پایان نامه رایگان درباره بهبود عملکرد، مصرف مواد

است.تصور میشود تحریک آدنیلات سیکلاز توسط زیر واحد آلفا صورت میگیردزنجیره آلفااز 92 اسید آمینه وزنجیره بتا از 118 اسید آمینه تشکیل شده است (پورسلینی وهمکاران، 2003).
هورمون تیروتروپین همراه پروتئین Gتحریکی G(S) واقع در غشاء سبب فعال کردن سیگنالینگ آنزیمها میشود که در آن PIP2به دو پیک ثانویه IP3 (اینوزیتول تری فسفات) وDAG (دی اسیل گلیسرول) تجزیه میشود که یک مسیر مشترک در تولید بسیاری از سلولهای درون بدن انسان از جمله سلولهای T ایمنولوژیک میباشد.IP3 موجب آزاد شدن یونهای کلسیم از میتوکندری وشبکه آندوپلاسمیک شده، در نتیجه باعث فعال شدن فاکتورهای رونویسی میشود. از سوی دیگر DAG نیز موجب فعال شدن آنزیم پروتئین کینازC(PKC) شده که این عمل باعث فعال شدن عوامل رونویسی در هسته وسنتز TSH وانتشار آن به گردش خون می شود (بورون وهمکاران، 2012).
نقش اساسی تیروتروپین تحریک سنتز هورمونهای تیروئید توسط غده تیروئید است. این تحریک از طریق اتصال به گیرنده های اختصاصی غشای سلولهای تیروئید وافزایش تولیدCAMP بوده وبا افزایش میزان تولید پروتئین،RNA،فسفولیپید،جذب ید از خون،اکسیده وارگانیزه کردن ید،جفت کردنیدوتیروزینها، ذخیره کردن هورمونها،پروتئولیز وآزاد کردن هورمونها وترشح هورمونهای تیروئیدی به داخل خون توسط TSH تشدید میشود وبدون وجود آن متوقف میگردد(گایتون، 2006)
(2-5) ساختار هورمون TSH
2-4-1. تنظیم هومون تیروتروپین TSH
هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس،هورمون تیروتروپین TRHرا ترشح میکند.TRHبا اثر بر غده هیپوفیز باعث تحریک ترشح TSHمیشود این هورمون سبب ترشح دو هورمون T3,T4میشود.سوماتوستاتین نیز توسط هیپوتالاموس تولید واثر معکوس بر تولید TSHغده هیپوفیز داردوباعث کاهش یا مهار آن میشود غلظت هورمونهای تیروئید T3 وT4 در خون وتنظیم رها شدن TSHاز هیپوفیز در زمانی که غلظت T3 وT4 پایین است تولیدTSH افزایش یافته و برعکس،هنگامی که غلظت T3 وT4 بالا است تولید TSHکاهش می یابد،که یک نمونه فیدبک منفی است( گایتون، 2006).
(2-6) تنظیم فید بکی هورمونهای تیروئید
2-5. ذخیره سازی وآزاد سازی هورمونهای تیروئید
تولید، ذخیره سازی و آزاد سازی هورمونهای تیروئید مشتمل بر یک فرایند نامعمول چند مرحله ای است که هم یک مرحله برون ریز وهم یک مرحله درون ریز در سلولهای فولیکولی را در بر میگیرد هر دو مرحله توسط TSH پیش برده میشود ومیتوانند در یک سلول واحد رخ دهند فعالیت های اصلیاین فرایند شامل مراحل زیر است:
1- تولید تیروگلوبولین:شبکه آندوپلاسمیک خشن ودستگاه گلژی در سلولهای غده ای تیروئید گلیکوپروتئینی بزرگ وید داری به نام تیروگلوبولین با وزن مولکولی حدود33500 دالتون ساخته،.به درون فولیکولها ترشح می کنند(والتر، 2003). تیروگلوبولین ماده پیش ساز T3 وT4 است ودارای 70 اسید آمینه تیروزین هستند.تیروزین ها سوبسترای اصلی برای ترکیب ید وساخت هورمونهای تیروئیدی میباشند.این هورمونها درون مولکول تیروگلوبولین ساخته میشوند(گایتون، 2006).
2-جذب ید موجود در گردش خون: جذب ید اولین مرحله اساسی در سنتز هورمون تیروئید است.که از راه غذا وارد بدن می شود و به پروتئینهای سرم به ویژه آلبومین متصل می شود یدی که به پروتئینها متصل نشده باشد از طریق ادرار دفع می شود………..جذب ید در سلولهای فولیکولی به وسیله همبر NA/Iدر غشاء سلولی قاعده ای -جانبی صورت می گیرد که موجب می شود غلظت ید رژیم غذایی در تیروئید طبیعی 30 برابر پلاسما باشد.سطح پایین ید موجود در جریان خون موجب ساخت همبرNA/I و بدین ترتیب افزایش میزان جذب ید می شود وغلظت سرمی پایین آن را جبران می کند (کوئیرا، 2010).
انتقال دو یون NA/I در سراسر غشاء سروزی توسط انتقال فعال ثانویه و در جهت شیب غلظت آن صورت میگیرد.(گایتون2006)
3-در سطح راسی سلولها ید توسط یک پروتئین ناقل آنیون به نام پندرین به مجرای فولیکول انتقال می یابد ودر آنجا توسط پراکسیداز تیروئیدی متصل به غشاء در سطح سلول اکسیده و به ید فعال تبدیل می شود.
4-در غشاء مجرایی یاخته های فولیکولی پسماند های تیروزین تیروگلوبولین ید دار می شوند(به صورت کووالان با یک یا دو اتم ید) (کوئیرا، 2010).
5- جفت شدن ریشه های ید دار شده تیروگلوبولین و اتصال مجدد آنها به سلول برای روند آندوسیتوز
6-هورمون TSHآزاد شده از هیپوفیز دارای گیرنده (پروتئین همراه G) متصل به بازو لاترال غشاء سلول سبب تحریک آندوسیتوز از کلوئید می شود.
7-ادغام شدن وزیکولهای آندوسیتوز شده با لیزوزومهای سلولهای فولیکولی وپدیدار شدن تیروگلوبولین به صورت قطره های کلوئیدی در سیتوپلاسم سلولهای فولیکولی
8-هیدرولیز شدن مولکول تیروگلوبولین توسط آنزیمهای لیزوزومی وآزاد شدن اسید های آمینه مربوط،از جمله یدوتیروزین ها،هورمونهای تیروئید وبعضی از اسیدهای آمینه که برای سنتز تیروگلوبولین جدید مصرف می شود.
9-وزیکول از طریق اگزوسیتوز سبب آزاد شدن هورمون TSHواز طریق قاعده سلول تیروئید به درون مویرگهای اطراف منتشر شده و به خون راه می یابند
یدوتیرونین ها (MITوDIT) توسط آنزیم دیدیناز ید خود را از دست داده و این ید مجددا برای سنتز هورمونها مصرف می شود.T4 (تیروکسین)وT3 درون سلولهای فولیکولی ید از دست نمیدهند،بلکه به طریق انتشار وارد جریان خون میشوند(والتر، 2003، گایتون، 2006).
اتصال به تیروگلوبولین در مجرای فولیکولی،با واسطه آنزیم تیروئید پر اکسیداز رخ می دهد .ابتدا موقعیت3 حلقه آروماتیک وسپس موقعیت 5 آن ید دار می شود تا به ترتیب MITوTDI بدست آید.در نهایتبا اتصال چهار (MIT) ویا جفت شدن دو مولکول(DIT) به واسطه آنزیم تیروئید پراکسیداز برای تشکیل T4 ویا به منظور تشکیل T3 یک DITبا یک MIT جفت میشود که این عمل در داخل مولکول تیروگلوبین صورت میگیردT3 ممکن است با حذف یک ید از حلقه Bتیروکسین نیز بوجود آید(والتر، 2003، گایتون، 2006 ).
(2-7) مکانیسم ساخته شدن T3 وT4
(2-8) مراحل سنتز هورمونهای تیروئید
2-6. اثرات هورمونهای تیروئید
اعمال هورمونهای تیروئید در بافتها
هورمونهای تیروئید نسخه برداری از تعداد زیادی از ژنها را افزایش می دهند
اثر عمومی هورمون تیروئید ایجاد نسخه برداری هسته ای از تعداد زیادی از ژنها است. بنابراین، عملا در تمام سلولهای بدن تعداد زیادی از آنزیمهای پروتئینی، پروتئینهای ساختمانی، پروتئینهای انتقالی و سایر موارد افزایش مییابند. نتیج? خالص تمام اینها یک افزایش عمومی در فعالیت عملی در سراسر بدن است.
تبدیل تیروکسین به تری ید و تیرونین و فعال شدن رسپتورهای هسته ای قبل از عمل کردن بر روی ژنها برای افزایش نسخه برداری ژنتیکی، تقریبا تمام تیروکسین یک یون یدور خود را از دست می دهد و به این ترتیب تری یدوتیرونین تشکیل میدهد. این ماده به نوب? خود میل ترکیبی بسیار زیادی با رسپتورها می چسبند تری یدوتیرونین وفقط 10 درصد تیروکسین هستند.
رسپتورهای هورمون تیروئید یا به رشته های ژنتیکی DNA چسبیده اند یا در نزدیکی آنها قرار دارند. این رسپتورها بعد از چسبیدن به هورمونهای تیروئید فعال شده و روند نسخه برداری را شروع می کنند. سپس تعداد زیادی از انواع مختلف RNA پیک تشکیل میشند و بدنبال آن در ظرف چند دقیقه و چند ساعت دیگر حرکت کردن RNA بر روی ریبوزومهای سیتو پلاسمی برای تشکیل صدها نوع جدید پروتئین بوجود می آید. اما باید دانست که تمام پروتئینها با یک نسبت درصد مشابه افزایش نمی یابند بلکه تعدادی به مقدار کم و تعدادی دیگر لااقل تا شش برابر افزایش می یابند. معتقدند که قسمت اعظم اعمال هورمون تیروئید اگر نه تمام آنها، از اعمال دیگر این پروتئینهای جدید ناشی میشود.
انواع مهم افزایش فعالیت متابلیک سلولی هورمونهای تیروئید فعالیتهای متابلیکی تمام یا تقریبا تمام بافتهای بدن را افزایش می دهند. متابلیسم پایه می تواند در صورت ترشح مقادیر زیاد هورمون 60 تا 100 درصد از حد طبیعی زیادتر شود. میزان مصرف مواد غذایی برای انرژی شدیدا تسریع می گردد. اگر چه میزان سنتز پروتئینها افزایش می یابد همزمان با آن میزان کاتابلیسم پروتئینها نیز می شود. سرعت رشد افراد جوان بمقدار زیادی افزایش می یابد. اعمال روانی تحریک می شوند و فعالیت قسمت اعظم غدد دیگر درون ریز نیز افزایش می یابد.
اثر هورمونهای تیروئید بر روی میتوکندریها، اثر هورمون تیروئید در افزایش دادن انتقال فعال یونها از غشاء سلولها،
اثر هورومن تیروئید بر رشد، اثرات هورمون تیروئید بر روی مکانیسمهای ویژ? بدن، اثر بر روی متابلیسم کربوهیدراتها، اثر بر روی متابلیسم چربیها، اثر بر روی چربیهای پلاسما و کبد، اثر بر روی متابلیسم ویتامینها،
اثر بر روی میزان متابلیسم پایه، اثر بر روی وزن بدن، اثرات بر سیستم قلبی عروقی، میزان جریان خون و برون ده قلبی، تعداد ضربان قلب، قدرت ضربان قلب، حجم خون، فشار شریانی، اثر بر روی تنفس،اثر بر وی لول? گوارش، اثر بر روی سیستم عصبی مرکزی، تنظیم ترشح هورمون تیروئیدبرای حفظ سطح طبیعی فعالیت متابلیک در بدن، بایستی دقیقا مقدار مناسبی از هورمون تیروئید در کلی? اوقات ترشح گردد و برای تأمین این منظور مکانیسم های فیدبکی ویژه از طریق هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی برای کنترل میزان ترشح تیروئید عمل می کنند.(گایتون2006)
(2-9) شنگ:Tragopogon pratensis
2-7. مشخصات گیاه
شنگ گیاهی گلدار از خانواده کمپوزیته نام انگلیسی آن (تراگوپوگون پراتنسیس) در .بخشهای هوایی گیاه که شامل برگها وساقه های آن است به عنوان سبزیجات در غذاهای بومی مورد استفاده قرار میگیرند.طب سنتی بیان میکند که بخش ریشه ای گیاه دارای فعالیت بیولوژیکی بالاتری نسبت به سایر بخشهای آن است(فرزایی وهمکاران2013).
2-8. ساختار شیمیایی موجود در گیاه شنگ
ریشه های گیاه شنگ دارای کالری بسیار کم، ولی غنی از پروتئین است وحاوی ویتامین B6 C K E فیبر،کلسیم،آهن،منیزیم،پتاسیم وریبوفلاوین می باشد(پتکواوهمکاران2013)(وارداواس وهمکاران2006)
مهمترین مواد موثره دارویی گیاه شنگ عبارتند از:اینولین، اینوزیتول، مانیتول، فیتوسترول، ویتامین ها(دکتر صمصام، 1386). اسیدکافئیک، فرولیک ترکیبات اسید گالیک، اسید لوتئولیناسید اپی ژنین،رسوراترولوفلاوونوئیدهایی شامل آپی ژنین، لوتئین، کورستین، ویتکسین، ویسینین1و2، ورتیسن، واورینین، ایزواورینینولوسین می باشد(کراچ وسکی وهمکاران، 1969، ساریدنچی73 وهمکاران، 2009). ترکیبات فنلی مانند تری پنی ساپونین،بی بنزیل ودی هیدروسونوماریل نیز دارا میباشد(می یاس74 وهمکاران، 1992، زیدورن75، 2005). ریشه های این گیاه غنی از اینولین بوده،که دارای اثرات پری بایوتیک است.اینولین فیبر غذایی محلول وقابل تخمیری است که رشد باکتریهای مفید روده بزرگ(لاکتوباسیلها وبیفیدوباکتر ها)را تحریک کرده وبه صورت انتخابی مانع رشد ارگانیسم های پاتوزن میگردد.ودر نتیجه با بهبود ونظم وافزایش تناوب دفع وحجم مدفوع موجب بهبود عملکرد روده ها.ودستگاه گوارش جذب سموم،وتنظیم فلور روده میشود(مخرجی76، 2007).
در 15 درصد از گونه های گیاهان گلدار مانند پیاز،سیر،مارچوبه،موز، کنگر فرنگی، غده کوکب،تره فرنگی،ریشه بابا آدم وشنگ به طور طبیعی وجود دارد ودر ضمن توسط برخی از باکتریها وقارچها نیز تولید میشود. مقدار اینولین در گیاهان مذکور در دامنه 1 تا 20 درصد نسبت به وزن گیاه تازه وجود دارد)راستال77، 2002).
2-9. خواص درمانی گیاه شنگ
یکی از مهمترین مواد مهم وموثره گیاه شنگ ترکیبات فنلی موجود در این گیاه میباشند، ، پلی فنولها ترکیبات گیاهی مهمی هستنند که مهمترین اثر آنها فعالیت آنتی اکسیدانی انها بوده آنتی اکسیدانهای طبیعی شامل ترکیبات

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *