پایان نامه درباره سلسله مراتب

او بوده. پیاژه از پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که بین کودکان در سنین مختلف تفاوتهای کیفی وجود دارد. او از این پژوهشها به نتایج زیر دست یافت:
1-)رشد عقلی از الگوی مشخص پیروی میکند.
2-)در نحوهی تفکر کودکان در سنین مختلف تفاوتهای کیفی وجود دارد.
3-)هماهنگ با رشد و افزایش سن، ساختها و تواناییهای شناختی جدید رشد میکنند.
4-)رشد عقلی در حدود سالهای پایانی نوجوانی کامل میشود.
پیاژه هوش را شکل خاصی از سازگاری شخص با محیط میدانست. لازمهی سازگاری تعامل کودک با محیط است که در آن نیازهایش را در ارتباط عملی با انتظارهای محیط هماهنگ میکند.
کودک بهتدریج که رشد میکند باید همواره ساختمان روانی خود را نو سازمان بدهد، تا بتواند بههر گونهای مؤثر با محیط خود برخورد کند.
پیاژه فرآیند رشد شناختی و هوش را به 4 دوره و هر دوره را به چند مرحله تقسیم میکند. این 4 دوره سلسله مراتب رشد شناختی را تشکیل میدهند که در آن تعادل موفقیت آمیز در هر دوره مستلزم رسیدن به تعادل در مرحلهی قبلی است.
1-)دورهی حسی- حرکتی ( از تولد تا 2 سالگی)
2-)دورهی پیش عملیاتی ( 2 تا 7 سالگی)
3-)دورهی عملیات عینی ( 7 تا 11 سالگی)
4-)دورهی عملیات صوری ( 11 سالگی به بعد )
به نظر پیاژه رشد هوش بهطور طبیعی در 15 سالگی کامل میشود و از آن به بعد آنچه که رشد میکند پیشرفت با یادگیری اکتسابی است نه هوش، همچنین این دورههای رشد در همه فرهنگها رخ میدهند و توالی آن تغییر ناپذیرند. امّا از نظر سن پیدایش این مراحل تفاوتهای فردی وجود دارد.
برای رسیدن به هریک از این دورههای رشدی از نظر فرهنگی نیز تفاوت موجود است.
موروثی بودن بهرهی هوشی
محققان عموماً معتقد هستند که هوش ویژگی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و در مورد جنبهی ژنتیکی بودن هوش تحقیقات بسیاری انجام دادهاند. آنها بارها یک ویژگی خاص را در افرادی با زمینهی ژنتیکی و محیطی بسیار متفاوت یا مشابه بررسی کردهاند. همچنین دوقلوهای همسانی که در دو محیط متفاوت رشد یافتهاند را مقایسه کردند.
این تحقیقات نشان داد که بهرهی هوشی تا حد زیادی ژنتیکی است و تفاوت بهرهی هوشی افراد را میتوان به تفاوت ژنها نسبت داد. ژنهای مربوطه روی آمادگی فرد برای یادگیری، ایجاد و پیشرفت فعالیتهای ذهنی تأثیر میگذارد.
بنابراین محققان بر این باورند که 75% از بهرهی هوشی افراد بالغ ژنتیکی است و 25% باقیمانده به عوامل محیطی بستگی دارد اما جالب اینجاست که آنها ژنهای بسیار کمی را یافتند که منحصراً تأثیر مشخص و قابل ملاحضهای روی بهرهی هوشی داشته باشد. یعنی ژن خاصی به نام ژن هوش وجود ندارد بلکه IQ بیشتر نتیجهی فعالیت ژنهای متعدد و تعامل آنها با محرکهای محیطی است. در واقع 40% از کل ژنهای یک فرد در میزان هوشیاری سهیم هستند.
رشد اجتماعی IQ
هرچند ژنتیک نقش زیادی در تعیین میزان هوش افراد دارد اما عوامل محیطی نیز میتواند تأثیر بهسزایی داشته باشند. تحقیقات متعدد نشان میدهد که هوش نوزاد هنگام تولد تکامل نیافته و به تدریج رشد کرده و به ویژه در سالهای اولیه تغییر میکند. در واقع علاوه بر ژنها، محیط خانواده و آموزش منظم نقش مهمی در رشد IQ کودک دارد.
خانواده بیش از هر فرد یا مؤسسهای از جمله مدرسه میتواند روی هوش کودک تأثیرگذار باشد. اما این تأثیر حداکثر تا سن 8 یا 9 سالگی است و پس از آن نقش خانواده کمرنگتر میشود. از جمله کارهایی که والدین میتوانند انجام دهند تداوم در تحصیلات ……………. مراقبت و تغذیهی مناسب کودک، گذراندن وقت با کودک در حد امکان، تحریک ذهن کودک از طریق اشکال- اعداد- رنگها و … کتاب خواندن و ایجاد شرایط مناسب برای بیرون از خانه است.
نظریه ی شناختی پردازش دادهها:
در سالهای آخر 1970 و سالهای دههی 1980 تأکید روانشناسان به بعد شناختی هوش سبب شده است که در الگوهای هوش به جای محتوا، کنش فرآیندهای ذهنی مورد توجه قرار گیرد.
-بهنظر اشتنبرگ هوش از یک دسته مهارتهای تفکر و یادگیری که در حل مسائل تحصیلی و مسائل روزانه بهکار میروند تشکیل شده است. ( ایکن 1985 ص 219 )
بهنظر وی هوش چند مؤلفه ذهنی یا فرآیندهای شناختی است. امّا در حل مسائل هوش دو مؤلفه یعنی رمزگزدانی و مقایسه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
شخصی که میخواهد مسئلهای را حل کند از طریق رمزگردانی عناصر اصلی مسئله را بر اساس اندوختههای ذهنی خود بازنمایی میکند، سپس از طریق مقایسه عناصر بازنمایی شده پاسخ مسئله را مییابد.
کسانیکه در حل مسأله عمل رمزگردانی و مقایسه را به سرعت انجام میدهند از کسانیکه اینکار را به کندی انجام میدهند باهوشترند.
بهطور کلی روانشناسان شناختی الگوهای تفکر و حل مسأله را کارکرد مغز میدانند که با داشتن ذخایر عظیمی از اطلاعات که در حافظه اندوخته است، محرکهای دریافتی را رمزگردانی کرده ، به حافظه میبرد سپس آنها را پردازش میکند و سازمان میدهد.

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *