پایان نامه با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی- دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

زی تو برید کنگره عرش را نداست                   کامد خدنگ حادثه غافل مباش هان

(دیوان مجیر، 152)

توضیح: اگر« جهان صفرآسا» را به طور اضافی بخوانیم باید بگوییم که خدنگ، همچو الف نیست و حال آنکه هست. من، جهان، صفرآسا یعنی بدون اضافه می‌خوانم (دکتر احمد شوقی نوبر)

با هم بودن الف و صفر: علاوه در کلمات، در رسم‌الخط نیز الف از چهار صفر تشکیل یافته می باشد.

به دنبال بیت قبل و مضمون تماماً نقص بودن  کمال کار جهان، این بیت را به عنوان تمثیل آورده و می‌گوید:

معنی بیت:‌ همواره الف و صفر (در ترکیب اعداد) با هم هستند، پس مگوی که در دنیای نابود و هیچ و پوچ زیرا صفر تیر راست زیرا الف (تیر بلا و افت و بدبختی) وجود ندارد. (آسایشها و نعمتهای جهان توأم با تلخی می باشد).

-به عبارت بهتر: الف و صفر با هم هستند، بنابراین مگو که «خدنگ» در جهان، مثل الف توأم با صفر نیست، یعنی راستی و صلابت، توأم با پوچی می باشد. (دکتر احمد شوقی نوبر).

 

21)به صبر تلخ رهی زین سواد از آنکه نکوست                 هلیـله سـیه از بـهر آفـت سـودا

هلیله سیاه – سودا: اهلیلج هندی و اسود نیز نامند و به فارسی هلیله سیاه می باشد و او بیدانه و به قدر مویز سیاه و صلب می باشد، در دویم خشک و در وسط اول سرد و مسهل سودا و منقی خون و روح از خلط سوداوی(تعلیقات دیوان مجیر). نوعی هلیله که میوه‌اش مصرف طبی دارد (فرهنگنامه شعری)

صبر تلخ: صبر، همواره با ایهامی به صبر (گیاهی که خاصیت دارویی دارد و تلخ مزه می باشد) در اثار ادبی متقدمان و متأخران به کار رفته می باشد.

به واسطه اینکه صبر کردن همواره با سختی و دشواری و ناگواری همراه می باشد، آن را تلخ خوانده می باشد.

سواد: کنایه می باشد از جهان، دنیا را دورنمایی از یک آبادانی تصور کرده می باشد.

بین سواد و سودا، نوعی جناس هست و نیز صنعت اشتقاق هست./ سودا ایهامی هم دارد به اینکه کار دنیا، خیالی بیش نیست.

سواد و سودا و سیه و تلخ با هم تناسب دارند.

معنی بیت: از تلخیها و سختی‌های دنیا تنها با صبر کردن و

واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری در 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk