منابع تحقیق با موضوع دو قطبی

دانلود پایان نامه

نقطه روی این ابر-صفحه باشد، آنگاه:
(۲-۴۹)
متریک مینکوفسکی، ، نسبت به مختصات جدید، شکل را به خود می‌گیرد که در آن:
(۲-۵۰)
(۲-۵۱)
این مختصات ژئودزیک زمانی قابل قبول هستند که [۱۲].
مقایسه متریک داده شده در (۲-۲۲) و (۲-۲۳) با (۲-۵)، نشان می‌دهد که آن‌ها معادل لارمور از مرتبه خطی‌اند:
(۲-۵۲)
از خمیدگی فضایی صرف نظر می‌کنیم؛ میدان‌های گرانش الکترومغناطیسی متناظر با پایین‌ترین مرتبه عبارتند از:
که همان قضیه لارمور اولیه با qE= -m و qB= -2m است.
قضیه گرانشی لارمور، در واقع اصل هم ارزی اینشتین است که در چارچوب گرانش الکترومغناطیسی فرمول‌بندی شده است [۱۳]. اصل ابتکاری هم ارزی اینشتین به طور سنتی به آسانسور اینشتین و شتاب انتقالی آن به میدان گرانش الکتریکی منبع مربوط است.
از قضیه‌ی گرانشی لارمور نتیجه می‌شود که چرخش آسانسور مانند میدان گرانش مغناطیسی منبع ضروری است. در الکترودینامیک کلاسیک یک ذره آزمون چرخان دارای همان دو قطبی مغناطیسی:
است که m ، q و S به ترتیب جرم و بار و اسپین ذره‌اند. در یک میدان مغناطیسی خارجی B، دو قطبی آزمون دارای انرژی برهم‌کنشی است و به علت گشتاور ، دارای حرکت تقدیمی می‌باشد. به روشی مشابه یک ژیروسکوب آزمون با اسپینS و ، دارای یک ممان دو قطبی گرانشی مغناطیسی برابر با:
است و در میدان خارجی یک منبع چرخان با جرم m و اسپین J دارای حرکت تقدیمی با فرکانس زیر است [۱۴] : (۲-۵۳)
که و میدان گرانش مغناطیسی B، به وسیله کرل۲۳ بردار پتانسیل در (۲-۵۳) داده می‌شود که مطابق با یک منبع با ممان دو قطبی است و انرژی برهمکنش مربوط به آن است. هدف عمده مأموریت اندازه گیری (۲-۵۳) برای ژیروسکوب در یک مدار قطبی حول زمین است [۶،۷].
از (۲-۵۳) نتیجه می‌شود که یک مقیاس زمانی برای میدان گرانش مغناطیسی است. به طور کلی‌تر، اثرات گرانشی مغناطیسی یک ساختار زمانی جالب توجه را حول یک جرم چرخان آشکار می‌کنند. این امر در پدیده -های مربوط به گرانش مغناطیسی مانند «اثر ساعت۲۴»[۱۵] و نیز «تأخیر زمانی۲۵» گرانش مغناطیسی واضح‌تر است. یک تحلیل پسا_شواتزشیلدی۲۶ دقیق‌تر در مورد حرکت مداری ژیروسکوپ ایده آل در میدان منبع چرخان نشان می‌دهد که غیر از حرکت تقدیمی ژئودزیکی گرانش الکتریکی (یعنی دسیتر_فوکر۲۷) مربوط به محور ژیروسکوپ، یک مؤلفه پیچیده گرانش مغناطیسی شامل حرکت تقدیمی و همچنین حرکت رقص محوری۲۸ یا رقص نسبیتی۲۹ نیز می‌شود [۱۷]. اسپین خالص گرانش مغناطیسی در تقریب پسا نیوتونی به معادله‌ی (۲-۵۳) کاهش می‌یابد [۱۷].

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *