پایان نامه درباره سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

او بوده. پياژه از پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيد که بين کودکان در سنين مختلف تفاوتهاي کيفي وجود دارد. او از اين پژوهشها به نتايج زير دست يافت:
۱-)رشد عقلي از الگوي مشخص پيروي ميکند.
۲-)در نحوهي تفکر کودکان در سنين مختلف تفاوتهاي کيفي وجود دارد.
۳-)هماهنگ با رشد و افزايش سن، ساختها و تواناييهاي شناختي جديد رشد ميکنند.
۴-)رشد عقلي در حدود سالهاي پاياني نوجواني کامل ميشود.
پياژه هوش را شکل خاصي از سازگاري شخص با محيط ميدانست. لازمهي سازگاري تعامل کودک با محيط است که در آن نيازهايش را در ارتباط عملي با انتظارهاي محيط هماهنگ ميکند.
کودک بهتدريج که رشد ميکند بايد همواره ساختمان رواني خود را نو سازمان بدهد، تا بتواند بههر گونهاي مؤثر با محيط خود برخورد کند.
پياژه فرآيند رشد شناختي و هوش را به ۴ دوره و هر دوره را به چند مرحله تقسيم ميکند. اين ۴ دوره سلسله مراتب رشد شناختي را تشکيل ميدهند که در آن تعادل موفقيت آميز در هر دوره مستلزم رسيدن به تعادل در مرحلهي قبلي است.
۱-)دورهي حسي- حرکتي ( از تولد تا ۲ سالگي)
۲-)دورهي پيش عملياتي ( ۲ تا ۷ سالگي)
۳-)دورهي عمليات عيني ( ۷ تا ۱۱ سالگي)
۴-)دورهي عمليات صوري ( ۱۱ سالگي به بعد )
به نظر پياژه رشد هوش بهطور طبيعي در ۱۵ سالگي کامل ميشود و از آن به بعد آنچه که رشد ميکند پيشرفت با يادگيري اکتسابي است نه هوش، همچنين اين دورههاي رشد در همه فرهنگها رخ ميدهند و توالي آن تغيير ناپذيرند. امّا از نظر سن پيدايش اين مراحل تفاوتهاي فردي وجود دارد.
براي رسيدن به هريک از اين دورههاي رشدي از نظر فرهنگي نيز تفاوت موجود است.
موروثي بودن بهرهي هوشي
محققان عموماً معتقد هستند که هوش ويژگي است که از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود و در مورد جنبهي ژنتيکي بودن هوش تحقيقات بسياري انجام دادهاند. آنها بارها يک ويژگي خاص را در افرادي با زمينهي ژنتيکي و محيطي بسيار متفاوت يا مشابه بررسي کردهاند. همچنين دوقلوهاي همساني که در دو محيط متفاوت رشد يافتهاند را مقايسه کردند.
اين تحقيقات نشان داد که بهرهي هوشي تا حد زيادي ژنتيکي است و تفاوت بهرهي هوشي افراد را ميتوان به تفاوت ژنها نسبت داد. ژنهاي مربوطه روي آمادگي فرد براي يادگيري، ايجاد و پيشرفت فعاليتهاي ذهني تأثير ميگذارد.
بنابراين محققان بر اين باورند که ۷۵% از بهرهي هوشي افراد بالغ ژنتيکي است و ۲۵% باقيمانده به عوامل محيطي بستگي دارد اما جالب اينجاست که آنها ژنهاي بسيار کمي را يافتند که منحصراً تأثير مشخص و قابل ملاحضهاي روي بهرهي هوشي داشته باشد. يعني ژن خاصي به نام ژن هوش وجود ندارد بلکه IQ بيشتر نتيجهي فعاليت ژنهاي متعدد و تعامل آنها با محرکهاي محيطي است. در واقع ۴۰% از کل ژنهاي يک فرد در ميزان هوشياري سهيم هستند.
رشد اجتماعي IQ
هرچند ژنتيک نقش زيادي در تعيين ميزان هوش افراد دارد اما عوامل محيطي نيز ميتواند تأثير بهسزايي داشته باشند. تحقيقات متعدد نشان ميدهد که هوش نوزاد هنگام تولد تکامل نيافته و به تدريج رشد کرده و به ويژه در سالهاي اوليه تغيير ميکند. در واقع علاوه بر ژنها، محيط خانواده و آموزش منظم نقش مهمي در رشد IQ کودک دارد.
خانواده بيش از هر فرد يا مؤسسهاي از جمله مدرسه ميتواند روي هوش کودک تأثيرگذار باشد. اما اين تأثير حداکثر تا سن ۸ يا ۹ سالگي است و پس از آن نقش خانواده کمرنگتر ميشود. از جمله کارهايي که والدين ميتوانند انجام دهند تداوم در تحصيلات ……………. مراقبت و تغذيهي مناسب کودک، گذراندن وقت با کودک در حد امکان، تحريک ذهن کودک از طريق اشکال- اعداد- رنگها و … کتاب خواندن و ايجاد شرايط مناسب براي بيرون از خانه است.
نظريه ي شناختي پردازش دادهها:
در سالهاي آخر ۱۹۷۰ و سالهاي دههي ۱۹۸۰ تأکيد روانشناسان به بعد شناختي هوش سبب شده است که در الگوهاي هوش به جاي محتوا، کنش فرآيندهاي ذهني مورد توجه قرار گيرد.
-بهنظر اشتنبرگ هوش از يک دسته مهارتهاي تفکر و يادگيري که در حل مسائل تحصيلي و مسائل روزانه بهکار ميروند تشکيل شده است. ( ايکن ۱۹۸۵ ص ۲۱۹ )
بهنظر وي هوش چند مؤلفه ذهني يا فرآيندهاي شناختي است. امّا در حل مسائل هوش دو مؤلفه يعني رمزگزداني و مقايسه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
شخصي که ميخواهد مسئلهاي را حل کند از طريق رمزگرداني عناصر اصلي مسئله را بر اساس اندوختههاي ذهني خود بازنمايي ميکند، سپس از طريق مقايسه عناصر بازنمايي شده پاسخ مسئله را مييابد.
کسانيکه در حل مسأله عمل رمزگرداني و مقايسه را به سرعت انجام ميدهند از کسانيکه اينکار را به کندي انجام ميدهند باهوشترند.
بهطور کلي روانشناسان شناختي الگوهاي تفکر و حل مسأله را کارکرد مغز ميدانند که با داشتن ذخاير عظيمي از اطلاعات که در حافظه اندوخته است، محرکهاي دريافتي را رمزگرداني کرده ، به حافظه ميبرد سپس آنها را پردازش ميکند و سازمان ميدهد.

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *