پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل، استان همدان

دانلود پایان نامه

تنظيم زمان و صفحه ي نمايش زمان
۳-۵٫ نحوه کار با دستگاه روتاري
پس از متصل کردن ارلن حاوي عصاره به پمپ خلاء، و روشن شدن دستگاه به مرور دماي آب درون ظرف بالا رفته به ارلن حاوي عصاره منتقل مي‌شود و کم کم حلال از عصاره جدا و وارد ارلن ديگر مي‌شود. در پايان حلال دور ريخته شده و عصاره ي خالص جهت انجام مراحل بعدي آماده خواهد شد.
(۳-۳) دستگاه سانترفيوژ، براي جدا کردن سرم خون
(۳-۴) ترازوي ديجيتال، براي توزين دقيق مواد وگياه
۳-۶٫ حيوانات مورد آزمايش
در اين تحقيق از ۳۶ موش صحرايي نر نژاد ويستار استفاده شد.
۳-۷٫ شرايط نگهداري
همه حيوان ها در دماي حدود ۲۵۰-۲۲۰ درجه سانتي‌گراد وبا رطوبت مناسب در قفس‌هاي استاندارد نگهداري شدند ودسترسي کامل به آب وغذا داشتند.
گروه بندي حيوانات
حيوانات به طور تصادفي به ۶ گروه ۶ تايي تقسيم بندي شدند
گروهها شامل
۱-گروه کنترل سالم(شامل۶ سر موش)که هيچ تيماري دريافت نکردند
۲-گروه شاهد:(شامل۶سر موش)که استات سرب به صورت خوراکي۵/۰ گرمدر ليتر به صورت حل شده در آب آشاميدني در يافت کردند
۳-گروه تجربي يک: (شامل۶ سر موش)که علاوه بر دريافت سرب در آب دوز mg/kg 200 عصاره را دريافت کردند
۴-گروه تجربي دو:(شامل۶ سر موش)که علاوه بر دريافت سرب در آب دوز mg/kg 400 عصاره را دريافت کردند
۵-گروه تجربي سه:(شامل۶ سر موش)که علاوه بر دريافت سرب در آب دوز mg/kg 800 عصاره را دريافت کردند
۶-گروهي(شامل۶ سر موش)که همانند گروه کنترل، آب معمولي دريافت کردودوز mg/kg 400 عصاره را نيز دريافت کردند
همه حيوانات قبل از شروع آزمايش وزن شده ووزن تک تک حيوانات ثبت گرديد.تزريق عصاره در تمامي گروههاي تجربي نيز به صورت داخل صفاقي طي شش هفته توسط سرنگ cc5 انجام شد
۳-۸٫ تهيه گياه وعصاره گيري
۳-۸-۱٫ جمع آوري گياه وخشک کردن:
پس از تهيه گياه ازمرکزگياهان دارويي ابن سينا سازمان جهاد کشاورزي استان همدان، گياه توسط کارشناس مربوطه تائيد شده سپس در هواي آزاد خشک شده وپودر گرديد
۳-۸-۲٫ عصاره گيري گياه شنگ:
عصاره گيري به روش ماسيريشن انجام شد gr120 گرم از پودر گياه تهيه شده درون يک بشر ريخته شد وبه آن الکل اتيليک ۸۰در صد اضافه گرديدبه گونه اي که کاملا سطح پودر را بپوشاند در ظرف را با پارافيلم بسته وبه مدت چند هفته در يخچال نگهداري گرديد تا مخلوط همگني از حلال وپودر گياه به دست آيد.
سپس مخلوط با کاغذ صافي صاف شد وتفاله باقي مانده دور ريخته شد.محلول صاف شده در يک ارلن cc500 ريخته شد ودر دستگاه روتاري با قابليت تبخيرقرار گرفت دستگاه با سرعت ۵۰-۶۰ درجه سانتي گراد تنظيم شد بعد از گذشت ۲۰ دقيقه که عصاره بطور کامل از حلال جدا شد.عصاره خالص بدست آمده راداخل پليت ريخته ودر هواي آزاد به صورت در باز قرار داده شد تا خشک شودسپس پليت ها بسته وتا زمان مصرف در يخچال نگهداري شد.
(۳-۵) عصاره شنگ
۳-۸-۴٫ روش تهيه دوز مصرفي از عصاره
در ابتدا عصاره خشک شده به دست آمده را توسط ترازوي ديجيتال وزن کرده سپس در آب دايونيزه حل نموده ودوز هاي مناسب از عصاره گياه تهيه شد.
۳-۸-۵٫ تهيه الکل ۸۰ درجه
دريک استوانه مدرج cc100 ،مقدار cc8 الکل ۹۶ ۰/۰ ريخته وسپس با آب مقطر حجم آن را به cc96 رسانده والکل ۸۰ درصد تهيه شد.
-خون گيري
۳-۹٫ روش انجام خون گيري
خون گيري راس ساعت ۱۰ صبحتوسط سرنگ cc5 به طور مستقيم از قلب انجام شد.در ابتدا لوله ها متناسب با گروههاي مورد آزمايش گروهبندي، وشماره گذاري شد.هر کدام از موشها توسط اتر بيهوش شدهسپس با استفاده از اسکالپل وقيچي جراحي پوست قفسه سينه کنار زده بعد از مشاهده قلب،سرنگ را وارد بطن چپ کرده وخون گيري ميشود سپس خون رابه آرامي در لوله ريخته ودر جا لوله اي قرار ميدهيم بلافاصله بعد از اتمام خون گيري نمونه ها را در سانتريفوز در مدت زمان ۱۰دقيقه وبا دور rpm14000قرار داده ميشوند سپس سرمجدا شده توسط سمپلر µ۱۰۰۰ برداشته شده ودر ميکروتيوبهاي مخصوص نگهداري سرم که شماره گروه مربوط روي آن درج شده ريخته وجهت تعيين غلظتهاي سرمي هورمونهاي (T3 T4 TSH) به آزمايشگاه منتقل شد
۳-۱۰٫ روش خون گيري از قلب باز وتهيه سرم
پس از پايان دوره۶هفته اي القاي موشها باسرب وعصاره شنگ به منظور انجام سنجش فاکتورهاي مورد نظر خون گيري از حيوان راس ساعت ۹ صبح تا۱۲ ظهربه عمل آمدهوبه منظوررعايت پروتوکل حفظ حقوق حيوانات ازبيهوشي توسط اتر وسپس خون گيري به روش قلب باز استفاده کرده تا حيوان هيچ گونه دردي را حس نکندبراي اينکار ابتدا حيوان در درون بشر حاوي پنبه آغشته به اتر قرار داده شده وتحت بيهوشي خفيف قرار ميگيرد محققين(وربريج وهمکاران ۱۹۸۸)نشان دادند اين درجه از بيهوشي باعث تغيير مشخص در سطح ترشح هورمونها نمي شود سپس قفسه سينه باز شده وسرنگ را از نوک قلب وارد بطن چپ نموده وبه يکباره کل خون حيوان را جمع آوري ميکنيم(شکل)
شکل(۳-۶) نحوه باز کردن قفسه سينه
شکل(۳-۷) نحوه خونگيري از قلب باز
۳۰ دقيقه پس از خونگيري نمونه ها را به مدت ۱۰ دقيقه در سانتريفوژ با دور ۳۰۰۰ قرار داده وسرم جدا شده را براي سنجش فاکتورها بکار ميبريم.
۳-۱۱٫ روش سنجش هورمونها
مطالعات بيوشميايي
سنجش فاکتورهاي بيوشيميايي سرم با استفاده از کيت هاي بيوشيميايي(شرکت پارسآزمون ايران) و دستور العملهاي مربوطه موجود در هر کيت توسط دستگاه الايزا سنجيده شد.
۳-۱۲٫ پردازش داده ها وآناليز آماري
روش تجزيه وتحليل اطلاعات
داده هاي بدست آمده با استفاده از برنامه رايانه اي SPSS مورد ارزيابي قرار گرفته شد.اختلاف بين گروهها در سطح معني داري P<0.05تجزيه وتحليل گرديد.در برسي عوامع تاثيرات عوامل بين آزمودني از آناليز واريانس يکطرفه بين آزمودني (ANOVA) ودر برسي عوامل درون آزمودني از آناليز واريانس يکطرفه درون آزمودني با استفاده از تستTukey ،استفاده شد تحليل آماري انجام شده شامل تحليل توصيفي وتحليل استنباطي ميباشد که به ترتيب براي هر گروه انجام گرفت. 3-13. ملاحظات اخلاقي تمامي حيوانات تحت شرايط مناسب دمايي،رطوبت و نور نگهداري شدند و قفس حيوانات به طور مرتب نظافت شده ودسترسي آزاد به آب و غذا داشتند. نگهداري آنها مطابق راهنماي انيستيتو بين المللي سلامت و پروتوکل هاي اين مطالعه بارعايت اصول اعلاميه هلسينکي وضوابط اخلاق پزشکي انجام شد. فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 4-1. بررسي وزن موشهاي صحرايي نر در هفته ششم انجام تجربيات 4-1-1. آناليز دادههاي وزن در گروه‌ها نسبت به گروه کنترل جدول (4-1) مقايسه وزن گروههاي تحت مطالعه با گروه کنترل در هفته ششم، NS نشان دهندهي عدم وجود اختلاف معنادار مي باشد(P>0.05) .
گروه عصاره ۴۰۰
گروه سرب
+ عصاره ۸۰۰
گروه سرب
+ عصاره ۴۰۰
گروه سرب
+ عصاره ۲۰۰
گروه سرب
کنترل
گروه‌ها
۹۵/۳۸±۷۸/۲
۶۴/۳۷±۱۶/۲
۸۳/۳۳±۳۲/۲
۰۲/۴۳±۳۷/۲
۴۲/۵۵±۶۹/۲
۲۳/۴۵±۶۱/۱
Mean±SEM
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
NS
(P=590/0)
(P=001/0)
تفاوت معني دار با گروه کنترل
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
(P=001/0)
تفاوت معني دار با گروه سرب
NS
(P=056/0)
(P=005/0)
(P=001/0)
تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره ۲۰۰
(P=009/0)
NS
(P=085/0)
تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره ۴۰۰
NS
(P=925/0)
تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره ۸۰۰
مطابق با نتايج جدول فوق بين ميانگين افزايش وزن گروه‌ها نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداري وجود ندارد (۰۵/۰P).
نتايج جدول بالا نشان مي‌دهد که بين گروه کنترل و گروه سرب و گروه سرب + عصاره دوز ۴۰۰ و گروه سرب + عصاره دوز ۸۰۰ و گروه عصاره ۴۰۰ تفاوت معناداري وجود دارد(۰۰۱/۰P=). بين گروه کنترل و گروه سرب + عصاره ۲۰۰ ارتباط معناداري وجود ندارد(۰۵/۰).
۴-۲٫ آناليز سطح سرمي T3در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
جدول (۴-۲) آناليز دادههاي سطح سرمي هورمون T3در گروهها (نشاندهندهي عدد موجود اختلاف معنا دارد در سطح ۵درصدميباشد و * بيانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سايرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروهسرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 1.4383±.11359 1.5350±.03871 1/2317±0/04949 1/0067±0/8090 0/7480±0/4230 0/9717±0/04393 Mean±SEM 0/001 0/001 NS(p=0/205) NS(p=0/999) NS (p=0/205) تفاوت معني دار با گروه کنترل 001/0 001/0 001/0 NS (p=0/205) تفاوت معني دار با گروه سرب NS (p=0/001) 0/001 NS (p=0/200) تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 200 NS (p=0/279) NS (p=0/035) تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 400 NS (p=0/909) تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 800 طبق نتايج به دست امده از جدول بالا در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري نشان نمي دهد(P>0.05)همچنين مقايسه سرب + عصاره ۲۰۰ و سرب + عصاره ۴۰۰ با گروه کنترل افزايش معني داري را نشانن مي دهد(P0.05). اماگروه کنترل افزايش معنا‌داري با گروه سرب + عصاره ۸۰۰ و گروه عصاره ۴۰۰ نشان مي دهد(P<0.01). درگروه سرب نيز با کنترل و سرب + عصاره 200 رابطه معنا‌داري نشان نمي دهد(P>0.05).
مقايسه گروه سرب با سرب+ عصاره۴۰۰ وسرب +۸۰۰ وعصاره ۴۰۰ رابطه معنا داي نشان مي دهد(P<0.01). گروه سرب +عصاره 400 : در اين گروه غير از سرب (P<0.01) که رابطه معنادار دارد .مقايسه ساير گروه ها با اين گروه رابطه معناداري نشان نمي دهد(P>0.05).
گروه سرب + عصاره۸۰۰ :مقايسه گروه کنترل،سرب وسرب+۲۰۰ افزايش معنا‌داري مشاهده شد (P<0.01). اما در مقايسه گروه سرب + عصاره800 با سرب+عصاره 400 وعصاره400 رابطه معناداري نشان نمي دهد (P>0.05).
نمودار (۴-۲) تغييرات سطح سرمي هورمون T3
۴-۳٫ آناليز دادههاي سطح سرمي T4در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
جدول (۴-۳) آناليز دادههاي سطح سرمي T4در گروهها (NS نشان دهندهي عدد موجود اختلاف معنا داردرسطح۵ درصدميباشد و * بيانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سايرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروه سرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 8.1617±.28227 8.9700±.35677 8.5100±.15203 6.6950±.18894 5.1033±.07079 8.4617±.19880 Mean±SEM NS (p=0/935) NS (p=0/617) NS (p=1/000) 001/0 001/0 تفاوت معني دار با گروه کنترل 001/0 001/0 0/001 0/001 تفاوت معني دار با گروه سرب NS(p=0/001) 0/001 0/001 تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 200 NS (p=0/0884) NS (p=0/709) تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 400 NS (p=0/152) تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 800 نتايج جدول بالا حاکي از آن است که سرب و سرب + عصاره 200 درمقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري را نشان داده است(P<0.001) . اما درمقايسه گروه کنترل با ساير گروهها افزايش معني داري را نشان نداد (P>0.05) .
مقايسه گروه سرب با ساير گروهها نشان داد که سرب با همه گروهها افزايش معنا داري را نشان داده است (P<0.01). مقايسه گروه سرب + عصاره 200 با ساير گروه ها نشان داد که با همه گروهها رابطه معنا دار دارد غير از گروه عصاره 400 که رابطه معنا داري مشاهده نمي شود(P>0.05)
مقايسه گروه سرب + عصاره ۴۰۰ با ساير گروهها نيز مشخص شد که اين گروه باگروه سرب وعصاره۲۰۰ افزايش معنا داري را نشان داده است. (P<0.01) و با گروه کنترل،سرب و عصاره 800 وعصاره 400 افزايش معنا‌داري را نشان نمي دهد (P>0.05)
مقايسه گروه سرب + عصاره ۸۰۰ نيزدر مقايسه با ساير گروهها نشان داد که اين گروه در مقايسه با گروههاي کنترل، سرب و عصاره ۴۰۰ و عصاره ۴۰۰ افزايش معني داري نشان نمي دهد (P0.05)
در حالي که مقايسه اين گروه با گروه سرب وسرب+عصاره ۲۰۰ افزايش معنا‌داري را نشانمي دهد(P<0.01). نمودار (4-3) تغييرات سطح سرمي هورمون T4 4-4. آناليز دادههاي سطح سرمي TSHدر موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار جدول (4-4) آناليز دادههاي سطح سرمي TSHدر گروهها (NS نشان دهندهي عدد موجود اختلاف معنا داردرسطح5درصدميباشد و * بيانگروجوداختلاف معنادار نسبت به گروه شاهد و سايرگروهها است (*P<0.05). گروه عصاره 400 گروهسرب عصاره 800 گروهسرب عصاره 400 گروهسرب عصاره 200 گروه سرب کنترل گروه‌ها 2.6433±.17667 4.7450±.26193 3.7883±.09243 .02318±.04089 .4940±.02318 1.0233±.03106 Mean±SEM 001/0 001/0 001/0 NS(p=0/20) NS (p=0/95) تفاوت معني دار با گروه کنترل 001/0 001/0 0/001 0/001 تفاوت معني دار با گروه سرب 001/0 0/001 0/001 تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 200 001/0 0/001 تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 400 001/0 تفاوت معني دار با گروه سرب+ عصاره 800 نتايج جدول بالا حاکي از آن است که درمقايسه گروه کنترل با گروه سرب وسرب+200افزايش معني داري را نشان نمي دهد(P>0.05) اما درمقايسه گروه سرب با سرب +۴۰۰و سرب+۸۰۰ وعصاره۴۰۰ افزايش معني داري نشان داده است(P<0/001). مقايسه گروه سرب با کنترل اختلاف معني داري و عصاره نشان نداده است ((P>0.05 در ساير گروهها نشان داد افزايش معنا داري را نشان داده است. (P<0.01) مقايسه گروه سرب + عصاره 200 با گوه کنترل افزايش معنا‌داري را نشان نمي دهد (P>0.05)
مقايسه گروه سرب + عصاره ۲۰۰با ساير گروهها نيز افزايش معنا داري را نشان داده است. (P0.01)
مقايسه گروه سرب وعصاره ۴۰۰ با همه گروه ها افزايش معنا داري را نشان داده است. (P0.01)
مقايسه گروه سرب وعصاره ۸۰۰ با همه گروه ها افزايش معنا داري را نشان داده است. (P0.01)
نمودار (۴-۴) تغييرات سطح سرمي هورمون TSH
۴-۵٫ بحث
حفظ هوموستاز بدن نكته كليدي در س?مت انسان استكه به وسيله عوامل متعددي به ويژه محور هورموني هيپوفيز -تيروئيدكنترلميشود. بهطوري كه كمكاري وپركاري تيروئيد ضمن اخت?ل در س?مت بدن هزينههاي زيادي را بر بيمار تحميل ميكند كه در بسياري از موارد امكانجبران آن وجودندارد(حسيني۹۴، ۲۰۱۰)سلولها، خصوصا سلولهاي گياهي دو دسته از تركيبات را توليدميكنند: متابوليتهاي اوليه كه مستقيما در رشد و متابوليسم درگير ميباشد و متابوليتهاي ثانويهكه از متابوليسم متابوليتهاي اوليه به دست مي آيند. مهمترين متابوليتهاي ثانويه آلكالوئيدها، فنوليكها، روغنهايضروري، استروئيدها و …ميباشند. گياهان دارويي از لحاظ ميزان متابوليتهاي ثانويه بسيارغنيهستند.اينتركيبات اثرات فيزيولوژيكيعميقي بر پستانداران دارند و استفاده از آن از قديم ا?يام رواج داشته و حتي در حالحاضر و در پزشكيمدرننيز از طيف وسيعياز داروهاي با منشأ گياهياستفاده مي شود. از ديربازتاكنون در پزشكي و در درمان بيماريها ازگياهان دارويي استفاده ميشده است و در سالهاي اخير رويكردي همه جانبهجهت استفاده از داروهايبا منشأ طبيعي به ويژه داروهايگياهي در بينمردم به وجود آمده است(زارعي۹۵، ۲۰۱۱، ويزل۹۶، ۱۹۹۶).
گياه شنگ از مهمترين گياهان دارويي خانواده کاسني است، اين گياه غني از ترکيبات ثانويه گياهي شامل فلاونوئيد ها، اسيدهاي فنوليک،استرولها،تري ترپن ها، ساپونين ها، تري ترينوئيدي،اوبيکوئيتوس،کوئينيک اسيد،کلروژنيک اسيد،۳و۵ در کافئول کوئينيک اسيدمي باشد. وجود اين ترکيبات آنتي اکسيداني ميتواند منجر به افزايش ميزان سلامت انسان شود. (واراشينا وهمکاران، ۱۹۹۱ کرزاک واسمولار، ۱۹۹۸ مياس وهمکاران، ۱۹۹۲، زيدورن وهمکاران، ۲۰۰۳، کزاکو اسمولار۹۷، ۱۹۹۸)
طبق نتايج به دست آمده در اين پژوهش سرب با دوز ppm500 باعث افزايش وزن موشها در گروه سرب نسبت به گروه کنترل شده که اين افزايش ارتباط معنا داري را نشان داد ۰۰۱/۰P= عصاره شنگ نيز توانست روند افزايشي ناشي از تماس باسرب را کاهش دهد.همچنين نتايج اين بررسي نشان داد که اثر حفاظتي شنگ بر سرب معني دار بوده ۰۰۱/۰P= ونتايج بدست آمده با برخي از مطالعات قبلي همسو ميباشد.
درتحقيقي که توسط (آذر نيا وهمکاران۹۸، ۱۳۸۰ ) بر روي اثر استات سرب برساختار بافتي کليه موش صحرايي يک روزه نژاد ويستار صورت پذيرفت مشاهده شد که موشهايي که به مقدار ۶/۰ گرم در ليتر استات سرب دريافت کردند و نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري نشان مي دهند.
مطالعه (باکالي وهمکاران۹۹، ۱۹۹۵) نشان داد که افزودن ۱ميلي گرم سرب به صورت استات سرب يا سولفات

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *