پایان نامه با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی- دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

زي تو بريد كنگرة عرش را نداست                   كامد خدنگ حادثه غافل مباش هان

(ديوان مجير، ۱۵۲)

توضيح: اگر« جهان صفرآسا» را به طور اضافي بخوانيم بايد بگوييم كه خدنگ، همچو الف نيست و حال آنكه هست. من، جهان، صفرآسا يعني بدون اضافه مي‌خوانم (دكتر احمد شوقي نوبر)

با هم بودن الف و صفر: علاوه در كلمات، در رسم‌الخط نيز الف از چهار صفر تشكيل يافته می باشد.

به دنبال بيت قبل و مضمون تماماً نقص بودن  كمال كار جهان، اين بيت را به عنوان تمثيل آورده و مي‌گويد:

معني بيت:‌ همواره الف و صفر (در تركيب اعداد) با هم هستند، پس مگوي كه در دنياي نابود و هيچ و پوچ زیرا صفر تير راست زیرا الف (تير بلا و افت و بدبختي) وجود ندارد. (آسايشها و نعمتهاي جهان توأم با تلخي می باشد).

-به عبارت بهتر: الف و صفر با هم هستند، بنابراين مگو كه «خدنگ» در جهان، مثل الف توأم با صفر نيست، يعني راستي و صلابت، توأم با پوچي می باشد. (دكتر احمد شوقي نوبر).

 

۲۱)به صبر تلخ رهي زين سواد از آنكه نكوست                 هليـلة سـيه از بـهر آفـت سـودا

هليلة سياه – سودا: اهليلج هندي و اسود نيز نامند و به فارسي هليلة سياه می باشد و او بيدانه و به قدر مويز سياه و صلب می باشد، در دويم خشك و در وسط اول سرد و مسهل سودا و منقي خون و روح از خلط سوداوي(تعليقات ديوان مجير). نوعي هليله كه ميوه‌اش مصرف طبي دارد (فرهنگنامه شعري)

صبر تلخ: صبر، همواره با ايهامي به صبر (گياهي كه خاصيت دارويي دارد و تلخ مزه می باشد) در اثار ادبي متقدمان و متأخران به كار رفته می باشد.

به واسطة اينكه صبر كردن همواره با سختي و دشواري و ناگواري همراه می باشد، آن را تلخ خوانده می باشد.

سواد: كنايه می باشد از جهان، دنيا را دورنمايي از يك آباداني تصور كرده می باشد.

بين سواد و سودا، نوعي جناس هست و نيز صنعت اشتقاق هست./ سودا ايهامي هم دارد به اينكه كار دنيا، خيالي بيش نيست.

سواد و سودا و سيه و تلخ با هم تناسب دارند.

معني بيت: از تلخيها و سختي‌هاي دنيا تنها با صبر كردن و

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk