پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، استان همدان

تنظیم زمان و صفحه ی نمایش زمان
3-5. نحوه کار با دستگاه روتاری
پس از متصل کردن ارلن حاوی عصاره به پمپ خلاء، و روشن شدن دستگاه به مرور دمای آب درون ظرف بالا رفته به ارلن حاوی عصاره منتقل می‌شود و کم کم حلال از عصاره جدا و وارد ارلن دیگر می‌شود. در پایان حلال دور ریخته شده و عصاره ی خالص جهت انجام مراحل بعدی آماده خواهد شد.
(3-3) دستگاه سانترفیوژ، برای جدا کردن سرم خون
(3-4) ترازوی دیجیتال، برای توزین دقیق مواد وگیاه
3-6. حیوانات مورد آزمایش
در این تحقیق از 36 موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد.
3-7. شرایط نگهداری
همه حیوان ها در دمای حدود 250-220 درجه سانتی‌گراد وبا رطوبت مناسب در قفس‌های استاندارد نگهداری شدند ودسترسی کامل به آب وغذا داشتند.
گروه بندی حیوانات
حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه 6 تایی تقسیم بندی شدند
گروهها شامل
1-گروه کنترل سالم(شامل6 سر موش)که هیچ تیماری دریافت نکردند
2-گروه شاهد:(شامل6سر موش)که استات سرب به صورت خوراکی5/0 گرمدر لیتر به صورت حل شده در آب آشامیدنی در یافت کردند
3-گروه تجربی یک: (شامل6 سر موش)که علاوه بر دریافت سرب در آب دوز mg/kg 200 عصاره را دریافت کردند
4-گروه تجربی دو:(شامل6 سر موش)که علاوه بر دریافت سرب در آب دوز mg/kg 400 عصاره را دریافت کردند
5-گروه تجربی سه:(شامل6 سر موش)که علاوه بر دریافت سرب در آب دوز mg/kg 800 عصاره را دریافت کردند
6-گروهی(شامل6 سر موش)که همانند گروه کنترل، آب معمولی دریافت کردودوز mg/kg 400 عصاره را نیز دریافت کردند
همه حیوانات قبل از شروع آزمایش وزن شده ووزن تک تک حیوانات ثبت گردید.تزریق عصاره در تمامی گروههای تجربی نیز به صورت داخل صفاقی طی شش هفته توسط سرنگ cc5 انجام شد
3-8. تهیه گیاه وعصاره گیری
3-8-1. جمع آوری گیاه وخشک کردن:
پس از تهیه گیاه ازمرکزگیاهان دارویی ابن سینا سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، گیاه توسط کارشناس مربوطه تائید شده سپس در هوای آزاد خشک شده وپودر گردید
3-8-2. عصاره گیری گیاه شنگ:
عصاره گیری به روش ماسیریشن انجام شد gr120 گرم از پودر گیاه تهیه شده درون یک بشر ریخته شد وبه آن الکل اتیلیک 80در صد اضافه گردیدبه گونه ای که کاملا سطح پودر را بپوشاند در ظرف را با پارافیلم بسته وبه مدت چند هفته در یخچال نگهداری گردید تا مخلوط همگنی از حلال وپودر گیاه به دست آید.
سپس مخلوط با کاغذ صافی صاف شد وتفاله باقی مانده دور ریخته شد.محلول صاف شده در یک ارلن cc500 ریخته شد ودر دستگاه روتاری با قابلیت تبخیرقرار گرفت دستگاه با سرعت 50-60 درجه سانتی گراد تنظیم شد بعد از گذشت 20 دقیقه که عصاره بطور کامل از حلال جدا شد.عصاره خالص بدست آمده راداخل پلیت ریخته ودر هوای آزاد به صورت در باز قرار داده شد تا خشک شودسپس پلیت ها بسته وتا زمان مصرف در یخچال نگهداری شد.
(3-5) عصاره شنگ
3-8-4. روش تهیه دوز مصرفی از عصاره
در ابتدا عصاره خشک شده به دست آمده را توسط ترازوی دیجیتال وزن کرده سپس در آب دایونیزه حل نموده ودوز های مناسب از عصاره گیاه تهیه شد.
3-8-5. تهیه الکل 80 درجه
دریک استوانه مدرج cc100 ،مقدار cc8 الکل 96 0/0 ریخته وسپس با آب مقطر حجم آن را به cc96 رسانده والکل 80 درصد تهیه شد.
-خون گیری
3-9. روش انجام خون گیری
خون گیری راس ساعت 10 صبحتوسط سرنگ cc5 به طور مستقیم از قلب انجام شد.در ابتدا لوله ها متناسب با گروههای مورد آزمایش گروهبندی، وشماره گذاری شد.هر کدام از موشها توسط اتر بیهوش شدهسپس با استفاده از اسکالپل وقیچی جراحی پوست قفسه سینه کنار زده بعد از مشاهده قلب،سرنگ را وارد بطن چپ کرده وخون گیری میشود سپس خون رابه آرامی در لوله ریخته ودر جا لوله ای قرار میدهیم بلافاصله بعد از اتمام خون گیری نمونه ها را در سانتریفوز در مدت زمان 10دقیقه وبا دور rpm14000قرار داده میشوند سپس سرمجدا شده توسط سمپلر µ1000 برداشته شده ودر میکروتیوبهای مخصوص نگهداری سرم که شماره گروه مربوط روی آن درج شده ریخته وجهت تعیین غلظتهای سرمی هورمونهای (T3 T4 TSH) به آزمایشگاه منتقل شد
3-10. روش خون گیری از قلب باز وتهیه سرم
پس از پایان دوره6هفته ای القای موشها باسرب وعصاره شنگ به منظور انجام سنجش فاکتورهای مورد نظر خون گیری از حیوان راس ساعت 9 صبح تا12 ظهربه عمل آمدهوبه منظوررعایت پروتوکل حفظ حقوق حیوانات ازبیهوشی توسط اتر وسپس خون گیری به روش قلب باز استفاده کرده تا حیوان هیچ گونه دردی را حس نکندبرای اینکار ابتدا حیوان در درون بشر حاوی پنبه آغشته به اتر قرار داده شده وتحت بیهوشی خفیف قرار میگیرد محققین(وربریج وهمکاران 1988)نشان دادند این درجه از بیهوشی باعث تغییر مشخص در سطح ترشح هورمونها نمی شود سپس قفسه سینه باز شده وسرنگ را از نوک قلب وارد بطن چپ نموده وبه یکباره کل خون حیوان را جمع آوری میکنیم(شکل)
شکل(3-6) نحوه باز کردن قفسه سینه
شکل(3-7) نحوه خونگیری از قلب باز
30 دقیقه پس از خونگیری نمونه ها را به مدت 10 دقیقه در سانتریفوژ با دور 3000 قرار داده وسرم جدا شده را برای سنجش فاکتورها بکار میبریم.
3-11. روش سنجش هورمونها
مطالعات بیوشمیایی
سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم با استفاده از کیت های بیوشیمیایی(شرکت پارسآزمون ایران) و دستور العملهای مربوطه موجود در هر کیت توسط دستگاه الایزا سنجیده شد.
3-12. پردازش داده ها وآنالیز آماری
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
داده های بدست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته شد.اختلاف بین گروهها در سطح معنی داری P<0.05تجزیه وتحلیل گردید.در برسی عوامع تاثیرات عوامل بین آزمودنی از آنالیز واریانس یکطرفه بین آزمودنی (ANOVA) ودر برسی عوامل درون آزمودنی از آنالیز واریانس یکطرفه درون آزمودنی با استفاده از تستTukey ،استفاده شد تحلیل آماری انجام شده شامل تحلیل توصیفی وتحلیل استنباطی میباشد که به ترتیب برای هر گروه انجام گرفت. 3-13. ملاحظات اخلاقی تمامی حیوانات تحت شرایط مناسب دمایی،رطوبت و نور نگهداری شدند و قفس حیوانات به طور مرتب نظافت شده ودسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. نگهداری آنها مطابق راهنمای انیستیتو بین المللی سلامت و پروتوکل های این مطالعه بارعایت اصول اعلامیه هلسینکی وضوابط اخلاق پزشکی انجام شد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 4-1. بررسی وزن موشهای صحرایی نر در هفته ششم انجام تجربیات 4-1-1. آنالیز دادههای وزن در گروه‌ها نسبت به گروه کنترل جدول (4-1) مقایسه وزن گروههای تحت مطالعه با گروه کنترل در هفته ششم، NS نشان دهندهی عدم وجود اختلاف معنادار می باشد(P>0.05) .
گروه عصاره 400
گروه سرب
+ عصاره 800
گروه سرب
+ عصاره 400
گروه سرب
+ عصاره 200
گروه سرب
کنترل
گروه‌ها
95/38±78/2
64/37±16/2
83/33±32/2
02/43±37/2
42/55±69/2
23/45±61/1
Mean±SEM
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
NS
(P=590/0)
(P=001/0)
تفاوت معنی دار با گروه کنترل
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
تفاوت معنی دار با گروه سرب
NS
(P=056/0)
(P=005/0)
(P=001/0)
تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 200
(P=009/0)
NS
(P=085/0)
تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 400
NS
(P=925/0)
تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 800
مطابق با نتایج جدول فوق بین میانگین افزایش وزن گروه‌ها نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری وجود ندارد (05/0P).
نتایج جدول بالا نشان می‌دهد که بین گروه کنترل و گروه سرب و گروه سرب + عصاره دوز 400 و گروه سرب + عصاره دوز 800 و گروه عصاره 400 تفاوت معناداری وجود دارد(001/0P=). بین گروه کنترل و گروه سرب + عصاره 200 ارتباط معناداری وجود ندارد(05/0).
4-2. آنالیز سطح سرمی T3در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار
جدول (4-2) آنالیز دادههای سطح سرمی هورمون T3در گروهها (نشاندهندهی عدد موجود اختلاف معنا دارد در سطح 5درصدمیباشد و * بیانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سایرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروهسرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 1.4383±.11359 1.5350±.03871 1/2317±0/04949 1/0067±0/8090 0/7480±0/4230 0/9717±0/04393 Mean±SEM 0/001 0/001 NS(p=0/205) NS(p=0/999) NS (p=0/205) تفاوت معنی دار با گروه کنترل 001/0 001/0 001/0 NS (p=0/205) تفاوت معنی دار با گروه سرب NS (p=0/001) 0/001 NS (p=0/200) تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 200 NS (p=0/279) NS (p=0/035) تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 400 NS (p=0/909) تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 800 طبق نتایج به دست امده از جدول بالا در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان نمی دهد(P>0.05)همچنین مقایسه سرب + عصاره 200 و سرب + عصاره 400 با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشانن می دهد(P0.05). اماگروه کنترل افزایش معنا‌داری با گروه سرب + عصاره 800 و گروه عصاره 400 نشان می دهد(P<0.01). درگروه سرب نیز با کنترل و سرب + عصاره 200 رابطه معنا‌داری نشان نمی دهد(P>0.05).
مقایسه گروه سرب با سرب+ عصاره400 وسرب +800 وعصاره 400 رابطه معنا دای نشان می دهد(P<0.01). گروه سرب +عصاره 400 : در این گروه غیر از سرب (P<0.01) که رابطه معنادار دارد .مقایسه سایر گروه ها با این گروه رابطه معناداری نشان نمی دهد(P>0.05).
گروه سرب + عصاره800 :مقایسه گروه کنترل،سرب وسرب+200 افزایش معنا‌داری مشاهده شد (P<0.01). اما در مقایسه گروه سرب + عصاره800 با سرب+عصاره 400 وعصاره400 رابطه معناداری نشان نمی دهد (P>0.05).
نمودار (4-2) تغییرات سطح سرمی هورمون T3
4-3. آنالیز دادههای سطح سرمی T4در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار
جدول (4-3) آنالیز دادههای سطح سرمی T4در گروهها (NS نشان دهندهی عدد موجود اختلاف معنا داردرسطح5 درصدمیباشد و * بیانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سایرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروه سرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 8.1617±.28227 8.9700±.35677 8.5100±.15203 6.6950±.18894 5.1033±.07079 8.4617±.19880 Mean±SEM NS (p=0/935) NS (p=0/617) NS (p=1/000) 001/0 001/0 تفاوت معنی دار با گروه کنترل 001/0 001/0 0/001 0/001 تفاوت معنی دار با گروه سرب NS(p=0/001) 0/001 0/001 تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 200 NS (p=0/0884) NS (p=0/709) تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 400 NS (p=0/152) تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 800 نتایج جدول بالا حاکی از آن است که سرب و سرب + عصاره 200 درمقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داده است(P<0.001) . اما درمقایسه گروه کنترل با سایر گروهها افزایش معنی داری را نشان نداد (P>0.05) .
مقایسه گروه سرب با سایر گروهها نشان داد که سرب با همه گروهها افزایش معنا داری را نشان داده است (P<0.01). مقایسه گروه سرب + عصاره 200 با سایر گروه ها نشان داد که با همه گروهها رابطه معنا دار دارد غیر از گروه عصاره 400 که رابطه معنا داری مشاهده نمی شود(P>0.05)
مقایسه گروه سرب + عصاره 400 با سایر گروهها نیز مشخص شد که این گروه باگروه سرب وعصاره200 افزایش معنا داری را نشان داده است. (P<0.01) و با گروه کنترل،سرب و عصاره 800 وعصاره 400 افزایش معنا‌داری را نشان نمی دهد (P>0.05)
مقایسه گروه سرب + عصاره 800 نیزدر مقایسه با سایر گروهها نشان داد که این گروه در مقایسه با گروههای کنترل، سرب و عصاره 400 و عصاره 400 افزایش معنی داری نشان نمی دهد (P0.05)
در حالی که مقایسه این گروه با گروه سرب وسرب+عصاره 200 افزایش معنا‌داری را نشانمی دهد(P<0.01). نمودار (4-3) تغییرات سطح سرمی هورمون T4 4-4. آنالیز دادههای سطح سرمی TSHدر موشهای صحرایی نر نژاد ویستار جدول (4-4) آنالیز دادههای سطح سرمی TSHدر گروهها (NS نشان دهندهی عدد موجود اختلاف معنا داردرسطح5درصدمیباشد و * بیانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سایرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروهسرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 2.6433±.17667 4.7450±.26193 3.7883±.09243 .02318±.04089 .4940±.02318 1.0233±.03106 Mean±SEM 001/0 001/0 001/0 NS(p=0/20) NS (p=0/95) تفاوت معنی دار با گروه کنترل 001/0 001/0 0/001 0/001 تفاوت معنی دار با گروه سرب 001/0 0/001 0/001 تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 200 001/0 0/001 تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 400 001/0 تفاوت معنی دار با گروه سرب+ عصاره 800 نتایج جدول بالا حاکی از آن است که درمقایسه گروه کنترل با گروه سرب وسرب+200افزایش معنی داری را نشان نمی دهد(P>0.05) اما درمقایسه گروه سرب با سرب +400و سرب+800 وعصاره400 افزایش معنی داری نشان داده است(P<0/001). مقایسه گروه سرب با کنترل اختلاف معنی داری و عصاره نشان نداده است ((P>0.05 در سایر گروهها نشان داد افزایش معنا داری را نشان داده است. (P<0.01) مقایسه گروه سرب + عصاره 200 با گوه کنترل افزایش معنا‌داری را نشان نمی دهد (P>0.05)
مقایسه گروه سرب + عصاره 200با سایر گروهها نیز افزایش معنا داری را نشان داده است. (P0.01)
مقایسه گروه سرب وعصاره 400 با همه گروه ها افزایش معنا داری را نشان داده است. (P0.01)
مقایسه گروه سرب وعصاره 800 با همه گروه ها افزایش معنا داری را نشان داده است. (P0.01)
نمودار (4-4) تغییرات سطح سرمی هورمون TSH
4-5. بحث
حفظ هوموستاز بدن نکته کلیدی در س?مت انسان استکه به وسیله عوامل متعددی به ویژه محور هورمونی هیپوفیز -تیروئیدکنترلمیشود. بهطوری که کمکاری وپرکاری تیروئید ضمن اخت?ل در س?مت بدن هزینههای زیادی را بر بیمار تحمیل میکند که در بسیاری از موارد امکانجبران آن وجودندارد(حسینی94، 2010)سلولها، خصوصا سلولهای گیاهی دو دسته از ترکیبات را تولیدمیکنند: متابولیتهای اولیه که مستقیما در رشد و متابولیسم درگیر میباشد و متابولیتهای ثانویهکه از متابولیسم متابولیتهای اولیه به دست می آیند. مهمترین متابولیتهای ثانویه آلکالوئیدها، فنولیکها، روغنهایضروری، استروئیدها و …میباشند. گیاهان دارویی از لحاظ میزان متابولیتهای ثانویه بسیارغنیهستند.اینترکیبات اثرات فیزیولوژیکیعمیقی بر پستانداران دارند و استفاده از آن از قدیم ا?یام رواج داشته و حتی در حالحاضر و در پزشکیمدرننیز از طیف وسیعیاز داروهای با منشأ گیاهیاستفاده می شود. از دیربازتاکنون در پزشکی و در درمان بیماریها ازگیاهان دارویی استفاده میشده است و در سالهای اخیر رویکردی همه جانبهجهت استفاده از داروهایبا منشأ طبیعی به ویژه داروهایگیاهی در بینمردم به وجود آمده است(زارعی95، 2011، ویزل96، 1996).
گیاه شنگ از مهمترین گیاهان دارویی خانواده کاسنی است، این گیاه غنی از ترکیبات ثانویه گیاهی شامل فلاونوئید ها، اسیدهای فنولیک،استرولها،تری ترپن ها، ساپونین ها، تری ترینوئیدی،اوبیکوئیتوس،کوئینیک اسید،کلروژنیک اسید،3و5 در کافئول کوئینیک اسیدمی باشد. وجود این ترکیبات آنتی اکسیدانی میتواند منجر به افزایش میزان سلامت انسان شود. (واراشینا وهمکاران، 1991 کرزاک واسمولار، 1998 میاس وهمکاران، 1992، زیدورن وهمکاران، 2003، کزاکو اسمولار97، 1998)
طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش سرب با دوز ppm500 باعث افزایش وزن موشها در گروه سرب نسبت به گروه کنترل شده که این افزایش ارتباط معنا داری را نشان داد 001/0P= عصاره شنگ نیز توانست روند افزایشی ناشی از تماس باسرب را کاهش دهد.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که اثر حفاظتی شنگ بر سرب معنی دار بوده 001/0P= ونتایج بدست آمده با برخی از مطالعات قبلی همسو میباشد.
درتحقیقی که توسط (آذر نیا وهمکاران98، 1380 ) بر روی اثر استات سرب برساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک روزه نژاد ویستار صورت پذیرفت مشاهده شد که موشهایی که به مقدار 6/0 گرم در لیتر استات سرب دریافت کردند و نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان می دهند.
مطالعه (باکالی وهمکاران99، 1995) نشان داد که افزودن 1میلی گرم سرب به صورت استات سرب یا سولفات

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *