پایانامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز رامسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

  • تعيين احتمال تلفات 1 ناشی از تشعشع آتش [ 1 ]

پیامد های ناشی از تشعشع ، تابع شدت تشعشع و زمان روبرو شدن با تشعشع می باشد (شکل 1– 16) . همانند مطالعه پیامد های ناشی از سمیت مواد ، به مقصود ارزیابی پیامد های ناشی از تشعشع نیز معادله  پروبیت 2 تعریف می گردد .

1-Death

2-Probit Equation

یکی از روش هاي متداول كه به مقصود به دست آوردن درصد افرادي كه تحت تاثير تشعشع ناشی از آتش قرار مي‌گيرند ، بهره گیری از متغيري به نام  پروبیت  می باشد . ( شکل 1 – 17  و جدول 1- 8 )

ب ) ارزیابی پیامد ناشی از تشعشع آتش ناگهانی

مدت زمان این نوع آتش کوتاه و در حد چند دهم ثانیه می باشد اما شدت تشعشع ناشی از آن زیاد ( بیشتر از 100 کیلو وات بر متر مربع ) می باشد . در  ارزیابی پیامد های  ناشی از  آتش  ناگهانی فرض می گردد ، افرادی که در محدوده این آتش ، یعنی فاصله بین LFL  1 (حدپایین اشتعال پذیری ) و UFL 2  (حد بالای اشتعال پذیری ) ماده اشتعال پذیر  و  به عبارتی در تماس مستقیم با شعله قرار می گیرند ، به احتمال بسیار زیاد کشته می شوند و مشاهدات نشان داده می باشد که احتمال مرگ افراد بیرون از این محدوده خیلی کم می باشد .

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera