پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

عمومي و پروژه‌هاي زيرساختي مشابه در داخل شهرها به کار گرفته گردد. نکته مهم ديگر در طراحي جزئيات قراردادهاي BOT، آن می باشد که اگر دوره زماني تعيين‌شده براي بخش خصوصي در زمينه واگذاري امتياز بهره‌برداري و کسب درآمد از پروژه، دقيقا از زمان آغاز به ساخت پروژه آغاز گردد، در آن صورت انگيزه بخش خصوصي براي ايجاد سرعت در احداث پروژه نيز، در سطح مطلوبي حفظ خواهد گردید. در نقطه مقابل اگر دوره زماني مذکور از زمان اتمام ساخت پروژه و متقارن با آغاز فرآيند بهره‌برداري آغاز گردد، بخش خصوصي انگيزه چنداني براي تسريع در ساخت پروژه نخواهد داشت.

  • کدام مدل بهتر می باشد؟

پاسخ به اين سوال نياز به ارزيابي دقيق بسياري از چيزها دارد. هر مدل داراي جوانب مثبت و منفي مي باشد و مي تواند با درجات مختلف براي دستيابي به اهداف مهم مشارکت خصوصي عمومي مناسب باشد. ويژگي هاي خاص برخي بخش ها و توسعه فن آوري آنها ، سياست هاي قانوني و نظارتي ، و درک عمومي و سياسي در مورد خدمات در يک بخش نيز مي تواند عامل مهمي در تصميم گيري در مورد انتخاب يک مدل خاص از مشارکت خصوصي عمومي باشد.

هيچ مدل مشارکت خصوصي عمومي وجود ندارد که بتواند تمام شرايط مربوط به تنظيم محل پروژه و ويژگي هاي فني و مالي آن را برآورده سازد.  مدل مناسب بايد با در نظر داشتن شرايط سياسي، حقوقي و اجتماعي و فرهنگي کشور ، بلوغ بازار مشارکت خصوصي عمومي کشور و ويژگي هاي مالي و فني از پروژه ها و بخش هاي مربوط انتخاب گردد.

به عنوان مثال، براي يک پروژه جديد، يک نوع  BOT ممکن می باشد کاملا در بازار مشارکت خصوصي عمومي بالغ مناسب باشد در حالي ممکن می باشد که يک نوع PFI يا BOO در يک  بازار تست نشده در حال توسعه مناسب تر باشد.

  1. بخش عمومي را قادر مي سازد تا به خروجي ها و کسب و کار اصلي بپردازد: مشارکت هاي عمومي خصوصي که به نحو مناسبي ساختاردهي شده باشند، دولت ها را قادر مي نمايند تا به مشخصات خروجي بپردازند تا به ورودي ها. همچنين دولت ها مي توانند ديدي رهبرانه در خصوص تمرکز بر ارزش عمومي مبتني بر خروجي ها داشته باشند.

بخش عمومي به دنبال اين می باشد تا در قالب مشارکت عمومي خصوصي به ارائه خدمات مناسبي برمبناي تجزيه و تحليل هزينه –  فايده[1] اقدام کند تا اينکه مالکيت و عمليات

[1] Cost- Benefit Analysis

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk