پایان نامه رایگان درباره بهبود عملکرد، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

است.تصور ميشود تحريک آدنيلات سيکلاز توسط زير واحد آلفا صورت ميگيردزنجيره آلفااز 92 اسيد آمينه وزنجيره بتا از 118 اسيد آمينه تشکيل شده است (پورسليني وهمکاران، 2003).
هورمون تيروتروپين همراه پروتئين Gتحريکي G(S) واقع در غشاء سبب فعال کردن سيگنالينگ آنزيمها ميشود که در آن PIP2به دو پيک ثانويه IP3 (اينوزيتول تري فسفات) وDAG (دي اسيل گليسرول) تجزيه ميشود که يک مسير مشترک در توليد بسياري از سلولهاي درون بدن انسان از جمله سلولهاي T ايمنولوژيک ميباشد.IP3 موجب آزاد شدن يونهاي کلسيم از ميتوکندري وشبکه آندوپلاسميک شده، در نتيجه باعث فعال شدن فاکتورهاي رونويسي ميشود. از سوي ديگر DAG نيز موجب فعال شدن آنزيم پروتئين کينازC(PKC) شده که اين عمل باعث فعال شدن عوامل رونويسي در هسته وسنتز TSH وانتشار آن به گردش خون مي شود (بورون وهمکاران، 2012).
نقش اساسي تيروتروپين تحريک سنتز هورمونهاي تيروئيد توسط غده تيروئيد است. اين تحريک از طريق اتصال به گيرنده هاي اختصاصي غشاي سلولهاي تيروئيد وافزايش توليدCAMP بوده وبا افزايش ميزان توليد پروتئين،RNA،فسفوليپيد،جذب يد از خون،اکسيده وارگانيزه کردن يد،جفت کردنيدوتيروزينها، ذخيره کردن هورمونها،پروتئوليز وآزاد کردن هورمونها وترشح هورمونهاي تيروئيدي به داخل خون توسط TSH تشديد ميشود وبدون وجود آن متوقف ميگردد(گايتون، 2006)
(2-5) ساختار هورمون TSH
2-4-1. تنظيم هومون تيروتروپين TSH
هسته پاراونتريکولار هيپوتالاموس،هورمون تيروتروپين TRHرا ترشح ميکند.TRHبا اثر بر غده هيپوفيز باعث تحريک ترشح TSHميشود اين هورمون سبب ترشح دو هورمون T3,T4ميشود.سوماتوستاتين نيز توسط هيپوتالاموس توليد واثر معکوس بر توليد TSHغده هيپوفيز داردوباعث کاهش يا مهار آن ميشود غلظت هورمونهاي تيروئيد T3 وT4 در خون وتنظيم رها شدن TSHاز هيپوفيز در زماني که غلظت T3 وT4 پايين است توليدTSH افزايش يافته و برعکس،هنگامي که غلظت T3 وT4 بالا است توليد TSHکاهش مي يابد،که يک نمونه فيدبک منفي است( گايتون، 2006).
(2-6) تنظيم فيد بکي هورمونهاي تيروئيد
2-5. ذخيره سازي وآزاد سازي هورمونهاي تيروئيد
توليد، ذخيره سازي و آزاد سازي هورمونهاي تيروئيد مشتمل بر يک فرايند نامعمول چند مرحله اي است که هم يک مرحله برون ريز وهم يک مرحله درون ريز در سلولهاي فوليکولي را در بر ميگيرد هر دو مرحله توسط TSH پيش برده ميشود وميتوانند در يک سلول واحد رخ دهند فعاليت هاي اصلياين فرايند شامل مراحل زير است:
1- توليد تيروگلوبولين:شبکه آندوپلاسميک خشن ودستگاه گلژي در سلولهاي غده اي تيروئيد گليکوپروتئيني بزرگ ويد داري به نام تيروگلوبولين با وزن مولکولي حدود33500 دالتون ساخته،.به درون فوليکولها ترشح مي کنند(والتر، 2003). تيروگلوبولين ماده پيش ساز T3 وT4 است وداراي 70 اسيد آمينه تيروزين هستند.تيروزين ها سوبستراي اصلي براي ترکيب يد وساخت هورمونهاي تيروئيدي ميباشند.اين هورمونها درون مولکول تيروگلوبولين ساخته ميشوند(گايتون، 2006).
2-جذب يد موجود در گردش خون: جذب يد اولين مرحله اساسي در سنتز هورمون تيروئيد است.که از راه غذا وارد بدن مي شود و به پروتئينهاي سرم به ويژه آلبومين متصل مي شود يدي که به پروتئينها متصل نشده باشد از طريق ادرار دفع مي شود………..جذب يد در سلولهاي فوليکولي به وسيله همبر NA/Iدر غشاء سلولي قاعده اي -جانبي صورت مي گيرد که موجب مي شود غلظت يد رژيم غذايي در تيروئيد طبيعي 30 برابر پلاسما باشد.سطح پايين يد موجود در جريان خون موجب ساخت همبرNA/I و بدين ترتيب افزايش ميزان جذب يد مي شود وغلظت سرمي پايين آن را جبران مي کند (کوئيرا، 2010).
انتقال دو يون NA/I در سراسر غشاء سروزي توسط انتقال فعال ثانويه و در جهت شيب غلظت آن صورت ميگيرد.(گايتون2006)
3-در سطح راسي سلولها يد توسط يک پروتئين ناقل آنيون به نام پندرين به مجراي فوليکول انتقال مي يابد ودر آنجا توسط پراکسيداز تيروئيدي متصل به غشاء در سطح سلول اکسيده و به يد فعال تبديل مي شود.
4-در غشاء مجرايي ياخته هاي فوليکولي پسماند هاي تيروزين تيروگلوبولين يد دار مي شوند(به صورت کووالان با يک يا دو اتم يد) (کوئيرا، 2010).
5- جفت شدن ريشه هاي يد دار شده تيروگلوبولين و اتصال مجدد آنها به سلول براي روند آندوسيتوز
6-هورمون TSHآزاد شده از هيپوفيز داراي گيرنده (پروتئين همراه G) متصل به بازو لاترال غشاء سلول سبب تحريک آندوسيتوز از کلوئيد مي شود.
7-ادغام شدن وزيکولهاي آندوسيتوز شده با ليزوزومهاي سلولهاي فوليکولي وپديدار شدن تيروگلوبولين به صورت قطره هاي کلوئيدي در سيتوپلاسم سلولهاي فوليکولي
8-هيدروليز شدن مولکول تيروگلوبولين توسط آنزيمهاي ليزوزومي وآزاد شدن اسيد هاي آمينه مربوط،از جمله يدوتيروزين ها،هورمونهاي تيروئيد وبعضي از اسيدهاي آمينه که براي سنتز تيروگلوبولين جديد مصرف مي شود.
9-وزيکول از طريق اگزوسيتوز سبب آزاد شدن هورمون TSHواز طريق قاعده سلول تيروئيد به درون مويرگهاي اطراف منتشر شده و به خون راه مي يابند
يدوتيرونين ها (MITوDIT) توسط آنزيم ديديناز يد خود را از دست داده و اين يد مجددا براي سنتز هورمونها مصرف مي شود.T4 (تيروکسين)وT3 درون سلولهاي فوليکولي يد از دست نميدهند،بلکه به طريق انتشار وارد جريان خون ميشوند(والتر، 2003، گايتون، 2006).
اتصال به تيروگلوبولين در مجراي فوليکولي،با واسطه آنزيم تيروئيد پر اکسيداز رخ مي دهد .ابتدا موقعيت3 حلقه آروماتيک وسپس موقعيت 5 آن يد دار مي شود تا به ترتيب MITوTDI بدست آيد.در نهايتبا اتصال چهار (MIT) ويا جفت شدن دو مولکول(DIT) به واسطه آنزيم تيروئيد پراکسيداز براي تشکيل T4 ويا به منظور تشکيل T3 يک DITبا يک MIT جفت ميشود که اين عمل در داخل مولکول تيروگلوبين صورت ميگيردT3 ممکن است با حذف يک يد از حلقه Bتيروکسين نيز بوجود آيد(والتر، 2003، گايتون، 2006 ).
(2-7) مکانيسم ساخته شدن T3 وT4
(2-8) مراحل سنتز هورمونهاي تيروئيد
2-6. اثرات هورمونهاي تيروئيد
اعمال هورمونهاي تيروئيد در بافتها
هورمونهاي تيروئيد نسخه برداري از تعداد زيادي از ژنها را افزايش مي دهند
اثر عمومي هورمون تيروئيد ايجاد نسخه برداري هسته اي از تعداد زيادي از ژنها است. بنابراين، عملا در تمام سلولهاي بدن تعداد زيادي از آنزيمهاي پروتئيني، پروتئينهاي ساختماني، پروتئينهاي انتقالي و ساير موارد افزايش مييابند. نتيج? خالص تمام اينها يک افزايش عمومي در فعاليت عملي در سراسر بدن است.
تبديل تيروکسين به تري يد و تيرونين و فعال شدن رسپتورهاي هسته اي قبل از عمل کردن بر روي ژنها براي افزايش نسخه برداري ژنتيکي، تقريبا تمام تيروکسين يک يون يدور خود را از دست مي دهد و به اين ترتيب تري يدوتيرونين تشکيل ميدهد. اين ماده به نوب? خود ميل ترکيبي بسيار زيادي با رسپتورها مي چسبند تري يدوتيرونين وفقط 10 درصد تيروکسين هستند.
رسپتورهاي هورمون تيروئيد يا به رشته هاي ژنتيکي DNA چسبيده اند يا در نزديکي آنها قرار دارند. اين رسپتورها بعد از چسبيدن به هورمونهاي تيروئيد فعال شده و روند نسخه برداري را شروع مي کنند. سپس تعداد زيادي از انواع مختلف RNA پيک تشکيل ميشند و بدنبال آن در ظرف چند دقيقه و چند ساعت ديگر حرکت کردن RNA بر روي ريبوزومهاي سيتو پلاسمي براي تشکيل صدها نوع جديد پروتئين بوجود مي آيد. اما بايد دانست که تمام پروتئينها با يک نسبت درصد مشابه افزايش نمي يابند بلکه تعدادي به مقدار کم و تعدادي ديگر لااقل تا شش برابر افزايش مي يابند. معتقدند که قسمت اعظم اعمال هورمون تيروئيد اگر نه تمام آنها، از اعمال ديگر اين پروتئينهاي جديد ناشي ميشود.
انواع مهم افزايش فعاليت متابليک سلولي هورمونهاي تيروئيد فعاليتهاي متابليکي تمام يا تقريبا تمام بافتهاي بدن را افزايش مي دهند. متابليسم پايه مي تواند در صورت ترشح مقادير زياد هورمون 60 تا 100 درصد از حد طبيعي زيادتر شود. ميزان مصرف مواد غذايي براي انرژي شديدا تسريع مي گردد. اگر چه ميزان سنتز پروتئينها افزايش مي يابد همزمان با آن ميزان کاتابليسم پروتئينها نيز مي شود. سرعت رشد افراد جوان بمقدار زيادي افزايش مي يابد. اعمال رواني تحريک مي شوند و فعاليت قسمت اعظم غدد ديگر درون ريز نيز افزايش مي يابد.
اثر هورمونهاي تيروئيد بر روي ميتوکندريها، اثر هورمون تيروئيد در افزايش دادن انتقال فعال يونها از غشاء سلولها،
اثر هورومن تيروئيد بر رشد، اثرات هورمون تيروئيد بر روي مکانيسمهاي ويژ? بدن، اثر بر روي متابليسم کربوهيدراتها، اثر بر روي متابليسم چربيها، اثر بر روي چربيهاي پلاسما و کبد، اثر بر روي متابليسم ويتامينها،
اثر بر روي ميزان متابليسم پايه، اثر بر روي وزن بدن، اثرات بر سيستم قلبي عروقي، ميزان جريان خون و برون ده قلبي، تعداد ضربان قلب، قدرت ضربان قلب، حجم خون، فشار شرياني، اثر بر روي تنفس،اثر بر وي لول? گوارش، اثر بر روي سيستم عصبي مرکزي، تنظيم ترشح هورمون تيروئيدبراي حفظ سطح طبيعي فعاليت متابليک در بدن، بايستي دقيقا مقدار مناسبي از هورمون تيروئيد در کلي? اوقات ترشح گردد و براي تأمين اين منظور مکانيسم هاي فيدبکي ويژه از طريق هيپوتالاموس و هيپوفيز قدامي براي کنترل ميزان ترشح تيروئيد عمل مي کنند.(گايتون2006)
(2-9) شنگ:Tragopogon pratensis
2-7. مشخصات گياه
شنگ گياهي گلدار از خانواده کمپوزيته نام انگليسي آن (تراگوپوگون پراتنسيس) در .بخشهاي هوايي گياه که شامل برگها وساقه هاي آن است به عنوان سبزيجات در غذاهاي بومي مورد استفاده قرار ميگيرند.طب سنتي بيان ميکند که بخش ريشه اي گياه داراي فعاليت بيولوژيکي بالاتري نسبت به ساير بخشهاي آن است(فرزايي وهمکاران2013).
2-8. ساختار شيميايي موجود در گياه شنگ
ريشه هاي گياه شنگ داراي کالري بسيار کم، ولي غني از پروتئين است وحاوي ويتامين B6 C K E فيبر،کلسيم،آهن،منيزيم،پتاسيم وريبوفلاوين مي باشد(پتکواوهمکاران2013)(وارداواس وهمکاران2006)
مهمترين مواد موثره دارويي گياه شنگ عبارتند از:اينولين، اينوزيتول، مانيتول، فيتوسترول، ويتامين ها(دکتر صمصام، 1386). اسيدکافئيک، فروليک ترکيبات اسيد گاليک، اسيد لوتئوليناسيد اپي ژنين،رسوراترولوفلاوونوئيدهايي شامل آپي ژنين، لوتئين، کورستين، ويتکسين، ويسينين1و2، ورتيسن، واورينين، ايزواورينينولوسين مي باشد(کراچ وسکي وهمکاران، 1969، ساريدنچي73 وهمکاران، 2009). ترکيبات فنلي مانند تري پني ساپونين،بي بنزيل ودي هيدروسونوماريل نيز دارا ميباشد(مي ياس74 وهمکاران، 1992، زيدورن75، 2005). ريشه هاي اين گياه غني از اينولين بوده،که داراي اثرات پري بايوتيک است.اينولين فيبر غذايي محلول وقابل تخميري است که رشد باکتريهاي مفيد روده بزرگ(لاکتوباسيلها وبيفيدوباکتر ها)را تحريک کرده وبه صورت انتخابي مانع رشد ارگانيسم هاي پاتوزن ميگردد.ودر نتيجه با بهبود ونظم وافزايش تناوب دفع وحجم مدفوع موجب بهبود عملکرد روده ها.ودستگاه گوارش جذب سموم،وتنظيم فلور روده ميشود(مخرجي76، 2007).
در 15 درصد از گونه هاي گياهان گلدار مانند پياز،سير،مارچوبه،موز، کنگر فرنگي، غده کوکب،تره فرنگي،ريشه بابا آدم وشنگ به طور طبيعي وجود دارد ودر ضمن توسط برخي از باکتريها وقارچها نيز توليد ميشود. مقدار اينولين در گياهان مذکور در دامنه 1 تا 20 درصد نسبت به وزن گياه تازه وجود دارد)راستال77، 2002).
2-9. خواص درماني گياه شنگ
يکي از مهمترين مواد مهم وموثره گياه شنگ ترکيبات فنلي موجود در اين گياه ميباشند، ، پلي فنولها ترکيبات گياهي مهمي هستنند که مهمترين اثر آنها فعاليت آنتي اکسيداني انها بوده آنتي اکسيدانهاي طبيعي شامل ترکيبات

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *