منبع پایان نامه ارشد درمورد فراوانی، پاسخگویان،، همچنین،

دانلود پایان نامه

مقدمه
در این فصل تحت عنوان یافته‌های تحقیق، پس از توصیف داده‌های گردآوری شده وارائه آماره های توصیفی، به آزمون فرضیات و تفسیر نتایج آن پرداخته خواهد شد.
4-2 یافته‌های توصیفی
4-2-1 وضعیت اشتغال
جدول شماره 7 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
درصد
غیرشاغل
۴۹
۳/۳۵

شاغل
۹۰
۷/۶۴

جمع
۱۳۹
۱۰۰

جدول شماره 7 نشان می دهد که از مجموع ۱۳۹ دختر مجرد، ۹۰ نفر از آن‌ها (7/64 درصد) شاغل و ۴۹ نفر از آن‌ها (3/35 درصد) غیرشاغل بوده‌اند.

نمودار شماره 2 توزیع درصد فراوانی برحسب وضعیت اشتغال

4-2-2 تحصیلات پاسخگو
جدول شماره 8 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پاسخگو
تحصیلات پاسخگو
تعداد
درصد

زیردیپلم
۷
۵

دیپلم
۲۳
۵/۱۶

فوق دیپلم
۹
۵/۶

لیسانس
۵۵
۶/۳۹

فوق لیسانس
۲۶
۷/۱۸

دکترا
۱۹
۷/۱۳

جمع
۱۳۹
۱۰۰
جدول شماره 8 نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان داری تحصیلات لیسانس (6/31 درصد) و کمترین تعداد آنان دارای تحصیلات زیردیپلم بوده‌اند.

نمودار شماره 3 توزیع درصد فراوانی برحسب تحصیلات پاسخگو

4-2-3 تحصیلات مادر
جدول شماره 9 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر
تحصیلات مادر
تعداد
درصد
بیسواد
۱۱
۹/۷
ابتدایی
۲۵
۱۸
راهنمایی
۱۴
۱/۱۰
متوسطه و دیپلم
۴۴
۷/۳۱
فوق دیپلم و لیسانس
۳۸
۳/۲۷
فوق لیسانس و دکترا
۷
۵
جمع
۱۳۹
۱۰۰

جدول شماره 9 نشان می دهد که بیشترین درصد پاسخگویان، مادرانشان در سطح متوسطه و دیپلم (7/31درصد) و کمترین درصد آنان مادرانشان در سطح فوق لیسانس و دکترا تحصیل کرده اند.

نمودار شماره 4 توزیع درصد فراوانی برحسب تحصیلات مادر

۴-۲-۴ تحصیلات پدر
جدول شماره 10 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر
تحصیلات پدر
تعداد
درصد

بیسواد
۹
۶/۵

ابتدایی
۲۲
۸/۱۵

راهنمایی
۲۲
۸/۱۵

متوسطه و دیپلم
۴۳
۹/۳۰

فوق دیپلم و لیسانس
۳۰
۶/۲۱

فوق لیسانس و دکترا
۱۳
۴/۹

جمع
۱۳۹
۱۰۰
جدول شماره 10 نشان می دهد که تحصیلات پدر بیشترین تعداد پاسخگویان، متوسطه و دیپلم (9/0 درصد) و کمترین این تعداد از لحاظ تحصیلات پدر، کسانی بوده‌اند که پدرانی بیسواد داشته‌اند. (5/6درصد )

نمودار شماره 5 توزیع درصد فراوانی برحسب تحصیلات پدر
4-2-5 میزان درآمد ماهیانه پاسخگو
جدول شماره 11 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد پاسخگو
میزان درآمد ماهانه پاسخگو
تعداد
درصد
درآمدی ندارم
۴۶
۱/۳۳
کمتر از 300 هزار تومان
۱۰
۲/۷
بین ۳۰۰هزارتومان تا ۶۰۰هزارتومان
۳۰
۶/۲۱
بین 601 هزار تا ۹۰۰ هزارتومان
۲۵
۱۸
بین 901 هزار تا یک میلیون سیصدهزارتومان
۱۵
۸/۱۰
بالاتر از یک میلیون و سیصدهزار تومان
۱۳
۴/۹
جمع
۱۳۹
۱۰۰
جدول شماره 11 نشان می دهد که بیشترین پاسخگویان درآمدی از خود نداشته‌اند. (1/33 درصد) و کمترین آنان دارای درآمدی درحد بالاتر از یک میلیون و سیصد هزار تومان بوده‌اند. (4/9درصد)

نمودار شماره 6 توزیع درصد فراوانی برحسب درآمد ماهیانه پاسخگو
4-2-6 مجموع درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده
جدول شماره 12 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده
درآمد ماهیانه سایر اقراد خانواده
تعداد
درصد

زیر 300 هزار تومان
۱
۷

بین ۳۰۰هزارتومان تا ۶۰۰ هزارتومان
۲۵
۱۸

بین 601 هزار تا ۹۰۰ هزارتومان
۳۶
۹/۲۵

بین 901 هزار تا یک میلیون و سیصدهزارتومان
۴۵
۴/۳۲

بالاتر از یک میلیون و سیصدهزار تومان
۳۲
۲۳

جمع
۱۳۹
۱۰۰

جدول شماره 12 نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان درآمد ماهیانه خانواده های خود را بین ۹۰۱ تا یک میلیون تومان اعلام داشته (4/32درصد) و کمترین تعداد آنان نیز، درآمد خانواده هایشان را زیر ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرده بودند. (۷ درصد)

نمودار شماره 7 توزیع درصد فراوانی برحسب درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده
4-2-7 نوع منزل مسکونی
جدول شماره 13 توزیع پاسخگویان برحسب نوع منزل مسکونی
نوع منزل مسکونی
تعداد
درصد

شخصی
۹۵
۳/۶۸

رهن و اجاره‌ای
۲۶
۷/۱۸

سازمانی
۸
۸/۵

به صورت رایگان در منزل بستگان یا آشنایان
۱۰
۲/۷

جمع
۱۳۹
۱۰۰
جدول شماره 13 نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان در مسکن شخصی (3/68 درصد) و کمترین آنان در منزل مسکونی سازمانی ساکن بوده‌اند (8/5 درصد).

نمودار شماره 8 توزیع درصد فراوانی برحسب نوع منزل مسکونی

4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان

جدول شماره 14 توزیع پاسخگ
ویان برحسب دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان
نظر خودرا درباره عبارات زیر مشخص کنید
اصلا
کم
تاحدی
زیاد
خیلی ‌زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
خانواده مرتب بر من فشار وارد می‌کنند که باید ازدواج کنید.
۷۷
۴/۵۵
۸
۸/۵
۲۴
۳/۱۷
۱۳
۴/۹
۱۷
۲/۱۲
اطرافیان و خویشاوندان من نگاه منفی به تجرد من دارند.
۱۰
۲/۷
۱۰
۲/۷
۳۲
۲۳
۱۶
۲/۱۲
۱۶
۵/۱۱
حس می کنم به‌عنوان یک دختر خانواده ام مراقب رفت و آمدهای من هستند.
۳۷
۶/۲۶
۱۹
۷/۱۳
۴۵
۴/۳۲
۲۹
۹/۲۰
۹
۵/۶

طبق جدول شماره 14، بیشترین تعداد پاسخگویان، (4/55درصد) اصلا از جانب خانواده جهت ازدواج خود تحت فشار نبوده‌اند، همچنین کمترین تعداد آنان، (8/5 درصد) میزان کمی این فشار را تجربه کرده بوده‌اند. همچنین، بیشتر پاسخگویان، اظهار داشته‌اند که اطرافیان و خویشاوندانشان تا حدی نگاهی منفی به تجرد آن‌ها دارند و کمترین تعداد آن‌ها (2/7درصد) اظهار داشته‌اند که اطرافیانشان کمی نسبت به تجرد آن‌ها دید منفی داشته‌اند. همچنین، بیشتر پاسخگویان (6/26درصد) اعلام داشته‌اند که خانواده اصلا مراقب رفت و آمدهایشان نیستند و کمترین تعدادشان از این بابت تا حد زیادی (5/6 درصد) شکایت داشتند.

4-2-9 دیدگاه‌های عرفی جامعه
جدول شماره 15 توزیع پاسخگویان برحسب دیدگاه‌های عرفی جامعه
نظر خودرا درباره عبارات زیر مشخص کنید
اصلا
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
درهر جمعی که می روم با استقبال گرم حضار درآنجا مواجه می شوم.
۳
۲/۲
۱۷
۲/۱۲
۵۹
۴/۴۲
۳۱
۳/۲۲
فکر می کنم شهر یزد محیط نامناسب و پرتنشی برای دختران مجرد است.
۲۶
۷/۱۸
۴۵
۴/۳۲
۲۹
۹/۲۰
۲۱
۱/۱۵
هرچه سن دختر مجرد در یزدبالاتررود ازدید مردم،کمترباید با اومراوده داشت.
۳۴
۵/۲۴
۲۱
۱/۱۵
۱۱
۹/۷
۱۱
۹/۷
به‌عنوان یک دختر مجرد، حس می کنم زنان متأهل یزدی روزبروز رابطه اشان را با من محدود می‌کنند.
۴۱
۵/۲۹
۲۶
۷/۱۸
۴۲
۲/۳۰
۱۰
۲/۷
تنهاه چیزی که گهگاه مرا آزار می دهد دید بسته و غیر قابل انعطاف مردم یزد نسبت به تجرد من است.
۳۴
۵/۲۴
۱۸
۹/۱۲
۴۰
۸/۲۸
۲۵
۱۸
طبق جدول شماره 15، بیشترین تعداد پاسخگویان، در هنگام حضور در جمع، بسیار زیاد مورد استقبال قرار نمی‌گرفته‌اند (4/42 درصد) و نیز کمترین تعداد از آن‌ها، (۲/۲ درصد) اصلا در جمع مورد استقبال قرار نمی‌گرفته اند. همچنین، بیشترین تعداد پاسخگویان،(4/32 درصد) عقیده داشته‌اند که شهر یزد، به میزان کمی برای دختر مجرد محیط نامناسبی است، در مقابل کمترین تعداد از آنان،‌ (1/15 درصد) معتقد بوده‌اند که محیط یزد به میزان زیادی برای یک دختر مجرد نامناسب است. همچنین، بیشترین تعداد از پاسخگویان، (5/24درصد) با این ایده که هرچه در یزد سن دختر مجرد بالاتر رود مراوده با او کمتر می‌شود؛ اصلا موافق نبوده‌اند و در مقابل، کمترین تعداد از آن‌ها، در حد زیادی با این ایده موافق بوده‌اند. همچنین، بیشترین تعداد از پاسخگویان، (2/30 درصد) این احساس را داشته‌اند که چون مجرد هستند، زنان متأهل رابطه خود را با آنان محدودتر کرده اند؛ اما درمقابل، کمترین تعداد از آنان، خیلی زیاد با این جمله اعلان موافقت کردند. نهایتا، بیشترین تعداد از پاسخگویان، (8/28 درصد) ابراز داشته‌اند که عامل اصلی ناراحتی آن‌ها از بابت دید بسته عرفی درجامعه نسبت به یک دختر مجرد است و درمقابل،کمترین تعداد (9/12 درصد) این عامل را به میزان کمی مهم دانسته اند.
4-2-10 میزان استقلال مالی
جدول شماره 16 توزیع پاسخگویان برحسب میزان استقلال مالی
نظر خودرا درباره عبارات زیر مشخص کنید
اصلا
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
حس می کنم خانواده ام به‌عنوان یک دختر، مرتب بردخل و خرج من نظارت دارند.
۳۰
۶/ ۲۱
۲۰
۴/۱۴
۴۲
۲/۳۰
۲۳
۵/۱۶
۲۴
۱۳/۷
پول توجیبی یا درآمدی را که به من تعلق دارد هرطور میلم باشد می‌توانم خرج کنم.
۱۷
۲/۱۲
۲۶
۷/۱۸
۴۶
۱/۳۳
۳۰
۶/۲۱
۲۰
۴/۱۴
آزادم که سر و لباس و زینت و آرایشم را با هر نرخی تهیه کنم.
۲۳
۵/۱۶
۳۱
۳/۲۲
۴۳
۹/۳۰
۲۳
۵/۱۶
۱۹
۷/۱۳
می‌توانم از لحاظ اقتصادی کاملا روی پای خودم بایستم و به کس خاصی تکیه ندارم.
۳۷
۶/۲۶
۲۱
۱/۱۵
۳۶
۹/۲۵
۲۱
۱/۱۵
۲۴
۳/۱۷

برطبق جدول شماره 16، بیشترین تعداد پاسخگویان، (2/30 درصد) اظهار داشته‌اند که خانواده هایشان تا حدی برخرج و مخارج آن‌ها نظارت دارند و نیز کمترین تعداد آن ها، (13/7 درصد) معتقدند که خانواده‌هایشان خیلی زیاد بر دخل و خرج آن‌ها نظارت دارند. هچنین بیشترین تعداد از پاسخگویان، (1/33 درصد) اعلام داشته‌اند که می‌توانند پول توجیبی یا درآمدشان را مطابق میل خود مصرف کنند و کمترین تعداد از آن‌ها، (2/12درصد) اظهار داشته‌اند که در این امر، اصلا آزادی ندارند. همچنین، بیشترین تعداد پاسخگویان، (9/30 درصد) اظهار داشته‌اند که درمورد ت
هیه لباس و آرایش خود تا حدی آزاد هستند و در مقابل،کمترین تعداد از آن‌ها، (7/13 درصد) اعلام داشته‌اند که در این امر، به میزان بسیار زیادی آزاد هستند. همچنین، بیشترین تعداد از پاسخگویان، (6/26درصد) اظهار داشته‌اند که از لحاظ اقتصادی اصلا استقلال ندارند و نیز (1/15 درصد ) از آن‌ها، اعلام کرده اند که بعضی در حد زیاد و برخی دیگر در حد کمی از استقلال مالی برخوردار هستند.
4-2-11 نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج
جدول شماره 17 توزیع پاسخگویان برحسب تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج
نظر خودرا درباره عبارات زیر مشخص کنید
اصلا
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
در دوران مجردی مستقل و آزاد مجردی خوب است اما اگر متأهل باشیم چیز دیگری است.
۱۷
2/12
۱۴
۱/۱۰
۴۵
۴/۳۲
۲۴
۳/۱۷
۳۹
۱/۲۸
اگر شرایط فراهم شود حتما ازدواج خواهم کرد.
۳۰
۶/۲۱
۲۲
8/15
۲۷
۴/۱۹
۲۵
۱۸
۳۵
۲/۲۵
اصلا دوست ندارم روزی متأهل باشم، با ازدواج مشکلات آدم دوچندان می‌شود.
۲۳
۵/۱۶
۲۵
۱۸
۵۸
۷/۴۱
۲۲
۸/۱۵
۱۱
۹/۷
مجرد یا متأهل بودن مهم نیست.
۲۲
۸/۱۵
۲۵
۱۸
۵۰
۳۶
۳۵
۲/۲۵
۷
۵
طبق جدول بالا بیشترین تعداد

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *