پایان نامه کارشناسی ارشد درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


25)چه عاقلي كه زند خنده در برابر آن    كه هست زهره شكاف از نهيب آن شيدا

زهره شكاف: پاره كنندة زهره و كنايه از سخت ترساننده (فرهنگنامه شعري. شاهد خود بيت). به نظر بنده

27)ترا نوالة چرب از كجا دهد گردون  كه هست كاسة او سرنگون و اندر وا

نواله: لقمه (فرهنگ لغات و تعبيرات)

لقمه: خوراكي براي گذاشتن در دهان (معين)

چرب: بر وزن حرب، غالب شدن و زيادتي کردن، و چرب شدن چيزي از روغن و امثال آن باشد (غياث).

نوالة چرب: لقمه‌ي لذيذ. بسنجيد با چرب آخور و چرب آخوري كه كنايه از فراخي نعمت و نيز فراواني آب و علف می باشد.

از كجا دهد: ندهد و نمي تواند بدهد (استفهام انكاري)

كاسة او: كاسة گردون؛ كنايه از فلك

بسنجيد با كاسة سرنگون پيروزه كه كنايه از آسمان می باشد( فرهنگنامه شعري) كه پيروزه‌اي و زیرا كاسه اي نگونسر می باشد، در اين بيت خاقاني:

زهر می باشد مرا غذاي هر روزه  زين كاسة سرنگون پيروزه

(ديوان، ص 799 به نقل از همان)

و در كاسة سرنگون، هيچ طعامي به جا نمي‌ماند و وجود ندارد.

اندروا: در هوا، معلق و آويخته.

معني بيت: فلك براي تو از كجا نعمت فراخ و بهرة نيك خواهد داد، در حاليكه كاسة او (آسمان) نگونسار و معلق و بنابراين تهي می باشد.

28)به جاي سركه و حلواي دهر خون خور از آن         كه خون، گشاده چو سركه می باشد و بسته، زیرا حلوا

سركه: مايعي می باشد با بوي بسيار زننده و طعم بسيار ترش كه از اكسيد شدن شرابها و نوشابه‌هاي الكلي  ديگر كه غلظت الكلي آنها زياد نيست، بدست مي آيد (معين)

سركه و حلواي دهر: كنايه از طعنه زني و كج خلقي و شيريني و آسايش روزگار.

خون خوردن: كنايه از غم و اندوه بسيار خوردن (فرهنگ نامه شعري)

گشاده: خون گشاده و جاري و روان.

بسته: خون بسته و لخته شده.

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk