دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


بايد دانست كه شافعيان از لحاظ اصول عقايد مذهبي به شيعيان نزديكتر از ساير مذاهب اربعه هستند و به خاندان علي بن ابيطالب ارادت مي ورزند و اين حقيقت از بيت فوق به خوبي پديدار می باشد.

مجيرالدين در موارد عديده از خلفاي اربعه نام برده و به ستايش آنها پرداخته می باشد.

بوده با هم هرچهار از بهر حل و عقد شرع       در صفا اخوان و خصم اهل اخوان‌الصفا

و در قسمنامه اي كه به مطلع زير ساخته به چهار يار نبي سوگند مي خورد:

ز دار ملك جهان روي در كشيد وفا      چنانكه زو نرسد هيچگونه بوي به ما

به صدق همدم هجرت به عدل شمع بهشت        به خون خسته غوغا به شير صف وغا

و در باب عدل عمر چنين گفته می باشد:

زه زه اي شاه جهانبخش كه در نوبت تو      عدل را چاشني سكه عدل عمرست

بر زمين عدل عمر كن كه زمين دار فناست        وز جهان نام نكو بر كه جهان برگذرست

(ديوان مجير، صص شش و پنج)

مجير به دربارهاي اتابكان آذربايجان يعني شمس الدين ايلدگز (۵۵۵- ۵۶۸) و نصره الدين جهان پهلوان محمدبن ايلدگز (۵۶۸- ۵۸۱) و قزل ارسلان عثمان بن ايلدگز (۵۸۱- ۵۸۷) اختصاص داشته و علاوه بر آنان مدايحي از ركن الدين ارسلان بن طغرل سلجوقي (۵۵۵-۵۷۱) و سيف الدين ارسلان نامي كه گويا صاحب در بند بوده می باشد هم در ديوان او ديده مي گردد. (۴)

چنانچه مي دانيم مجيرالدين شاگرد خاقاني بوده می باشد، ولي بعد به علتهايي كه افسوس در جامعه بشري از آن گونه علتها وافر بروز مي كند، بر ضد استاد برخاست و به همانطور كه خاقاني استاد خود ابوالعلاء گنجوي را

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk