ويژگيهاي دوره افسردگي اساسي  

دانلود پایان نامه

ويژگيهاي دوره افسردگي اساسي  

نشونه‌هاي هيجاني دوره افسردگي اساسي، خُلق ملول رادربردارندكه شدت اون ازنااميدي‌هاي معمولي وهيجانهاي غم انگيزه بعضی وقتا وبيگاه زندگي روز مره،بيشتراست.اين ملالت مي تواندبه صورت دلتنگي شديديابي علاقگي زيادبه جنبه‌هاي قبلاًلذتبخش زندگي،پديدارشود.دربرخي موارد،دلیل افسردگي، تجربه داغديدگي به خاطرازدست دادن فردي عزيزاست.هرچند افسردگي شديدبعدازمرگ فردي عزيز،طبيعيه، اماچنانچه غم توانكاه بيش ازحدطولاني باشه(بيش از۲ماه )،مشکل خُلقي حساب مي شه.بااين حال، خيلي ازدوره‌هاي افسردگي اساسي رارويدادخاصي به وجودنمي بیاره.اين واقعيت كه غم شديدبدون رويدادمشخصي ايجادمي شه،بیشتر باعث مي شه كه باعث مبتلابه يكي ازاين دوره‌هااحساس كننددرهم كوفته وسردرگُم هستن.معمولاًزندگي فرددردوره افسردگي اساسي، به دلیل اختلالي كه دركاروخانواده اوايجادمي شه، به آشوب كشيده مي شه.علايم جسماني دوره افسردگي اساسي، نشونه‌هاي تني يابدني ناميده مي شن.فردمبتلا،خسته وبي رمقه وكُندشدن حركات جسماني راتجربه مي كندكه كُندي رواني –حركتي [۱]اسمشه.بعضی افرادافسرده، نشونه متضادبي قراري رواني –حركتي[۲]نشون مي بدن؛درنتيجه، رفتارآنهاجنون آميزاست. درصورتي كه اين رفتارهاعجيب وغريب وافراطي باشن،باعنوان كاتاتونيك توصيف مي شن.آشفتگيهايي درخوردن نيزشايعه، به طوري كه فردازالگوي عادي اشتهامنحرف مي شه،ياازخوردن غذاخوداري مي كنديادرخوردن غذاهاي معمولاًشيرين ياحاوي كربوهيدرات، زياده روي مي كند.افراددردوره افسردگي تغييرقابل توجه اي درالگوهاي خواب نشون مي بدن،به طوري كه ياخيلي بيش ازاندازه عادی مي خوابند يادچاربي خوابي مي شن.درواقع، درافرادي كه دوره افسردگي اساسي راتجربه مي کنن،تغييرات چشمگيردرالگوهاي خواب EEG،بيانگرآشفتگيهاي درتداوم خواب، بي خوابي متناوب، وبيداري صبح زوداست.آشفتگيهايي نيزدرخواب REMشايعه كه چندشكل مي گيرند.براي مثال، درطول خواب REM،حركات چشم بيشتراست ومدت خواب REMدراوايل شب افزايش مي يابد.اين نابهنجاريهادرخواب، معمولاًقبل ازشروع دوره افسردگي اساسي مقدماتي دربين افرادي واقع مي شوندكه درمعرض خطرابتلا به مشکل خُلقي قراردارند،مانندخويشاوندان درجه اول افرادي كه افسردگي اساسي راتجربه كرده ان. علاوه براين، افراددردوره افسردگي اساسي به نشونه‌هاي شناختي اي گرفتار هستندكه ازجمله آنهامي توان به نگاه بسيارمنفي نسبت به خودكه باعزت نفس پايين واين احساس كه اونا سزوارتنبيه شدن هستن،اشاره كرد.چون آنهابي معطلی به اشتباهات گذشته دل مشغول ان،خودرامحكم به احساس گناه مي دانند.ازآنجايي كه اونا نمي توانندبه روشني فكريا تمركز کنن،در موردحتي بي اهميت ترين مسايل، قدرت تصميم گيري ندارن.فعاليتهاي كه همين چندهفته گذشته علاقه آنهارابرمي انگيختند،حالا هيچ جاذبه اي ندارن.احساس نااميدي ونگرش منفي باعث مي شودخيلي ازاين افرادبه افكارمرگ دل مشغول شن و با فكركردن به خودكشي يادست زدن به اون، راهي براي گريختن پيداكنند..نشونه‌هاي دوره افسردگي اساسي معمولاًکم کم، ظرف چندروزياچندهفته آشكارمي شن.بعضی افرادگزارش مي دهندكه قبل ازنشانه‌هاي تموم عيارافسردگي، گاهي به مدت چندماه به طورمحسوس مضطرب واندكي دپرس بودن.بعدازاينكه دوره فعال افسردگي اساسي آغازمي شه، آنهابه مدت ۲هفته ياچندماه، دچارنشانه‌هاي اون مي شن.بیشتر دوره‌هاي افسردگي اساسي، درصورتي كه درمان نشن،بعداز۶ماه دوره خودرامي گذرانندواغلب افرادبه عملكردطبيعي برمي گردند.بااين حال،بعضی ازنشانه‌ها،درتقريباًيك چهارم افرادشديداًدپرس، چندماه ياحتي چندسال ادامه مي يابند. (‌هالجین و ویتبورن، ۲۰۰۳؛ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۶).

[۱]-Psychomotor retardation

[۲] -Psychomotor agitation

Author: 92