پایانامه ارشد مهندسی شیمی- ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر سال93

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

مدل های ارائه شده برای آتش در محیط تعیین می گردد . آثار ناشی از آتش به صورت شدت تشعشع ، در نقاط مختلف تعیین می گردد و در ادامه تاثیر این پیامد ها بر روی جمعیت ، به صورت ریسک فردی و جمعی از طریق مدل های آسیب پذیری ارزیابی می گردد .

مرحله ششم : تخمین تکرارپذیری

برای به دست آوردن تکرار پذیری برای سناریوی نشتی فلنج شیر ورودی و خروجی ، بایستی تمام اتصالات موجود در مسیر برای هر سناریو به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد و تکرار پذیری آن محاسبه گردد . روش کار به این ترتیب می باشد که بایستی آغاز تعداد شیر های دستی ، اتوماتیک ، فلنج ها ، مخازن و طول لوله های مسیر نشتی در سایز های موجود در ایستگاه محاسبه و با در نظر داشتن جداول ، فرمول ها و نمودارهای مراجع که در غالب پیوست  T14آمده ، تکرار پذیری آن ها محاسبه گردد . نحوه محاسبه به این ترتیب می باشد که با در نظر داشتن مستندات شرکت DNV  (پیوست T14 ) جدول D1 مربوط به لوله های فرآیندی  ، جدول  D2مربوط به فلنج ها ، جدول D3 مربوط به شیر های دستی ، جدول D4 مربوط به شیر های اتوماتیک و جدول D6 مربوط به مخازن فرآیندی می باشد . که در هر یک از این جداول با در نظر داشتن سایز نشتی ها و سایز اتصالات ، مقادیر عددی تکرار پذیری استخراج می گردد . در این میان در صورتی که

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera