پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


آب و گیا: عالم طبیعت، عالم دنیا.

معنی بیت:‌ شب و روز در نظر عقل مانند افعی دو رنگ زهرآگین و خطرناک می باشد و در عالم طبیعت و در میان نعمتها و عناصر حیات و تعلقات ما زهر به ودیعه نهاده می باشد.« به عبارت دیگر نعمتها و خوشیهای دنیا همراه با تلخکامی و نامرادی می باشد» (دکتر احمد شوقی نوبر)

 

13)ز مار و زهر گرت بیم نیست، نیست عجب  که زهر در خور شیر می باشد و مار در دنیا

مار و زهر: کنایه از تلخیهای نهفته در متن این دنیا.

در خور: لایق

شاعر با آوردن مار در اول و آخر بیت آرایه ردالعجزعلی‌الصدر ایجاد کرده می باشد.

زهر در مصرع دوم با در نظر داشتن شیر زهره را به ذهن متبادر می‌کند و چگر و زهره مجاز می باشد و به معنی دلیری و جرأت به کار رفته. قدما در دندان حیوانات وحشی و سبع زهر تصور می‌کرده‌اند.

در مقام خطاب به انسانهای دنیازده و دنیادوست چنین می‌گوید که:

معنی بیت:‌ اگر تو که وابسته‌ی تعلقات دنیوی هستی از زهر و گزند گذشت عمر که مانند افعی دو رنگ (اشاره به شب و روز) می باشد، هراسی نداری؛ این امر عجیبی نیست، زیرا که تو مانند شیر و مار در بیشه‌ی دنیا مست و بی خبری و زهر برای مار و شیر خطری ندارد.

 

14)تو یای بسته ی حرصی در این مواد ار نی    سپید دستی دهر از کجا و تو ز کجا

سواد: کنایه از دنیا.

سپید دستی: کنایه از بخشندگی (فرهنگنامه شعری)

در این بیت نیز آرایه‌ی تصدیر هست.

معنی بیت: دنیا در حق تو هیچگاه عطا و بخشش نمی‌کند به عبارت دیگر دنیا به تو توجهی ندارد اما این تو هستی که از سر حرص و طمع، دو دستی به دنیا چسبیده ای و آن را رها نمی‌کنی.

15)ز راحت آن چیز که در این منزلت غیر از عزلت        چو گنجنامه شمر در دهان اژدرها

مجیر در این بیت نیز مانند بیت 9 همین قصیده که در آن به عزلت و گوشه گیری توصیه کرده، باز از عزلت چراغ فلک:

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk