دانلود پایان نامه ارشد رشته هنر: هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر 

تکه ای از متن پایان نامه :

نوزایش و رنسانس عظیمی در تفکر مارکسیستی به وجود آورد که می­کوشیدند سنت مارکسیسم را از بند کمونیسم رسمی مسکو رها کنند(نک: همان، ص 451-455). این امر مستلزم بازبینی دوباره­ی نوشته­ها و آثار متعدد مارکس بود. از این رو مارکسیسم هگلی لوکاچ و مکتب انتقادی فرانکفورت بر دست­نوشته­های اقتصادی و فلسفی مارکس تمرکز نمود، متنی که چندان با ذائقه­ی مارکسیسم شوروی و استالینی سازگار نبود. اما آلتوسر در این فضای سیاسی کار فکری خود را بر آثار متاخر مارکس متمرکز نمود و دوران متاخر مارکس را مارکسیسم علمی نامید. وی بر خلاف مارکسیسم هگلی که بر آثار جوانی و هگلی مارکس تاکید می­نمود، معتقد بود که مارکس از فلسفه­ی هگل گسست و ماتریالیسم تاریخی را بنیان گذاشت. پس مارکسیسم از دیدگاه آلتوسر هیچ ارتباط سیستماتیکی با هگل ندارد. اما او با مارکسیسم ارتدوکس شوروی نیز مخالف بود که استالین را به عنوان یک سرآمد سیاسی، و جبرگرایی اقتصادی را به   آلتوسر در مقدمه­ی کتاب برای مارکس هدف خود را در این مرحله از نظریه­پردازی، دخالت نظری در تفکر مارکسیسم می­داند. مجموعه مقالات برای مارکس بنا به گفته­ی خود آلتوسر مداخله­ای  نظری می باشد برای مقابله با استالینیسم و زائده­ی اومانیسم. اما گئورگی الیوت[1] در کتاب انحراف تئوری[2] که به مطالعه تفکرات آلتوسر می­پردازد، اظهار می­کند که «این مداخله همزمان هم سیاسی می باشد و هم نظری. از نظر سیاسی مقالات آلتوسر در واکنش به دو رویداد بزرگ نوشته شده­اند: بیستمین کنگره­ی حزب کمونیست و پیامد­های آن، همچون انتقادات خروشچف[3] از استالین و آشکار ساختن جنایاتی که استالین در حق مردم تحت لوای کمونیسم شوروی روا داشته بود و دوم انشعاب شوروی- چین در جنبش کمونیست»(Elliot,.2006, p13). در این فضای سیاسی کار آلتوسر هم دخالت نظری می باشد و هم سیاسی. او معتقد می باشد که در شرایط افول استالینیسم، ایدئولوژی­های اومانیستی در اندیشه­ی مارکسیسم رسوخ کرده می باشد. او وظیفه­ی خود را به

[1]– Gregory Elliott

[2]– Detour Of Theort

[3] -Nikta khoroshchow

هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk