پایان نامه رایگان درباره مصرف مواد، تستوسترون

فنولیک(تانن، فلاوونوئیدها، اسید های فنولیک وفوکوفرول ها) ترکیبات نیتروژنه، آلکالوئید ها، مشتقات کلروفیل، آمینواسیدها وآمین ها یا کاروتنوئید ها می باشند. به علت خواص اکسیدوردوکس آنها است.این مواد در جذب وخنثی سازی رادیکال آزاد وتجذیه پراکسیدازها عمل میکنند.فلاوونوئید ها شایع ترین گروه ترکیبات فنولی گیاه هستند که تقریبا در تمام گیاهان یافت میشوند وبا اثر مثبت روی ترکیبات مهار کننده رادیکالهای درون زا داشته ومیتوانند از آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاداز طرق مختلف جلوگیری کنند که یکی از این راه ها مهار سیستم رادیکال آزاد است(اینگکانیان78، 2003). گیاه شنگ مهار کننده بسیار ضعیف کولین استراز سرم انسان میباشد.وسبب القای مرگ سلولی در سلولهای سرطانی وتوقف چرخه سلولی آن همچنین مسدود کردن انتقال سیگنال میتوزی،مهار سنتز DNAوتغییر مسیر انتقال سیگنال توسط آنزیم کلیدی سیکلازی ژناز وپروتئین کیناز میشود(هاتانو، 1989). در طب سنتی از آن به عنوان اشتهاآور، خلطآور، نرمکننده و التیام دهنده زخمها، رفع کننده احساس سوزش در معده، اثر دفعکنندگی مواد سمی بدن، درمان بیماریهای جلدی، دیابت، رماتیسم، تأمین نمو و رفع احتقان کبدی، کنترل کننده اسهال خونی، پائین آورنده املاح صفراوی و بهبود زخمهای متعفن و چرکی نام برده شدهاست (حاجی محمودی و همکاران، 2012؛ زرگری، 1375).
2-10. پیشینه تحقیق:
در بررسی که بر روی که تجویز 10 میلی گرم در دسی لیتر استات سرب اثر سرب بر نفوذ پذیری آن دوتلیالآئورت صورت گرفت نتیجه شد که اگرچه سرب نفوذپذیری مویرگهای مغزی را افزایش می دهد، امااحتمالا سرباز لحاظ اثر برسلولهایآندوتلیالعروق بزرگ مثل آئورت، موجب کاهش نفوذ پذیری شود واحتمالاً این تفاوت به ویژگیهای سد خونی مغز (BBB) در مقایسه با سایر عروق بر می گردد. (نعمت بخش79 و همکاران، 1380).
در تحقیقی با عنوان اثرتماس با مقادیر پایین سرب بر فشار خون و عملکرد قلب ایزولهموش صحرایی نرانجام شد نشان داد که تماس با مقادیر پایین سرب، اختلالاتی نظیر نقایص هدایتی وآریتمی در ECG مشاهده نمیگردد ولی، درصورت تداوم تماس پس از 12 هفته این علایم ظاهرمی شوند. همچنین، تماس با مقادیر پایین سرب قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب را بالا می برد . بنابراین، تغییرات مشاهده شده در گروه های مسموم به سرب می توانند نقش موثری در ایجاد فشار خون ناشی از آن داشته باشند.
(بدل زاده80 وهمکاران، 1386).
در تحقیق (مختاری وهمکاران، 1386)با عنوان تاثیر خوراکی سرب بر غلظت هورمونهای تیروئیدی وآنزیمهای کبدی به مدت 25 روز با تجویز 25،50،100 میلی گرم بر کیلوگرم سرب به موش صحرایی دریافتند که سرب بر فعالیت غده تیروئید اثر منفی دارد وسبب آسیب غده تیروئید می شود. همچنین با اثر بر نفوذ پذیری غشاءسلولهای کبدی غلظت سرمی آنزیم ها را تغییر می دهد.
نتایج حاصل از تحقیقی که توسط(گل محمدی81 و همکاران، 1386) انجام شد با بررسی ارتباط غلظت سرب در خون وآغوز مادر وخون جنین ووزن نوزاد در مناطق آلوده وغیر آلوده ایران نشان داده شدکه تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت سرب در شیر مادر در دو منطقه آلوده وغیر آلوده وجود دارد.وآلودگی سرب بر روی وزن نوزادان اثر چندانی ندارد.
طی مطالعاتی که بر روی اثر استات سرب بر وزن بدن وکلیه وساختار بافتی کلیه فرزندان یک روزه موش های نژاد Balb/C صورت پذیرفت نتایج نشان داد که سرب سبب افزایش معنی دار در وزن بدن وکلیه در موشها شده وسبب آسیب بافتی از جمله آتروفی شدن لوله های نکروزیس وافزایش تعداد سلولهای گلومرولی می شود(حمایت خواه جهرمی82 وهمکاران، 1386).
در بررسی (منصوری وهمکاران، 1388)ارتباط سطح خونی سرب مادران با تولد نوزادان کم وزن نشان داده شد که سطح خون مادران مورد مطالعه بسیار بیشتر از میزان ذکر شده در بسیاری از کشورها بود ولی باعث کمی وزن تولد نوزاد نشد .
طی مطالعات انجام شده توسط(بوچانی وهمکاران،1390) با عنوان اثر سرب بر اضطراب موشهای صحرایی نتیجه شده قرار گیری در معرض سرب موجب اضطراب زایی سرب در مرحله اولیه تکاملی حیوان میشود.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال1387، در ایران، توسط غلام‌حسینی و همکارانش انجام گردید، اثرات سیتوتوکسیکاستات سرب بر روی بافت قلب خرگوش توسط میکروسکوپنوریوالکترونی مورد بررسی قرار گرفت و بررسی های هیستوپاتولوژیکی نشان داد که استات سرب طی فاز مزمن باعث تغییرات واضحی بر روی بافت قلب می گردد(غلام‌حسینی83 و همکارانش،1387).
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 1390، در ایران، توسط معمار مقدم و همکارش انجام گردید، تغییرات پروتئین شوک گرمایی و سوپر اکسید دیسموتاز بافت ریه متعاقب فعالیت منظم بدنی و تغذیه ضد اکسایشی، و آلودگی سرب موجود در هوا را مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که قرار گیری مزمن در معرض آلاینده های موسوم به استات سرب باعث خرابی تعادل دستگاه اکسایشی، ضد اکسایشی بافت ریه می‌شود و اتخاذ شیوه زندگی سالم شامل انجام فعالیت منظم هوازی و یا مصرف مواد ضد اکسایشی از قبیل کورکومین به ویژه ترکیبی از دو روش به مهار این فرآیند کمک می‌کند. این یافته نشان می‌دهد قرارگیری در معرض سرب ممکن است عامل خطری برای دستگاه ضد اکسایشی بدن باشد(معمارمقدم84 و همکارش،1390).
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 1391، در ایران، توسط ایوبی وهمکارانش انجام گردید، اثرات محافظتی زردچوبه برعوارض ناشی ازسرب بربافت بیضه وتغییرات تستوسترون درموش صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت و زردچوبه به طورقابل توجهی سبب بهبودتغییرات مورفولوژیک ایجادشده توسط دیابت وسرب دررت‌هایدیابتی شد. به نظرمی‌رسد ترکیبات آنتی اکسید انیموجوددرزردچوبه خصوصاًکورکومین می‌تواند از بروزبرخی عوارض اکسیداتیوسرب دربیماران دیابتی بکاهد(ایوبی وهمکارانش،1391).
در تحقیق (آقابابا وهمکاران،1393)که بر روی عصاره گیاه مامیران بر عملکرد محور هیپوفیزی-تیر.ئیدی در رت های نر هیپر کلسترولمی شده انجام شد نشان داده شد که عصاره گیاه مورد نظر میتواند باعث کاهش غلظت هورمونهای تیروئید، میزان کلسترل وافزایش میزان هورمونهای محرک تیروئید شود.
در تحقیقی با عنوان بررسی اثرات آبی- الکلی دانه گیاه اسپند بر سطوح پلاسماسس هورمون های محور هیپوفیز-تیروئید در موش صحرایی نر بالغ نتیجه گرفته شد که عصاره گیاه دانه اسپندمیتواند در دوزهای حد اقل وحد اکثر سطح پلاسمایی هورمون محرک تیروئید و در دوزهای متوسط وحد اکثر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروکسین وتری یدو تیروین را به طور معنی داری کاهش دهد(حسینی85 وهمکاران،1388).
در تحقیقی بر روی بررسی اثرات محافظت بررسی اثرات محافظتیEphedra pachyclada برمدل حیوانی بیماری حاد کبدی القا شده بل تترا کلرید کربنصورت گرفت نتیجه شد که عصاره گیاه فوق سبب کاهش معنی دار در فعالیت سرمی آنزیمهای کبد والتهاب بافت وافزایش درصد بقاء در حیوانات در یافت کننده تترا کلرید کربن شده است(آذر نیا وقاسمی86، 1391).
طی تحقیقی که بر روی اثرات محافظتی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از تجویز استات سرب در دوران قبل وبعد از تولد رت صورت پذیرفت نشان داد که ملیس دارای اثرات آنتی اکسیدانی معادل با ویتامین C است بنابر این میتواند اثرات نورو توکسیسیته سرب را تعدیل کند(غیور وهمکاران، 1389).
ضیایی وهمکاران درنتیجه تحقیقی نشان دادند که تجویزعصاره کنگرفرنگی به بیماران دچار سوءهاضمه و افرادیکه به بیماری کبدی مبتلا بودند، نشانه های بیماری نظیردرد شکم، تهوع و نفخ را به صورت معنی دار کاهش می دهد(ضیایی4 وهمکاران ،1383).
لی وهمکاران دریافتند فلاونوئید های کنگرفرنگی بیان ژن نیتریک اکساید سنتتاز را در سلولهای اندوتلیال انسان درسطح بالا تنظیم میکنند.(لی5 وهمکاران ،2004).
(ابراهیمی وهمکاران87، 1389)با بررسی اثر محافظت کبدی عصاره میوه عناب در موشهای صحرایی بهاین نتیجه دست یافتند که عصاره این گیاه می تواند اثرات حفاظتی در برابر عوامل کارسینوژن وتوکسیک بر روی سلولهای کبدی داشته باشد.
در تحقیقی که توسط زارع و همکاران در سال 1392 بر روی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر شاخص‌های خونی عملکرد کلیه و کبد در موش‌های صحرایی نر دیابتی صورت گرفت نشان داد که خواص ضد دیابتی در عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر وجود دارد و متعاقباً ممکن است کبد و کلیه آسیب دیده در دیابت ملیتوس ایجاد شده توسط استرپتوزتوسین را بهبود دهد(زارع و همکاران88،1392).
بر اساس مطالعه‌ای که در سال2013، در ایران، توسطفرزائی و همکارانش بر روی بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنگ (Tragopogon crocifolius) برروی زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی نر صورت گرفت، نشان داد که عصاره شنگ که به صورت گاواژ به موش‌ها خورانده شده بود توانست به طور معناداری اثر محافظتی در برابر زخم معده ناشی از اتانول نشان دهد و این مطالعه ادعا‌های طب سنتی از نظر مفید بودن گیاه شنگ برای معده را تایید کرد(فرزائی و همکارانش،2013).
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2013، در ایران ، توسط مجرب و همکارانش بر روی اثرات سمیت حاد و مزمن عصاره هیدروتانولی گیاه شنگ صورت گرفت، هیچگونه اثر سمیتی در حالت خوراکی این گیاه در موش‌های رت دیده نشد (مجرب وهمکاران،2013)89.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2008 توسط سینگ و همکارانش انجام گردید،Tragopogon pratenseدر اختلالات معده کاربرد دارد و مصرف خوراکی آن برای درمان یبوست به کار می‌رود(سینگ و همکارانش، 2008)90.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2005 توسط جارادات انجام گردید، گیاه شنگ دارای اثرات ضد سرفه، قابض، ترمیم کننده پوست، ضد برونشیت می‌باشد(جارادات، 2005)91.‌
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2005 توسط گواررا و همکارانش انجام گردید، گیاه شنگ دارای اثرات التیام دهنده زخم می‌باشد(گواررا و همکاران،2005)92
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 1969، در کشور آمریکا، توسط کراچ وسکی و همکارانش انجام گردید، فلاونوئیدهای جنسTragopogonشامل اپی‌ژنین، لوتئولین، کوئرستین، ویتکسین، ازوویتکسین، ویسنین-1، ویسنین-2، سورتیزین، اورینتین، ایزواورینتین، لوسنین-1 و 2 می‌باشد(کراچ وسکی و همکارانش،1969)93 .
فصل سوم
مواد وروش کار
3-1. مکان آزمایش:
آزمایشات فوق در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام گرفت.
3-2. اتاق حیوانات
اتاقی به مساحت 15 متر مربع دارای سیستم تهویه جهت تنظیم دمای مناسب و سیستم روشنایی جهت برقراری دوره های 12 ساعته‌ی متناوب روشنایی و تاریکی.
مواد وسایل و دستگاهها ی مورد نیاز
3-3. مواد مصرفی
لیست مواد ووسایل مورد استفاده
موش صحرایی نر نژاد ویستار
غذای حیوانات(غذای مخصوص موش به صورت پلت(محصول شرکت پارس دام)
شنگ خشک شده
استات سرب II(محصول شرکت مرک آلمان)
آب مقطر
الکل 96 %(محصول شرکت دارو پخش ایران)
الکل 70درجه(محصول شرکت دارو پخش ایران)
کافذ صافی
اتر
لوله همولیز
جالوله ای
سمپلرµ1000
سر سمپلر
میکروتیوب (جهت نگهداری سرم جدا شده)
وسایل تشریح(پنس معمولی وهماتوم،قیجی جراحی،اسکالپل وتیغ جراحی)
سرنگ ml5
دستکش
پنبه
قفسهای استاندارد نگهداری موش به ابعاد 19و 27و 42 سانتی متر ودارای درپوش فلزی
ظروف آبخوری
2-4 .لیست دستگاه های مورد استفاده
دستگاه الایزا ریدر: جهت سنجش آنزیم ها استفاده می شود.
(3-1) دستگاه روتاری، جهت بدست آوردن عصاره خالص گیاه
(3-2) دستگاه روتاری
دستگاه روتاری دارای اجزاء زیرمی باشد
ارلن cc 500 متصل به پمپ خلاء ،.ارلن مخصوص حلال جدا شده، پمپ خلاء، متصل به شیر آب، ظرف فلزی بزرگ محتوی آب، پیچ های تنظیم دما و چرخش دستگاه، دکمه

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *