منبع پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره

از لحاظ مالی نتوانسته باشد به استقلال نسبی دست یابد؛ طبق نظریه محرومیت اجتماعی، این روند از دست دادن منابع و نفوذ، تسریع شده و فرد را درهاله ای از انزوا و افسردگی و کناره گیری از اجتماع محصور می دارد. در این میان حتی تصورات ذهنی شخص راجع به ویژگی های کلی و شخصی خودش و نیز میزان اهمیتی که او برای رویداد ازدواج در زندگی خود قائل است؛ به‌شدت و ضعف در انزوای اجتماعیش کمک خواهد کرد.

2-7 مدل نظری

نمودار شماره 1 مدل نظری

2-8 فرضیات تحقیق
1. بین باورهای سنتی رایج در جامعه یزد در مورد تجرد دختران و میزان انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
2. بین میزان برخورداری دختران مجرد از حمایت اجتماعی و میزان انزوای اجتماعی در آن‌ها رابطه وجود دارد.
3. بین میزان سلامت اجتماعی دختران مجرد و میزان انزوای اجتماعی در آن‌ها رابطه وجود دارد.
4. بین نوع برداشت از خود در دختران مجرد و میزان انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
5. بین میزان انزوای اجتماعی دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غیر شاغل تفاوت وجود دارد.
6. بین نوع خاستگاه اجتماعی- اقتصادی در دختران مجرد و میزان انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
7. بین میزان استقلال مالی دختران مجرد و میزان انزوای اجتماعی در آن‌ها رابطه وجود دارد.
8. بین تصور از مقوله ازدواج در ذهن دختران مجرد و میزان انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
9. بین تصورات عرفی خانواده و خویشاوندان دختران مجرد نسبت به تجرد دختران و میزان انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل، ابتدا به بحث و بررسی در رابطه با روش تحقیق به کار برده شده در این پایان نامه و نیز چگونگی جامعه آماری، حجم نمونه و چگونگی نمونه‌گیری و همچنین تکنیک های مورد استفاده در این کار، ابزار بکار گرفته شده در سنجش و آزمون فرضیات سنجش روایی و پایایی ابزار سنجش، پرداخته شده است و سپس با تعریف مفاهیم کلیدی بکار برده شده در این تحقیق، ذهن خواننده جهت دنبال کردن جریان آزمون و سنجش این مفاهیم، آماده سازی شده است.
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق بر مبنای یک کار تحقیقی پیمایشی است. بدین ترتیب که تغییرات متغیر وابسته (انزوای اجتماعی) را با توجه به شاخص مشترک افراد جامعه آماری خود (تجرد) و نیز با مرور متغیرهای واسطه بین این دو متغیر، به صورت تخمینی سنجیده خواهد شد و به این دلیل روش پیمایشی را برگزیده شده که هدف، سنجش رابطه، جهت و شدت آن در بین دو متغیر مستقل و وابسته بوده است.ضمنا پیمایش روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی دربارۀ دیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. یا تحقیق پیمایشی (Survey) عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای از پاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می‌شوند. پیمایش بر اساس مراتب روش شناسانه طرح شکل می‌گیرد؛ بدین ترتیب که هیچ بخشی آغاز نمی‌شود مگر آنکه مرحله قبلی خاتمه یافته باشد (ساروخانی،43:1377) .بنابراین چون موضوع پژوهش نیز به نوعی مربوط به سنجش عقاید و باورهای مؤثر در انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای 30 سال بوده است؛ لذا از روش پیمایشی برای این کار استفاده شده است

3-3 جامعه آماری
تعداد کل جامعه آماری، برطبق آمار سال 90 عبارت اند از 2613 نفر از دختران بالای 30 سال مجرد ساکن شهر یزد.
3-4 شیوه نمونه‌گیری
شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش، به دلیل عدم توفیق در دسترسی کامل به جمعیت نمونه و همچنین عدم همکاری بخشی از جمعیت نمونه، به شیوه نمونه‌گیری غیر اتفاقی، از نوع زنجیره ای71 می باشد. بدین صورت که ابتدا از چند تن از دختران مجرد بالای سی سال درخواست شد تا تعدادی پرسشنامه را پر کنند و سپس آن‌ها نیز دختران مجرد دیگری را به محقق معرفی کردند.
3-5 حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران72 استفاده گردید و حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد (05/0=α) محاسبه گردید. مقدار z یا t در فرمول کوکران با سطح اطمینان 95درصد برابر 96/1 در نظر گرفته و درپایان حجم نمونه تقریبا 335 نفر محاسبه گردید، اما به دلیل وجود مشکلات نمونه گیری تنها دسترسی به 139 نفر از آنها امکان پذیر گردید:

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها در این پایان نامه، پرسشنامه ای است که قسمت های مختلف آن از چند پرسشنامه استاندارد خارجی جهت سنجش سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، برداشت از خود و نیز سوالات محقق ساخته تشکیل یافته است.
3-7 روایی73 وپایایی74
مفهوم اعتبار (روایی) به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بودن آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و اسفندیاری،38:1369). در این پژوهش از شیوه اعتبار ملاکی75 برای سنجش روائی استفاده شده است. اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت ه
ای خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ملاک (همان:39). (در این پژوهش ملاک اعتبار سوالات ما بوسیله نظرات چند تن از سالمندان و افراد با تجربه اصیل یزدی سنجیده شده است). پایایی و نهایتا استاندارد سازی پرسشنامه ها، ابتدا با پرکردن 30 پرسشنامه در بین جمعیت نمونه جهت مرحله پیش آزمون و انجام تجزیه و تحیل آماری توسط نرم افزار spss با محاسبه تفسیر نتایج نتایج آزمون آلفای کرونباخ76 انجام می پذیرد. آلفای کرونباخ متغیرهای گوناگون در این پرسشنامه عبارت بوده اند از:
1. برداشت از خود : 91/0 2. حمایت اجتماعی : 83/0 3. سلامت اجتماعی : 71/0 4. تصورات خانواده و خویشاوندان : 80/0 5. باورهای جامعه : 77/0 6. استقلال مالی : 70/0 7. نوع تصوراز ازدواج: 88/0
که این نشان دهنده وجود همبستگی نسبتا بالایی در بین گویه ها بوده است.
3-8 تکنیک های آماری
برای سنجش متغیرهای آماری از نرم افزار Spss استفاده شده است. مفاهیمی هم که چند بعدی بوده است؛ ابتدا به طور مجزا در ابعاد مختلف و سپس با استفاده از دستور comput variable به صورت ترکیبی از ابعاد آن، سنجیده شده است.
برای ترسیم نمودارها هم از نرم افزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصد ستونی و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیات از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

3-9 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
3-9-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل:
3-9-1-1 مفهوم سلامت اجتماعی77
تعریف نظری و عملیاتی
سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی، فردی و اجتماعی گفته می‌شود که در صورت تحقق آن شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و در نهایت،جامعه شاداب و سلامت خواهد بود. در واقع زندگی سالم محصول تعامل اجتماعی بین انتخابهای فردی از یک سو و محیط اجتماعی و اقتصادی احاطه کننده افراد از سوی دیگر است.گلداسمیت78 سلامت اجتماعی را «ارزیابی رفتارهای معنی دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران» تعریف می نماید و آن را یکی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری معرفی می‌کند که منجر به کارا بودن فرد در جامعه می گردد (لارسون،258:1993). واژه سلامت اجتماعی برگردان کلمه social wellbeing است، این واژه از دو کلمه social به معنی«اجتماع» و wellbeingبه معنی«زندگی خوب داشتن» است؛ که بیشتر ناظر به شادی و رضایت است و بر مفاهیم مثبت از سلامت تاکید دارد. این واژه در واقع شامل پاسخ های درونی فرد (احساس، تفکر،رفتار) می باشد، که هم چگونگی احساس مردم را در برمی- گیرد و هم نحوه عملکرد آن‌ها را . کییز (1998) سلامت اجتماعی به‌عنوان گزارش شخصی فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران تعریف می‌کند. سلامت اجتماعی در این مفهوم یعنی درک فرد از اجتماع به صورت یک مجموعه معنی دار، قابل فهم، دارای نیروی بالقوه برای رشد و شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند.
کییز ابعاد سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت مطرح می‌کند. در واقع مدل چند وجهی کییز از سلامت اجتماعی شامل پنج جنبه می‌شود که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد اجتماعیشان معلوم می‌کند. این 5 عنصر عبارتند از:
یکپارچگی اجتماعی79: ارزیابی فرد از کیفیت روابطش در جامعه.
سهم داشت اجتماعی80: بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است.
پذیرش اجتماعی81: بیانگر درک فرد از خصوصیات و صفات افراد جامعه به‌عنوان یک کلیت است.
شکوفایی اجتماعی82: بیانگر ارزیابی فرد از مسیر حرکت جامعه و پتانسیل های آن است
.پیوستگی اجتماعی83: بیانگر فهم فرد از کیفیت، سازمان‌بندی و طرز کار جهان اجتماعی اطراف می باشد (شربتیان،9:1391).
جهت سنجش متغیر سلامت اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد کییز استفاده شده است.
جهت سنجش بعد یکپارچگی از 5 گویه زیر استفاده شده است:
فکر می‌کنم متعلق به مجموعه‌ای به نام جامعه هستم.
فکر می‌کنم بخش مهمی از اجتماعم هستم.
جامعه من منبع آرامش و راحتی است.
فکر می‌کنم اگر خواسته یا ایده‌ای داشتم سایر افراد به من توجه می‌کردند.
سایر افراد اجتماع برای من به‌عنوان یک فرد ارزش قائل‌اند.
جهت سنجش بعد پیوستگی از 4 گویه زیر استفاده شده است:
نسبت به افراد اجتماعم احساس نزدیکی می‌کنم.
فکر می‌کنم اگر خواسته یا ایده‌ای داشتم جامعه من را جدی نمی‌گرفت.
فکر می‌کنم افراد دیگر قابل اعتمادند.
فکر می‌کنم که مردم قابل اعتماد نیستند
جهت سنجش بعد پذیرش اجتماعی از 4 گویه زیر استفاده شده است:
به نظر من مردم مهربانند.
فکر می‌کنم مردم تنها به فکر منافع خودشان هستند.
رفتار من روی سایر افراد اجتماعم تأثیر می‌گذارد.
فکر می‌کنم مردم به مشکلات افراد دیگر اهمیت می‌دهند.
جهت سنجش بعد سهم داشت اجتماعی از گویه های زیر استفاده شده است:
می‌کنم کار من نتیجه مهمی برای جامعه ندارد.
محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در اجتماع ندارم
به نظر من مردم خودمحور هستند.
زمان و توان را ندارم تا چیز مهمی به جامعه‌ام عرضه کنم.

و بالاخره جهت سنجش بعد شکوفایی اجتماعی از گویه های زیر استفاده شده است:

فکر می‌کنم کار من نتیجه مهمی برای جامعه ندارد.
محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در اجتماع ندارم
به نظر من
مردم خودمحور هستند.
زمان و توان را ندارم تا چیز مهمی به جامعه‌ام عرضه کنم.
جدول شماره 1 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش سلامت اجتماعی
متغیر
ابعاد
مؤلفه ها

سلامت اجتماعی
یکپارچگی
احساس تعلق به جامعه، احساس آرامش از حضور در جامعه، احساس ارزشمند بودن در جامعه

پیوستگی
اعتماد به مردم و جامعه، احساس نزدیکی به مردم و جامعه

پذیرش
حس نسبت به میزان پذیرش درجامعه توسط دیگران، نوع تفکر راجع به اخلاق معاشرتی مردم

سهم داشت
میزان دخالت در فرایندهای اجتماعی

شکوفایی
حس مفید بودن برای جامعه، احساس بروز استعدادها و خلاقیت ها درجامعه
3-9-1-2 مفهوم حمایت اجتماعی84
تعریف نظری و عملیاتی
حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است. برای مثال، می- توان آن را به‌عنوان یک منبع فراهم شده توسط دیگران، به‌عنوان امکاناتی برای مقابله با استرس، با یک مبادله ای از منابع تعریف نمود (ریاحی و

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *