جمع آوری و آنالیز داده ها ۳۴
۶-۳ مقایسه مهارت های کسب شده ۵۱
۷-۳ جمع بندی ۵۳
فصل چهارم نتیجه گیری
۱-۴ نتیجه گیری ۵۵
۲-۴ پیشنهادات آتی ۵۶
۳-۴ فهرست منابع و مآخذ ۵۷
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۱:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی ۱۶
جدول ۲: نتایج آماری تی تست ۵۱
جدول ۳: نتیجه آزمون تی ۵۳
فهرست نمودار ها
عنوان شماره صفحه
نمودار ۱: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۳۸
نمودار ۲ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۳۸
نمودار ۳ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۳۹
نمودار ۴ : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۰
نمودار ۵ : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۰
نمودار ۶ : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار……. ۴۱
نمودار ۷ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۲
نمودار ۸ : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۲
نمودار ۹ : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۳
نمودار ۱۰: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۴
نمودار ۱۱: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۴
نمودار ۱۲: نمودار مهارت های پولی برای غزل پایدار IQ=62 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۵
نمودار ۱۳: نمودار مهارت های پولی برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۶
نمودار ۱۴: نمودار مهارت های پولی برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۶
نمودار ۱۵: نمودار مهارت های پولی برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۷
نمودار ۱۶: نمودار مهارت های پولی برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۸
نمودار ۱۷: نمودار مهارت های پولی برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۸
نمودار ۱۸: نمودار مهارت های پولی برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۴۹
نمودار ۱۹: نمودار مهارت های پولی برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۵۰
نمودار ۲۰: نمودار مهارت های پولی برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار ۵۰
نمودار ۲۱ : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار ۵۲
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
شکل ها ۱:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق ۲۷
شکل ها ۲:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی ۲۹
شکل ها ۳: صفحه ورود کابر ۳۰
شکل ها ۴:آموزش تبدیل ریال به تومان ۳۰
شکل ها ۵:تمرین شناسایی پول ۳۱
شکل ها ۶:آموزش ارزش پول ۳۱
شکل ها ۷:تمرین خرید کالا ۳۲
شکل ها ۸:جمع پول های دارای ارزش یکسان ۳۳
شکل ها ۹: ترکیب های عدد ۱۰۰ ۳۳
شکل ها ۱۰: تمرین محاسبه میزان باقی مانده ۳۴
شکل ها ۱۱: تست گرفته شده از شرکت کنندگان ۳۷
فصل اول
مقدمه
امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده است. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان استفاده کرد، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش استفاده می شود، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده است. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی استفاده می شود.
۱-۱ تعریف ناتوانی ذهنی
سال های متمادی تعریف مورد قبول و استاندارد در مورد ناتوانی های ذهنی، متعلق به ادگاردال۲ بوده است از نظر او برای ارائه یک تعریف درست در این مورد، رعایت پنچ معیار ضرورت دارد:
➢ عدم قابلیت های اجتماعی که از ناتوانی ذهنی ناشی می شود
➢ ناتوانی های که جریان رشد را متوقف می سازد
➢ ناتوانی های ذهنی ای که مانع بلوغ و پیشرف هستند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارند
➢ ناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند
تعریف گروسمن ۳ ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد گردیده و در جریان رشد، خود را نشان دهد]۱[.
پیاژه۴ روان شناس معروف سوئیسی هوش را نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط می داند و معتقد است که اگر این رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد، موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود. کودک در مراحل مختلف رشد، تصاویر ذهنی مختلفی دارد که از تصاویر ساده شروع شده و به تصاویر پیچیده تری می رسد. گذشتن از این مراحل پایین و رسیدن به مراحل بالاتر ، بستگی به رشد هوشی، ساختمان عصبی و بدنی، روابط اجتماعی و تجارب زندگی او دارد ]۲[.
اینهلدر۵ (۱۹۶۸) با توجه به نظریه پیاژه طرحی را ارائه کرد که در آن افراد ناتوان ذهنی به طور مرحله ای دسته بندی شده اند. به طور مثال توقف در مرحله حسی و حرکتی باعث ناتوانی ذهنی عمیق(حمایت پذیر)، توقف در مرحله پیش عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی شدید (تربیت پذیر) و توقف در مرحله عملیاتی باعث ناتوانی ذهنی خفیف (آموزش پذیر) می شود]۲[.
ناتوانی ذهنی، پدیده پیچیده ای است که عقاید اولیه در مورد آن در حال تغییر است. تفکر اصلی که امروزه در جریان است، به عنوان یک حالت، سطح عملکرد فعلی فرد را در بر می گیرد. انجمن آمریکایی ناتوانی ذهنی (AAMD) در سال ۲۰۰۲ تعریف زیر را از ناتوانی ذهنی ارائه می کند، ناتوانی ذهنی، یک نوع ناتوانی است که با محدودیت های عمده در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی همراه می باشد به گونه ای که در مهارت های مفهومی، اجتماعی و عملی، آشکار و مشخص می شود. این ناتوانی بایستی قبل از سن هجده سالگی شروع شده باشد. مهارت های سازشی ذکر شده عبارتند از: ارتباطات، مهارت های خود یاری، گذراندن زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی، حفظ سلامت و امنیت، استفاده از اوقات فراغت، یادگیری آموزش مسائل کاربردی( مثل شمارش پول، شناخت فصل ها، خواندن ساعت)، کار کردن، توانایی اداره کردن خود و استفاده از وسایل نقله عمومی می باشد]۳[.
۲-۱ عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی
نقص در هوش و رفتارهای سازشی به علت عوامل گوناگون می باشد که می توان آن ها را تحت دو علت عمده ارگانیکی و محیطی تقسیم بندی نمود. علت ارگانیکی شامل مشکلات ارگانیکی قبل، هنگام و بعد از تولد کودک شامل داروها، عفونت و وراثت (ژنتیک) می باشد. علل محیطی شامل مسمومیت، سوء تغذیه، نامناسب بودن مراقبت های بهداشتی و محدودیت محیطی است]۴[.
۳-۱ طبقه بندی ناتوانی های ذهنی
ناتوانی ذهنی طیف وسیعی از ویژگی ها و سطوح را در بر می گیرد. از این رو برای طبقه بندی افراد ناتوان ذهنی، نظام های طبقه بندی متعددی توسعه یافته است. از آن جمله می توان به طبقه بندی روانشناسان، پزشکان، روانپزشکان و متخصصان آموزش و پرورش( طبقه آموزشی) اشاره نمود. در این طبقه بندی روانشناسان کودکان ناتوان ذهنی را بر اساس شدت ناتوانی بر چهار گروه خفیف۶، متوسط۷، شدید۸، عمیق۹ تقسیم بندی می شوند. از نظر پزشکی افراد ناتوان ذهنی بر اساس علت شناسی به دو دسته همده ناتوانی ذهنی ارثی و محیطی تفکیک می شوند. بالاخره در طبقه بندی آموزشی به سه دسته آموزش پذیر۱۰، تربیت پذیر۱۱، حمایت پذیر۱۲ طبقه بندی می شوند]۳[.
۴-۱ دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی
قانون همسان سازی۱۳ برای افراد ناتوان ذهنی۱۴ از سال ۱۹۶۰ اجرا شده است. همسان سازی به معنی نزدیک کردن الگوی زندگی افراد ناتوان ذهنی به محیط منظم و الگوی زندگی افراد عادی است. همسان سازی به معنی عادی کردن این افراد نیست. همسان سازی به معنی فراهم کردن فرصت ها و حمایت های لازم برای این افراد است تا بتوانند روش زندگی خود را مشابه زندگی طبیعی دیگر افراد جامعه کنند ]۵[.
برای اجرای قانون همسان سازی باید سطح مهارت های لازم برای زندگی روزانه ی این افراد را افزایش داد (مهارت های روزانه مانند استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید از فروشگاهها). پیشرفت در مهارت های زندگی روزانه از مهم ترین اولویت های درمان افراد ناتوان ذهنی است زیرا باعث افزایش استقلال آن ها می شود ]۶[. صرف نظر از اینکه فرد ناتوان ذهنی، دارای عقب ماندگی خفیف یا شدید است، یادگیری مهارت های زندگی روزانه باعث افزایش استقلال او می شود. یکی از مهارت های لازم برای ایجاد استقلال رفتاری۱۵، که باعث حرکت از وابستگی به دیگران برای مراقبت و راهنمایی به سوی مراقبت از خود و خود هدایتی۱۶ می شود، داشتن استقلال در کسب کردن، مدیریت کردن، خرج کردن پول است. بیشتر افراد ناتوان ذهنی روی پول خود کنترل ندارند و این به دلیل فقدان مهارت ها و فرصت ها است. نداشتن استقلال روی امور مالی برای افراد ناتوان ذهنی باعث فقدان استقلال در تصمیم گیری های کلیدی در مورد فعالیت های اولیه و ثانویه زندگی روزمره می شود]۷[. افزایش کیفیت زندگی افراد ناتوان ّذهنی با بدست آوردن مهارت های زندگی مانند تعامل اجتماعی، کار کردن، مدیریت پول، تنظیم ارتباطات، زندگی مستقل، خود تشخیصی۱۷، انتخاب شخصی، عکس العمل بدست می آید، بنابراین نیاز افراد ناتوان ذهنی به استقلال در خرید امری آشکار است]۸[.
۵-۱ روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی
بعد از گذشت چهار دهه توسعه موثر استراتژی های آموزش برای آموزش مهارت های زندگی روزانه

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *