پایان نامه رایگان درباره شنگ، تحقيقي، موشهاي

دانلود پایان نامه

هاي گوشتي سبب کاهش ميانگين افزايش وزن در جوجه هاي گوشتي مي شود.
در اين خصوص (کازانتزيس100 1981) گزارش کردند که افزايش وزن موشهاي تغذيه شده با سرب به دليل تمرکز وتجمع سرب در اندامها ي مختلف بدن آنها مي باشد.
در تحقيقي که برروي اثر عصاره هيدرو الکلي شنگ بر روي ليپيد هاي سرم خون وافزايش کوتاه مدت زمان سيري در موش صورت گرفت نشان داد که عصاره شنگ با غلظني وت 100و200 ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن مي تواند وزن موشهاي تحت آزمايش را به صورت معنا داري کاهش دهد001/0P= (زيني وهمکاران101، 2014)
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش عصاره هيدروالکلي شنگ موجب کاهش معني دار وزن گرديد که مي تواند به دليل ناتواني بدن براي مصرف گلوکز وعدم ليپيد سازي وذخيره چربي به علت ناکافي بودن انسولين باشد(ساراوان وپاري102، 2005).
در بررسي اثر عصاره گياهي مرزنجوش مصرف دوز بالاي عصاره به دليل وجود ترکيبات فلاوونوئيد سبب کاهش معنا دار وزن جنين موشهاي سوري مي شود(ايرج راد گردي103، 1392)
در اين پژوهش سرب به شدت سطح سرمي TSHراو به صورت کاملا معنادار کاهش داد همچنين سطح سرمي هورمونهاي T3و T4 نيز کاهش يافت عصاره شنگ نيزسبب افزايش سطح سرميTSH وT3وT4 شد.
در تحقيقي نشان داده شد،عصاره گياه دانه اسپندبه علت وجود ترکيبات استروئيدي نظير ساپونين، با مهار آنزيم مونوآمينواکسيداز وافزايش ميزان دوپامين ميتواند سطوح پلاسمايي هورمونهاي محور هورموني هيپوفيز-تيروئيدرا کاهش دهد (فرخ104، 2008).در تحقيقي که توسط حسيني وهمکاران بر روي اثرات عصاره گياه اسپند بر سطح هورمونهاي تيروئيدانجام گرفت، تجويز عصاره گياه در دوزهاي( 90،180،270 ميلي گرم بر کيلوگرم عص

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *