پایان نامه رایگان درباره مصرف مواد، تستوسترون

دانلود پایان نامه

فنوليک(تانن، فلاوونوئيدها، اسيد هاي فنوليک وفوکوفرول ها) ترکيبات نيتروژنه، آلکالوئيد ها، مشتقات کلروفيل، آمينواسيدها وآمين ها يا کاروتنوئيد ها مي باشند. به علت خواص اکسيدوردوکس آنها است.اين مواد در جذب وخنثي سازي راديکال آزاد وتجذيه پراکسيدازها عمل ميکنند.فلاوونوئيد ها شايع ترين گروه ترکيبات فنولي گياه هستند که تقريبا در تمام گياهان يافت ميشوند وبا اثر مثبت روي ترکيبات مهار کننده راديکالهاي درون زا داشته وميتوانند از آسيبهاي ناشي از راديکالهاي آزاداز طرق مختلف جلوگيري کنند که يکي از اين راه ها مهار سيستم راديکال آزاد است(اينگکانيان۷۸، ۲۰۰۳). گياه شنگ مهار کننده بسيار ضعيف کولين استراز سرم انسان ميباشد.وسبب القاي مرگ سلولي در سلولهاي سرطاني وتوقف چرخه سلولي آن همچنين مسدود کردن انتقال سيگنال ميتوزي،مهار سنتز DNAوتغيير مسير انتقال سيگنال توسط آنزيم کليدي سيکلازي ژناز وپروتئين کيناز ميشود(هاتانو، ۱۹۸۹). در طب سنتي از آن به عنوان اشتهاآور، خلطآور، نرمکننده و التيام دهنده زخمها، رفع کننده احساس سوزش در معده، اثر دفعکنندگي مواد سمي بدن، درمان بيماريهاي جلدي، ديابت، رماتيسم، تأمين نمو و رفع احتقان کبدي، کنترل کننده اسهال خوني، پائين آورنده املاح صفراوي و بهبود زخمهاي متعفن و چرکي نام برده شدهاست (حاجي محمودي و همکاران، ۲۰۱۲؛ زرگري، ۱۳۷۵).
۲-۱۰٫ پيشينه تحقيق:
در بررسي که بر روي که تجويز ۱۰ ميلي گرم در دسي ليتر استات سرب اثر سرب بر نفوذ پذيري آن دوتليالآئورت صورت گرفت نتيجه شد که اگرچه سرب نفوذپذيري مويرگهاي مغزي را افزايش مي دهد، امااحتمالا سرباز لحاظ اثر برسلولهايآندوتليالعروق بزرگ مثل آئورت، موجب کاهش نفوذ پذيري شود واحتمالاً اين تفاوت به ويژگيهاي سد خوني مغز (BBB) در مقايسه با ساير عروق بر مي گردد. (نعمت بخش۷۹ و همکاران، ۱۳۸۰).
در تحقيقي با عنوان اثرتماس با مقادير پايين سرب بر فشار خون و عملكرد قلب ايزولهموش صحرايي نرانجام شد نشان داد که تماس با مقادير پايين سرب، اختلالاتي نظير نقايص هدايتي وآريتمي در ECG مشاهده نميگردد ولي، درصورت تداوم تماس پس از ۱۲ هفته اين علايم ظاهرمي شوند. همچنين، تماس با مقادير پايين سرب قدرت انقباضي و تعداد ضربان قلب را بالا مي برد . بنابراين، تغييرات مشاهده شده در گروه هاي مسموم به سرب مي توانند نقش موثري در ايجاد فشار خون ناشي از آن داشته باشند.
(بدل زاده۸۰ وهمکاران، ۱۳۸۶).
در تحقيق (مختاري وهمکاران، ۱۳۸۶)با عنوان تاثير خوراکي سرب بر غلظت هورمونهاي تيروئيدي وآنزيمهاي کبدي به مدت ۲۵ روز با تجويز ۲۵،۵۰،۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم سرب به موش صحرايي دريافتند که سرب بر فعاليت غده تيروئيد اثر منفي دارد وسبب آسيب غده تيروئيد مي شود. همچنين با اثر بر نفوذ پذيري غشاءسلولهاي کبدي غلظت سرمي آنزيم ها را تغيير مي دهد.
نتايج حاصل از تحقيقي که توسط(گل محمدي۸۱ و همکاران، ۱۳۸۶) انجام شد با بررسي ارتباط غلظت سرب در خون وآغوز مادر وخون جنين ووزن نوزاد در مناطق آلوده وغير آلوده ايران نشان داده شدکه تفاوت معني داري بين ميانگين غلظت سرب در شير مادر در دو منطقه آلوده وغير آلوده وجود دارد.وآلودگي سرب بر روي وزن نوزادان اثر چنداني ندارد.
طي مطالعاتي که بر روي اثر استات سرب بر وزن بدن وکليه وساختار بافتي کليه فرزندان يک روزه موش هاي نژاد Balb/C صورت پذيرفت نتايج نشان داد که سرب سبب افزايش معني دار در وزن بدن وکليه در موشها شده وسبب آسيب بافتي از جمله آتروفي شدن لوله هاي نکروزيس وافزايش تعداد سلولهاي گلومرولي مي شود(حمايت خواه جهرمي۸۲ وهمکاران، ۱۳۸۶).
در بررسي (منصوري وهمکاران، ۱۳۸۸)ارتباط سطح خوني سرب مادران با تولد نوزادان کم وزن نشان داده شد که سطح خون مادران مورد مطالعه بسيار بيشتر از ميزان ذکر شده در بسياري از کشورها بود ولي باعث کمي وزن تولد نوزاد نشد .
طي مطالعات انجام شده توسط(بوچاني وهمکاران،۱۳۹۰) با عنوان اثر سرب بر اضطراب موشهاي صحرايي نتيجه شده قرار گيري در معرض سرب موجب اضطراب زايي سرب در مرحله اوليه تکاملي حيوان ميشود.
بر اساس مطالعه‌اي که در سال۱۳۸۷، در ايران، توسط غلام‌حسيني و همکارانش انجام گرديد، اثرات سيتوتوکسيکاستات سرب بر روي بافت قلب خرگوش توسط ميکروسکوپنوريوالکتروني مورد بررسي قرار گرفت و بررسي هاي هيستوپاتولوژيکي نشان داد که استات سرب طي فاز مزمن باعث تغييرات واضحي بر روي بافت قلب مي گردد(غلام‌حسيني۸۳ و همکارانش،۱۳۸۷).
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۱۳۹۰، در ايران، توسط معمار مقدم و همکارش انجام گرديد، تغييرات پروتئين شوک گرمايي و سوپر اکسيد ديسموتاز بافت ريه متعاقب فعاليت منظم بدني و تغذيه ضد اکسايشي، و آلودگي سرب موجود در هوا را مورد بررسي قرار گرفت و نشان داد که قرار گيري مزمن در معرض آلاينده هاي موسوم به استات سرب باعث خرابي تعادل دستگاه اکسايشي، ضد اکسايشي بافت ريه مي‌شود و اتخاذ شيوه زندگي سالم شامل انجام فعاليت منظم هوازي و يا مصرف مواد ضد اکسايشي از قبيل کورکومين به ويژه ترکيبي از دو روش به مهار اين فرآيند کمک مي‌کند. اين يافته نشان مي‌دهد قرارگيري در معرض سرب ممکن است عامل خطري براي دستگاه ضد اکسايشي بدن باشد(معمارمقدم۸۴ و همکارش،۱۳۹۰).
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۱۳۹۱، در ايران، توسط ايوبي وهمکارانش انجام گرديد، اثرات محافظتي زردچوبه برعوارض ناشي ازسرب بربافت بيضه وتغييرات تستوسترون درموش صحرايي ديابتي مورد بررسي قرار گرفت و زردچوبه به طورقابل توجهي سبب بهبودتغييرات مورفولوژيک ايجادشده توسط ديابت وسرب دررت‌هايديابتي شد. به نظرمي‌رسد ترکيبات آنتي اکسيد انيموجوددرزردچوبه خصوصاًکورکومين مي‌تواند از بروزبرخي عوارض اکسيداتيوسرب دربيماران ديابتي بکاهد(ايوبي وهمکارانش،۱۳۹۱).
در تحقيق (آقابابا وهمکاران،۱۳۹۳)که بر روي عصاره گياه ماميران بر عملکرد محور هيپوفيزي-تير.ئيدي در رت هاي نر هيپر کلسترولمي شده انجام شد نشان داده شد که عصاره گياه مورد نظر ميتواند باعث کاهش غلظت هورمونهاي تيروئيد، ميزان کلسترل وافزايش ميزان هورمونهاي محرک تيروئيد شود.
در تحقيقي با عنوان بررسي اثرات آبي- الکلي دانه گياه اسپند بر سطوح پلاسماسس هورمون هاي محور هيپوفيز-تيروئيد در موش صحرايي نر بالغ نتيجه گرفته شد که عصاره گياه دانه اسپندميتواند در دوزهاي حد اقل وحد اکثر سطح پلاسمايي هورمون محرک تيروئيد و در دوزهاي متوسط وحد اکثر سطوح پلاسمايي هورمونهاي تيروکسين وتري يدو تيروين را به طور معني داري کاهش دهد(حسيني۸۵ وهمکاران،۱۳۸۸).
در تحقيقي بر روي بررسي اثرات محافظت بررسي اثرات محافظتيEphedra pachyclada برمدل حيواني بيماري حاد کبدي القا شده بل تترا کلريد کربنصورت گرفت نتيجه شد که عصاره گياه فوق سبب کاهش معني دار در فعاليت سرمي آنزيمهاي کبد والتهاب بافت وافزايش درصد بقاء در حيوانات در يافت کننده تترا کلريد کربن شده است(آذر نيا وقاسمي۸۶، ۱۳۹۱).
طي تحقيقي که بر روي اثرات محافظتي برگ گياه بادرنجبويه بر اختلالات يادگيري ناشي از تجويز استات سرب در دوران قبل وبعد از تولد رت صورت پذيرفت نشان داد که مليس داراي اثرات آنتي اکسيداني معادل با ويتامين C است بنابر اين ميتواند اثرات نورو توکسيسيته سرب را تعديل کند(غيور وهمکاران، ۱۳۸۹).
ضيايي وهمکاران درنتيجه تحقيقي نشان دادند كه تجويزعصاره كنگرفرنگي به بيماران دچار سوءهاضمه و افراديكه به بيماري كبدي مبتلا بودند، نشانه هاي بيماري نظيردرد شكم، تهوع و نفخ را به صورت معني دار كاهش مي دهد(ضيايي۴ وهمکاران ،۱۳۸۳).
لي وهمکاران دريافتند فلاونوئيد هاي كنگرفرنگي بيان ژن نيتريك اكسايد سنتتاز را در سلولهاي اندوتليال انسان درسطح بالا تنظيم ميکنند.(لي۵ وهمکاران ،۲۰۰۴).
(ابراهيمي وهمکاران۸۷، ۱۳۸۹)با بررسي اثر محافظت کبدي عصاره ميوه عناب در موشهاي صحرايي بهاين نتيجه دست يافتند که عصاره اين گياه مي تواند اثرات حفاظتي در برابر عوامل کارسينوژن وتوکسيک بر روي سلولهاي کبدي داشته باشد.
در تحقيقي که توسط زارع و همکاران در سال ۱۳۹۲ بر روي اثر عصاره هيدروالکلي گياه جاشير بر شاخص‌هاي خوني عملکرد کليه و کبد در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي صورت گرفت نشان داد که خواص ضد ديابتي در عصاره هيدروالکلي گياه جاشير وجود دارد و متعاقباً ممکن است کبد و کليه آسيب ديده در ديابت مليتوس ايجاد شده توسط استرپتوزتوسين را بهبود دهد(زارع و همکاران۸۸،۱۳۹۲).
بر اساس مطالعه‌اي که در سال۲۰۱۳، در ايران، توسطفرزائي و همکارانش بر روي بررسي اثر عصاره هيدروالکلي گياه شنگ (Tragopogon crocifolius) برروي زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي نر صورت گرفت، نشان داد که عصاره شنگ که به صورت گاواژ به موش‌ها خورانده شده بود توانست به طور معناداري اثر محافظتي در برابر زخم معده ناشي از اتانول نشان دهد و اين مطالعه ادعا‌هاي طب سنتي از نظر مفيد بودن گياه شنگ براي معده را تاييد کرد(فرزائي و همکارانش،۲۰۱۳).
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۲۰۱۳، در ايران ، توسط مجرب و همکارانش بر روي اثرات سميت حاد و مزمن عصاره هيدروتانولي گياه شنگ صورت گرفت، هيچگونه اثر سميتي در حالت خوراکي اين گياه در موش‌هاي رت ديده نشد (مجرب وهمکاران،۲۰۱۳)۸۹٫
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۲۰۰۸ توسط سينگ و همکارانش انجام گرديد،Tragopogon pratenseدر اختلالات معده کاربرد دارد و مصرف خوراکي آن براي درمان يبوست به کار مي‌رود(سينگ و همکارانش، ۲۰۰۸)۹۰٫
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۲۰۰۵ توسط جارادات انجام گرديد، گياه شنگ داراي اثرات ضد سرفه، قابض، ترميم کننده پوست، ضد برونشيت مي‌باشد(جارادات، ۲۰۰۵)۹۱٫‌
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۲۰۰۵ توسط گواررا و همکارانش انجام گرديد، گياه شنگ داراي اثرات التيام دهنده زخم مي‌باشد(گواررا و همکاران،۲۰۰۵)۹۲
بر اساس مطالعه‌اي که در سال ۱۹۶۹، در کشور آمريکا، توسط کراچ وسکي و همکارانش انجام گرديد، فلاونوئيدهاي جنسTragopogonشامل اپي‌ژنين، لوتئولين، کوئرستين، ويتکسين، ازوويتکسين، ويسنين-۱، ويسنين-۲، سورتيزين، اورينتين، ايزواورينتين، لوسنين-۱ و ۲ مي‌باشد(کراچ وسکي و همکارانش،۱۹۶۹)۹۳ .
فصل سوم
مواد وروش کار
۳-۱٫ مکان آزمايش:
آزمايشات فوق در آزمايشگاه فيزيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان انجام گرفت.
۳-۲٫ اتاق حيوانات
اتاقي به مساحت ۱۵ متر مربع داراي سيستم تهويه جهت تنظيم دماي مناسب و سيستم روشنايي جهت برقراري دوره هاي ۱۲ ساعته‌ي متناوب روشنايي و تاريکي.
مواد وسايل و دستگاهها ي مورد نياز
۳-۳٫ مواد مصرفي
ليست مواد ووسايل مورد استفاده
موش صحرايي نر نژاد ويستار
غذاي حيوانات(غذاي مخصوص موش به صورت پلت(محصول شرکت پارس دام)
شنگ خشک شده
استات سرب II(محصول شرکت مرک آلمان)
آب مقطر
الکل ۹۶ %(محصول شرکت دارو پخش ايران)
الکل ۷۰درجه(محصول شرکت دارو پخش ايران)
کافذ صافي
اتر
لوله هموليز
جالوله اي
سمپلرµ۱۰۰۰
سر سمپلر
ميکروتيوب (جهت نگهداري سرم جدا شده)
وسايل تشريح(پنس معمولي وهماتوم،قيجي جراحي،اسکالپل وتيغ جراحي)
سرنگ ml5
دستکش
پنبه
قفسهاي استاندارد نگهداري موش به ابعاد ۱۹و ۲۷و ۴۲ سانتي متر وداراي درپوش فلزي
ظروف آبخوري
۲-۴ .ليست دستگاه هاي مورد استفاده
دستگاه الايزا ريدر: جهت سنجش آنزيم ها استفاده مي شود.
(۳-۱) دستگاه روتاري، جهت بدست آوردن عصاره خالص گياه
(۳-۲) دستگاه روتاري
دستگاه روتاري داراي اجزاء زيرمي باشد
ارلن cc 500 متصل به پمپ خلاء ،.ارلن مخصوص حلال جدا شده، پمپ خلاء، متصل به شير آب، ظرف فلزي بزرگ محتوي آب، پيچ هاي تنظيم دما و چرخش دستگاه، دکمه

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *