منابع و ماخذ مقاله گروه کنترل

دانلود پایان نامه

مرغ، ليپوپروتئينهاي با چگالي کم هستند. مقدار اين ليپوپروتئينها در زرده تخم مرغ ميتواند متغير باشد و عواملي همچون وراثت، تغذيه، تعداد روزهاي تخمگذاري مرغ و شرايط نگهداري تخم مرغ، مقدار آنها را تحت تاثير قرار بدهد. اين امر سبب شده است که تهيه غلظتهاي استانداردي از زرده تخم مرغ در رقيق کنندههاي انجماد مني با مشکل روبرو شود و رقيق کنندههايحاوي زرده تخم مرغ به عنوان يک رقيق کننده غير استاندارد شناخته شوند(موکه و همکاران، ۲۰۰۸). بالارفتن غلظت زرده تخم مرغ در رقيق کننده اگر چه باعث افزايش درصد اسپرمهاي زنده و متحرک ميشود، ولي درصد اسپرمهاي با آکروزوم سالم را کاهش ميدهد. ناحيه آکروزم در اسپرم، مهمترين بخش شرکت کننده اسپرم در لقاح۳۸ است. بنابراين اسپرمهايي که ناحيه آکروزم آنها آسيب ديده است، به عنوان اسپرمهاي غير بارور تلقي ميشوند. کاهش سلامت آکروزم در اسپرم در اثر افزايش غلظت زرده تخم مرغ در گونههاي بز، قوچ و بوفالو گزارش شده است(اميرات و همکاران، ۲۰۰۴).
همچنين زرده تخم مرغ به طور طبيعي حاوي آلودگيهايي است که ميتواند از طريق رقيق کنندههاي مني باعث انتفال آن به صورت درون گونهاي و بين گونهاي شود. اين آلودگيها نه تنها به مناطق اطراف منتفل مي شوند، بلکه از طريق صادرات اسپرم به کشورهاي ديگر هم قابل انتقال هستند و ميتوانند باعث شيوع انواع بيماريها شوند (ايرس و همکاران، ۲۰۰۳). بوسهآ گزارش که اين آلودگيها علاوه براين که ميتواند باعث انتقال يک بيماري شود، ميکروارگانيسمهاي موجود با توليد سمومي ميتواند روي اسپرمها تاثير گذاشته و باعث مرگ آنها شود. موسا و همکاران در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که حضور يک سري مواد در زرده تخم مرغ که ميتواند باعث جلوگيري از تنفس اسپرم شود، جنبايي و زنده ماني اسپرم را کاهش مي‌دهد. اين امر سبب شده است که تقاضا براي جايگزين کردن زرده با بخش موثر آن يا ديگر مواد جايگزين افزايش يابد که در ادامه به آن اشاره شده است.
ب: استخراج شيميايي بخش موثر زرده تخم مرغ
پژوهشهاي بسياري براي يافتن بخش موثر زرده تخم مرغ با هدف جداسازي و استخراج آن انجام شده است(اميرات و همکاران، ۲۰۰۴). پک۳۹ و همکاران زرده تخم مرغ را با استفاده از اولتراسانتريفيوژ۴۰ خالص سازي کردند و مشاهده نمودند که ليپوپروتئينهاي با چگالي کم داري اثر محفاظتي بر روي غشاي اسپرم ميباشد(پکه و همکاران، ۱۹۷۴) بسياري از محققين اين واقعيت را که ليپوپروتئينهاي با چگالي کم داراي عملکرد محافظتي بر روي غشاي اسپرم در طي فرآيند انجماد- ذوب ميباشد، تاييد کردهاند. ليپوپروتئين‌هاي با چگالي کم به خصوص بخشهاي فسفولپيدي قادر هستند که با اتصال به غشاي اسپرم، آسيب به فسفولپيدهاي غشا را در طي شوک سرمايي به تاخير انداخته و در نتيجه باعث افزايش مقاومت آنها در برابر اين شوک ميشوند. به هر حال نقش دقيق پروتئينها و لپيدهاي موجود در LDL در برقراري پيوند و ارتباط با غشاي اسپرم، هنوز به طور کامل شناسايي نشده است. ليپوپروتئينهاي با چگالي کم که حدود ۶۰% ماده جامد زرده تخم مرغ را تشکيل ميدهند، در بخش محلول زرده به نام پلاسما قرار دارند. چگاليLDL 982/0 گرم در ميلي ليتر است و ساختار آن کروي شکل به شعاع ۶۰-۱۷ نانومتر است. بخش لپيدي LDL که شامل تري گليسريد، فسفولپيد و کلسترول ميباشد، حدود ۸۹-۸۳% LDL را تشکيل مي‌دهد و مابقي آن بخش پروتئيني است. فسفولپيدها به خصوص فسفاتيدل کولين و فسفاتيدل سرين نقش مهمي در استحکام ساختار LDL داشته و نقش محافظتي براي اسپرم ايفا ميکنند(گيلان و همکاران، ۲۰۰۵). همچنين جذب و ژلاتينه شدن آپوپروتئينهاي LDL در اطراف غشاي اسپرم باعث تشکيل يک لايه محافظتي در مقابل کريستالهاي يخ در اطراف غشاي اسپرم ميشود. حضور يک سري مواد در زرده تخم مرغ با ايجاد اختلال در تنفس سلولي، جنبايي اسپرم را کاهش ميدهند. استخراج بخش موثر زرده و اضافه کردن آن به رقيق کننده سبب مي شود که مواد ممانعت کننده تنفس سلولي حذف شوند(موکه و همکاران، ۲۰۰۸).
اثرات محافظتي LDL بر روي اسپرم گاو در طي دوره انجماد- ذوب، با بکارگيري سطوح مختلفي از LDL از ۵/۲ تا ۲۰ درصد در رقيق کنندهها بررسي شده است. جنبايي و خصوصيات حرکتي اسپرم در رقيق کنندههاي حاوي LDL به طور معني داري نسبت به رقيق کننده تجاري تريلاديل۴۱ (رقيق کننده تجاري بر پايه زرده تخم مرغ) بالاتر بود. اگر چه هر يک از غلظتهاي LDL پاسخهاي متفاوتي را ايجاد کردند، ولي غلظتهاي بين ۵ تا ۱۰ درصد بهترين نتايج در مقايسه با گروه کنترل نشان دادند. دميانوويچ و همکاران در سال ۱۹۹۶ با جدا سازي پلاسماي زرده تخم مرغ به دو بخش LDL و ۴۲HDL نشان دادند که LDL محافظت بهتري را نسبت زرده کامل براي اسپرم ايجاد ميکند، ولي در مقايسه با زرده، HDL باعث کاهش معني دار جنبايي اسپرم نسبت به زرده ميشود. افزايش غلظت LDL بيش از حد مورد نياز باعث کاهش تحرک اسپرم ميگردد. علت دقيق آن هنوز به طور کامل مشخص نيست، اما احتمالاً افزايش غلظت LDL باعث کاهش فشار اسمزي رقيق کننده ميشود که با رسوب دادن فروکتوز و نمکهاي موجود اين اتفاق ميافتد. فرضيه ديگر اين است که افزايش غلظت LDL، تجمع و گردآمدگي۴۳ آنها را به دور هم افزايش ميدهد و اثرات حفاظتي آنها را کاهش ميدهد.
پ: مزاياي زرده تخم مرغ
با اولين گزارش فيليپس و لاردي مبني بر اينكه زرده تخم مرغ، سلول اسپرم را از اثرات تخريبي شوك سرمايي حفظ ميكند، استفاده از آن جهت حفاظت اسپرم پستانداران در دماهاي پايين شايع شده و در تركيب اصلي رقيق كنندههاي حفاظت از انجماد مني حيوانات اهلي قرارگرفت، بطوريكه اثر سودمند آن به عنوان محافظ غشاي پلاسمايي(انزار و همکاران، ۲۰۰۲) و آكروزومي در برابر تخريب دمايي و انجماد و يخ گشايي بوده، و به اين دليل زرده تخم مرغ بطور روتين در اكثر پروتكلهاي حفاظت انجمادي مني دامهاي بومي و نيز گونههاي غير بومي به همراه ديگر تركيبات، استفاده شده است. بارباس (۲۰۰۸) گزارش كردكه زرده تخم مرغ به صورت يك محافظت كننده غير نفوذي، روي غشاي سلول عمل كرده و اثرش وابسته به تركيب ديگر رقيق كنندهها مي‌باشد.
فسفوليپيدهاي زرده تخم مرغ با مصرف اكسيژن، به عنوان سوخت در حفظ جنبايي اسپرم گاوي موثر بوده(فيزر و همکاران، ۱۹۸۷) و ماسودا و همكاران (۲۰۰۴) نيز گزارش كردند كه ليويتين (نوعي گليكوپروتئين) زرده تخم مرغ، در حفظ جنبايي اسپرم بز سودمند بوده است. شوك سرمايي باعث كاهش فسفوليپيدهاي غشاي اسپرم شده و اضافه كردن زرده تخم مرغ، مانع كاهش آن در برابر شوك سرمايي ميگردد(فريزر و همکاران، ۲۰۱۰).
بخشهاي غيرقابل تجزيه زرده تخم مرغ مانند ليپيدها و ليپوپروتئين، تنفس سلولي و قابليت باروري اسپرم را حفظ كرده ولي بخشهاي قابل تجزيه آن حاوي مواد بازدارنده تنفس سلولي ميباشد.
مكانيسم عملكرد حفاظتي زرده تخم مرغ روي ليپيدهاي غشاي اسپرم ميتواند به دليل خاصيت پوششي زرده تخم مرغ بوده كه بدين ترتيب سلامت و عملكرد غشاي سلول اسپرم را حفظ ميكند.
توجه به تفاوتهاي موجود بين تركيبات زرده تخم مرغ نژادهاي مختلف طيور، ميتواند يكي از فاكتورهاي موفقيت در استفاده از رقيق كنندههاي داراي زرده تخم مرغ باشد، بطوريكه زرده تخم مرغ بدست آمده از نژاد هاي سنگين نسبت به نژاد هاي سبك طيور، بيشتر در استفاده جهت رقيق سازي اسپرم، مورد توجه بوده است(اريچ و همکاران، ۲۰۰۷).
ريتار و سالامون(۱۹۸۲)، هولتز و تولي(۱۹۹۲)، آموا و آبوگلا(۱۹۹۶)، پوردي(۲۰۰۶) و فرشاد(۲۰۰۸) به ترتيب ۵/۱، ۸/۱۶، ۲۰-۱۰ ،۲۰-۲ و ۵ درصد زرده تخم مرغ را سطح قابل استفاده و مطلوب براي حفاظت اسپرم در مني بز گزارش كردند.
فرشاد وهمكاران(۲۰۰۸) در بررسي اثر غلظتهاي مختلف زرده تخم مرغ(۵/۲، ۵، ۵/۷، ۱۰، ۱۵و ۲۰ درصد) روي اسپرم منجمد و يخگشايي شده بز مرخز، نشان دادند كه بالاترين زندهماني، جنبايي و جنبايي پيشرونده، با غلظت ۵ درصد زرده تخم مرغ مشاهده شده و گزارش كردند كه با افزايش غلظت زرده تخم مرغ (از ۵/۲ تا ۲۰ درصد) جنبايي و زنده ماني اسپرم بز به طور معنيداري كاهش مي يابد.
جوليان سانتياگو (۲۰۰۶) نيز گزارش نمودند كه، باروري اسپرمهاي اپيديدم بزهاي اسپانيايي منجمد شده در رقيقكننده بر پايه تريس، حاوي ۶ درصد زرده تخم مرغ نسبت به رقيقكنندههاي داراي۲۰ درصد زرده تخم مرغ بالاتر بوده، لذا استفاده از ۶ درصد زرده تخم مرغ را در رقيق كنندههاي بزهاي مذكور پيشنهادكردند. همچنين كابريتا (۲۰۰۵) در آزمايشي جهت بررسي اثر غلظتهاي مختلف زرده تخم مرغ، فصل توليد مثلي و برداشتن پلاسماي مني روي قابليت انجماد اسپرم بز نشان دادندكه اثر غلظتهاي مختلف زرده تخم مرغ در رقيق كنندههاي انجمادي نسبت به اثر شستن پلاسماي مني و فصل روي زنده ماني اسپرم بز مهمتر و كيفيت مني منجمد و يخ گشايي شده بز (بدون توجه به اثرات شستن مني و فصل) با افزايش غلظتهاي زرده تخممرغ رو به بهبود بوده و بيان كردند كه شستن پلاسماي مني اثر منفي روي مني منجمد و يخ‌گشايي شده بز رقيق سازي شده با ۶ يا ۱۲ درصد زرده تخم مرغ دارد(واتسون، ۱۹۸۱).
ج: استفاده از منابع جايگزين زرده تخم مرغ
آلبومين سرم گاو۴۴ (BSA) يکي ديگر از منابع حيواني است که با داشتن خاصيت محافظتي ميتواند باعث محافظت از اسپرم در برابر آسيب سرمايي در فرايند انجماد-ذوب شود(فريزر و همکاران، ۲۰۱۰). جايگزين کردن زرده تخم مرغ با آلبومين سرم گاو در رقيق کنندهها، يکي ديگر از راهکارهاي محققين براي حذف زرده تخم مرغ بوده است. ماتسوکا و همکاران در سال ۲۰۰۶ در يک مطالعه به منظور بررسي اثرات حفاظتي آلبومين سرم گاو براي رقيق سازي و انجماد مني قوچ نشان دادند که جنبايي و زنده ماني اسپرم در رقيق کنندههاي حاوي ۱۰ و ۱۵% BSA، به طور معني داري در مقايسه با رقيق کننده بر پايه زرده تخم مرغ بالاتر بود. فوکويي و همکاران با تلقيح ميشهاي فحل با اسپرم منجمد شده در دو نوع رقيق کننده بر پايه ۱۰% آلبومين سرم گاوي و ۲۰% زرده تخم مرغ نشان دادند که اختلاف معني داري در درصد آبستني و بره زايي در ميشهاي تلقيح شده با اسپرم منجمد شده در دو نوع رقيق کننده وجود نداشت. اگرچه آلبومين سرم گاوي اثرات محفاظتي قابل قبولي در مقايسه با زرده تخم مرغ از خود نشان داد، ولي خود به عنوان يک منبع حيواني هم چنان ميتواند به عنوان يک منبع آلودگي عمل کند و براي کاهش و يا حذف منبع آلودگي به يک محافظت کننده گياهي نياز است.
آنل و همکاران در سال ۲۰۰۶ گزارش دادند که سويا حاوي مقدار بالايي از فسفولپيدهاي شبيه زرده تخم مرغ است. لسيتين در حدود ۱۰% از فسفولپيدهاي زرده را تشکيل ميدهد و با توجه به حضور فسفولپيدهاي مشابه زرده در سويا، ميتوان از آن به عنوان يک جايگزين گياهي مناسب استفاده نمود. استفاده از منابع جايگزين گياهي اين امکان را به وجود ميآورد که حذف منابع آلودگي به طور کامل صورت بگيرد. بنابراين در طي سالهاي اخير يک جايگزين اصلي براي زرده تخم مرغ در رقيق کننده مني اگثر گونه ها، لسيتين سويا بوده است که در ذيل به طور کامل شرح داده شده است.
استفاده از رقيق كنندههاي گياهي به جاي حيواني در دهه اخير گسترش زيادي پيدا کرده است، به طوري که ميتوان گفت براي محافظت مني اکثر گونهها مانند انسان، گاو، گوسفند، بز، خوک، سگ، گربه و اسب استفاده شده است. بوسهآ و همکاران(۱۹۹۸) آناليزهاي کيفي و کمي روي رقيق کنندههاي بر پايهي منابع حيواني انجام داده و آلودگيهاي ميکروبي آنها را با رقيق کنندههاي بر پايهي لسيتين سويا در گاو مقايسه کردند و نشان دادند که رقيق کننده بر پايه‌ي لسيتين سويا عاري از آلودگيهاي باکتريايي و مايکوپلاسمايي است. پرز-گارنلو از دو نوع رقيقكننده (يكي حاوي زرده تخم مرغ و ديگري حاوي لپيدهاي

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *