دانلود پایان نامه با موضوع همسایگی، تخصیص، یافتن

دانلود پایان نامه

در اینجا نیز از تابع هدف F و عبارت 4-1 استفاده میکنیم و سعی در بیشینه سازی این عبارت داریم.
ساختار همسایگی
به منظور تلاش برای بهبود جواب ابتدایی موجود در این فاز، نیاز به تعریف یک همسایگی مناسب وجود دارد.از آنجا که در ادبیات موضوع موجود برای مسئله، در بیشتر مطالعات از الگوریتم های حریصانه بهره برده شده است، برای یافتن یک همسایگی مناسب، همسایگی های متعددی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت که در نهایت همسایگی که در اینجا ارائه می شود نسبت به بقیه پاسخ های بهتری از خود نشان می داد. به طورخلاصه این همسایگی قصد دارد با حذف یکی از تخصی صهای انجام شده و درنتیجه آزادکردن مقداری ازظرفیت EMS ها و بیمارستان ها، استفاده بهتری از این ظرفیت داشته باشد به گونه ایی که میزان تابع هدف افزایش یابد. به منظور یافتن جواب جدید با استفاده از این همسایگی اقدامات زیر باید انجام شوند.
جواب فعلی را در نظر می گیریم و از بین تمامی تخصیص های انجام شده، بر اساس تکنیک چرخ رولت، یکی را انتخاب می کنیم. منظور از تخصیص همان متغیرهای Xijkt هستند که براساس مقدار عددی آن هااحتمال آن ها در چرخ رولت محاسبه می شود.
پس از انتخاب تخصیص مورد نظر، مقدار آن برابر صفر قرار داده می شود. به عبارت دیگر این تقاضا راپاسخ داده نشده در نظرمی گیریم و به میزان آن به ظرفیت باقی مانده ی مرکزEMS و بیمارستان مربوطه افزوده می گردد.
حال با توجه به وضعیت موجود، اقدام به تخصیص تقاضاهای پاسخ داده نشده می کنیم. در اینجا از همان روشی که در یافتن جواب اولیه از آن استفاد ه شد، بهره برده می شود. تنها تفاوت آن است که به هنگام یافتن تخصیص مناسب برای هر نقطه تقاضا آن مرکزEMS و بیمارستانی در اولویت قرار میگیرند که علاوه برارتباط داشتن با یکدیگر و در فاصل هی زمانی سطح دوم (r_2و S_2) از نقطه تقاضا بودن، میزان عبارت آنها نیز، که همان ضریب تابع هدف مربوط به هر تخصیص است، بیشترین باشد. بدیهی استکه در این جا محدودیت های ظرفیت مراکزEMS و بیمارستان ها نیز می بایست رعایت شود.
میزان تابع هدف جواب جدید را محاسبه میکنیم. در صورتی که تابع هدف افزایش یافت این جواب رامی پذیریم. در غیر این صورت با جواب حاصل پذیرفته می شود.سپس جواب دیگری درهمسایگی مربوطه می یابیم. تا زمانی که تعداد تکرارها در دمای فعلی بهL 2 نرسیده است ادامه می دهیم. پس از آن اقدام به کاهش دما با استفاده از رابطه ی -می کنیم و ادامه می دهیم.هنگامی که دما از دمای پایانی کمتر شد متوقف می شویم. پس از تعیین توزیع آمبولانس ها و تخصیص بیماران در تمامی دوره های تحت بررسی، مرحله دوم به منظوریافتن نحوه مناسب بازآرایی آمبولانس ها انجام می شود.

4-5 مرحله دوم: بازآرایی آمبولانس ها
در این مرحله از الگوریتم، به منظور یافتن بهترین نحوه بازآرایی آمبولانس ها بین مراکز در هر دو دوره متوالی، یک الگوریتم حریصانه ارائه می شود. در این مرحله قصد داریم نحوه جابجایی آمبولانس ها بین مراکز در هر دو دوره متوالی را به گونه ای تعیین کنیم که عبارت (4-2) که همان بخش دوم تابع هدف در مدل ریاضی مسئله است کمینه شود..
( 4-2 )
گام های زیر را برای هریک از دوره های بازآرایی یعنی از0 تا 1-T انجام می دهیم.
گام اول : مراکز خدمات فوریت های پزشکی را در دوره t به سه دسته تقسیم می کنیم:
1 مراکزی که در دوره بعد تعداد آمبولانس های موجود در آ نها بدون تغییر باقی می ماند.
2 مراکزی که در دوره بعد تعداد آمبولانس های موجود در آن ها افزایش می یابد.

Author: mitra8--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *