پایان نامه ارشد رشته هنر: هنر و زیبایی از دیدگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

روبناست. در مرحله­ی بعد کلیه­ی اشکال آگاهی نیز جزو روبنا محسوب می­شوند. دین، هنر و ادبیات و در کل فرهنگ، و تمام آن چیز که که مارکس و انگلس ایدئولوژی می­نامند. تکامل تمام اشکال روبنا منوط و وابسته به تکامل زیربنا و نیروهای اقتصادی می باشد. در اینجاست که ماتریالیسم تاریخی مارکس به غلط به «جبرگرایی اقتصادی»[۱]تعبیر می­گردد. آلتوسر در توضیح نظریه مارکس به خود مختاری نسبی اشکال روبنا اشاره می­کند که به صورت تعین­های چند­جانبه اقدام می­کنند و بر زیر بنای اقتصادی تاثیر می­گذارند، که در ادامه مفصلاَ به آن پرداخته می­گردد.

ماتریالیسم تاریخی تئوری شکل­گیری و تغییر اجتماع می باشد. تز یازدهم فویرباخ از تغییر جهان صحبت می­کند، پس فقط تفسیر ماتریالیستی از تاریخ و جهان مطرح نیست بلکه در ماتریالیسم تاریخی اقدام، و اقدام انقلابی می باشد که مطرح می­گردد. این دیدگاه در حالی که ایدئالیسم را نفی می­کند، ماتریالیسم نظاره­گر و منفعل را هم نقد می­کند زیرا فقط عینیت را در برابر ذهنیت برجسته می­کند. هماهنگی بین پراکسیس و تئوری منجر به انقلاب مارکسیستی می­گردد. و تمام تاریخ از دیدگاه مارکس و انگلس تاریخ مبارزه­ی طبقاتی می باشد. مارکس می­گوید: «رهایی اقدام تاریخی می باشد، نه ذهنی» (مارکس، انگلس،ص ۲۹۰). مارکس ضمن اثبات این نکته که تاریخ انسانی، تاریخ جوامع طبقاتی و پس استثمار طبقاتی و در نهایت مبارزه­ی طبقاتی می باشد. او با نشان دادن مکانیسم­های استثمار و سلطه­ی سرمایه­داری، به مقابله با درخور فروید به وی را بر عهده گرفته­اید… این جا بود که من پی بردم ظرفیت اعطای… شکل نظری تفکر مارکس به آن را دارم. و این جا بود که البته خود را در آستانه­ی درک شما یافتم.» (پین، ص ۵۹).لکان در بازگشت به فروید از زبان­شناسی ساختگرا، آراء سوررئالیست­ها و دادائیست­ها در هنر، پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر تاثیر گرفت. بازخوانی لکان از فروید بیشتر فلسفی می باشد. عمده کار لکان در

[۱]-unconccous

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk