پایان نامه کارشناسی ارشد واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


هجو كرد، مجير نيز خاقاني را هجو ساخت. به قول تذكره نويسان مجير با سمت مأموريت دولتي به اصفهان رهسپار گردید، ولي اهالي اصفهان چنانكه سزاوار بود پرواي او نمي رسد، بخصوص ابيات و قصائدي كه موضوع آنها زهد و موعظه و در جواب قصائد استاد می باشد از جهت لفظ و معني سست و بي نمك و اكثر بر ضعف تعليل و سوء تعبير مشتمل مي باشد و با اين همه، اساس بسياري از مضامين قصائدش منتحل می باشد و در اشعار خاقاني توان ديد. (۵)

وي شاعر خوش ذوق مدح پردازي بوده می باشد، ولي با وجود شيرين سخني و تاثير و لطفي كه اوراست، تعمق علمي يا روح عرفاني در شعرش كم توان يافت.

در مدح همان اغراق شاعرانه و هنرنمايي ماهرانه و تشبيه و قياس استادانه را به كار برده كه شاعران خراسان را عادت بود. گاهي هم ممدوح را با عدل و سخاوت و امن بخشي و شجاعت ياد مي‌كند.(۶)

شاعران بزرگ و معروفي مانند: خاقاني و نظامي و اثيرالدين اخسيكتي و اشهري و جمال الدين عبدالرزاق و امثال آنان معاصر با مجير بودند و اغلب با هم مناظره و معارضه داشتند و در اين باب نسبت به خاقاني و جمال الدين اصفهاني اشارتي رفت. اثيرالدين نيز با وي سر نظيره گويي و ستيزه‌جويي داشت. امير خسرو دهلوي در مقدمه كتاب غره الكمال، مجيرالدين را ستوده و او را به خاقاني برتري داده می باشد. (۷)

در اشعار او اثر سبك خاقاني تا حدي مشهود می باشد منتهي اولاً مجير سخني ساده تر دارد و ثانياً هيچگاه نتوانسته می باشد قدرت كم نظير استاد خود را در ايجاد تركيبات بديع و مضامين و معاني دقيق نشان دهد و ثالثاً اثر اين اقتفا در همه قصائد او آشكار نيست بلكه مجير را در پاره اي از قصائد او در همان مسير عادي و طريقه معتاد شعر و زبان فارسي در اواخر قرن ششم مشاهده مي كنيم. (۸)

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk