دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


(مرگ براي راستان حياتي دوباره می باشد).

بين ني و شكر و نوا مراعات النظير هست

بين مرگ و حيات و زيست و مردن تضاد هست.

 

۹)درين نشيب كه هست از صفت چو ديگ تهي       بسان كاسة دون همتان نشين تنها

نشيب : ۱-سرازيري، مقابل فراز. ۲-زمين پست (معين). اينجا استعاره از دنياي پست می باشد. شاعر با آوردن ديگ و كاسه مراعات النظير ايجاد كرده می باشد.

كاسه: مجاز به علاقه‌ي جزء و كل؛ سفره و خوان

تنها نشستن كاسة دون همتان: كنايه از نرسيدن دست ديگران و متمتع نشدن ديگران از كاسه و سفرة افراد، فرومايه و خسيس.

شاعر توصيه به عزلت و دوري از خلق مي‌كند و مي گويد:

معني بيت:‌در اين دنياي پست كه مانند ديگ تهي، توخالي و هيچ و پوچ می باشد؛ گوشه گيري و عرلت پيش گير و مانند سفرة دون همتان از دسترس خلق دور باش.

 

۱۰)به شام و صبح كه خصم تواند دل چه نهي كه اين غراب سرشت می باشد و آن تذر و لقا

غراب: در عربي زاغ را گويند (غياث). غراب سرشت: كنايه از تفرقه انداز، بي وفا (فرهنگنامه شعري).

تذرو: به معني خروس صحرايي، و به دال مهمله نوشتن و خواندن و به معني كبك گفتن خطاست (از جهانگيري و فرهنگ حكيم نورالدين به نقل از غياث) و در سراج اللغات از فرهنگ قوسي نقل كرده كه تذرو به ذال معجمه مرغي می باشد از جنس ماكيان و خروس كه در بيشه‌ي استرآباد و مازندران بسيار باشد و به غايت خوشرنگ بود (غياث)

تذرو لقا: كنايه از سپيدروي (فرهنگنامه شعري)

شاعر با در نظر داشتن معناي ديگر تذرو لقا كه كنايه از سپيدروي می باشد به همراه واژگان غراب و شام و صبح، تناسب زيبايي را خلق كرده می باشد.

همچنين در اين بيت آرايه‌ي جمع با تقسيم هست. مانند:

مگر مشاطة بستان شدند باد و سحاب   كه اين ببستش پيرايه وان گشاد نقاب (۳)

افعي دو رنگ: شب و روز به افعي دو رنگ تشبيه شده كه زهرآگين و خطرناك می باشد (فرهنگنامه شعري)

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk