دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات: درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :

هفت حقه سبز: كنايه از هفت آسمان (فرهنگنامه شعري)

ليقه: آن چیز که در دوات نهند از لاي و موي و غیر از آن. ليف. ليقه انداختن در دوات و نيكو كردن سياهي آن را (لغت‌نامه)

معني بيت: بوق شيپور جنگ او در زير اين آسمان سبز، روز اعدا را سياه كرده، همچنانكه ليقه اگرچه سپيد می باشد ولي وقتي كه با مركب آغشته مي گردد، صفحات نامه و كاغذ را سياه مي كند و يا اينكه دعوت پيامبري و جاه و جلال نبوت حضرت محمد (ص)، روزگار دشمنان را سياه نموده می باشد (اگر سپيده مهره را دعوت پيامبري در نظر بگيريم).

(فرهنگ لغات و تعبيرات)

ابلق ايام: كنايه از روزگار،  ابلق

مجره: كه پارسيان راه كاهكشان خوانند و هندوان راه بهشت و او جمله شدن بسيار ستارگانست از جنس ستارگان ابري. و اين جمله به تقريب بر دايره اي بزرگست كه بر دو برج جوزا و قوس همي گذرد. هر چند كه جايي تنگ گردد و جايي ستبر و جايي باريك و جايي پهن، و گه گاه دوتو گردد و افزون.

(تعليقات ديوان مجير)

شب آخور: آخور شبانه، آخوري كه شب براي چهارپايان فراهم كنند:

كرده ست ز بهر مركبت چرخ      از جادة كهكشان شب آخور

(ديوان جمال عبدالرزاق به نقل از فرهنگنامه شعري.)

بين كبود، ابلق و آخور و زين تناسب هست.

كبود در معني ديگر آن (آسمان) با مجره و فضا تناسب دارد. /بين ايام و شب تضاد هست.

بين فضا و شب و مجره تناسب هست. همچنين بين فضا، شب و كبود تناسب هست.

زين دعوت: اضافه استعاري

ابلق ايام: اضافه تشبيهي

اين بيت اشاره دارد به دعوت نبي اكرم (ص) مردم را به دين مبين اسلام و نيز اشاره اي دارد به معراج حضرتش به اعلا عليين.

معني بيت: وقتي كه پيامبر مكرم اسلام (ص) دعوت خويش را آغاز نمود، در آن هنگامة دعوت به معراج شتافت و از سدره‌المنتهي گذشت و در اين سفر آسماني و روحاني در

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk