پایان نامه رایگان درباره شنگ، تحقیقی، موشهای

دانلود پایان نامه

های گوشتی سبب کاهش میانگین افزایش وزن در جوجه های گوشتی می شود.
در این خصوص (کازانتزیس100 1981) گزارش کردند که افزایش وزن موشهای تغذیه شده با سرب به دلیل تمرکز وتجمع سرب در اندامها ی مختلف بدن آنها می باشد.
در تحقیقی که برروی اثر عصاره هیدرو الکلی شنگ بر روی لیپید های سرم خون وافزایش کوتاه مدت زمان سیری در موش صورت گرفت نشان داد که عصاره شنگ با غلظنی وت 100و200 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن می تواند وزن موشهای تحت آزمایش را به صورت معنا داری کاهش دهد001/0P= (زینی وهمکاران101، 2014)
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش عصاره هیدروالکلی شنگ موجب کاهش معنی دار وزن گردید که می تواند به دلیل ناتوانی بدن برای مصرف گلوکز وعدم لیپید سازی وذخیره چربی به علت ناکافی بودن انسولین باشد(ساراوان وپاری102، 2005).
در بررسی اثر عصاره گیاهی مرزنجوش مصرف دوز بالای عصاره به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئید سبب کاهش معنا دار وزن جنین موشهای سوری می شود(ایرج راد گردی103، 1392)
در این پژوهش سرب به شدت سطح سرمی TSHراو به صورت کاملا معنادار کاهش داد همچنین سطح سرمی هورمونهای T3و T4 نیز کاهش یافت عصاره شنگ نیزسبب افزایش سطح سرمیTSH وT3وT4 شد.
در تحقیقی نشان داده شد،عصاره گیاه دانه اسپندبه علت وجود ترکیبات استروئیدی نظیر ساپونین، با مهار آنزیم مونوآمینواکسیداز وافزایش میزان دوپامین میتواند سطوح پلاسمایی هورمونهای محور هورمونی هیپوفیز-تیروئیدرا کاهش دهد (فرخ104، 2008).در تحقیقی که توسط حسینی وهمکاران بر روی اثرات عصاره گیاه اسپند بر سطح هورمونهای تیروئیدانجام گرفت، تجویز عصاره گیاه در دوزهای( 90،180،270 میلی گرم بر کیلوگرم عص

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *