دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات: درباره واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


دانستند كه آن با آنها سخن نمي گويد و راهي به آنها نمي نمايد؟ آن را (معبود خود) گرفتند و ستمكاران بودند. (تعليقات ديوان مجير).

به نظر مي رسد كه اين بيت توصيف غاليان غول صفت (در بيت قبلي) می باشد و مي گويد:

اين غاليان وحشي كه مانند گاو زرين سامري مورد قبول و پسند عده اي احمق فرومايه قرار گرفته اند غیر از زر و تجملات ظاهري دنيوي و آواز و آوازه صبوري مايه اي ندارند.

معني بيت: به سبب قبول مشتي مردم نادان، مثل گاو سامري گمراه كننده هستند و در اين اغواگري مثل گاو سامري مايه‌يي غیر از زر و بانگ و آوا ندارند.

 

59)من ار ز گاو شدم پايمال هم نه شگفت       كه برج طالع من خوشه بود در مبدا

گاو: ظاهراً مقصود از گاو همان غاليان وحشي و نادان كه در ادبيات قبل به آنها اشاره شده.

60)اميد مسند و دست سياهشان سوداست      كه نيستشان چو مي اندر سخن يد بيضا

مسند: تكيه گاه، بالش بزرگ، فرش گرانبها كه بالاي اتاق مي‌افكندند و شاهان و بزرگان بر آن جلوس مي‌كردند، مقام و مرتبه (معين)

سودا: اينجا، خيال و تصور باطل و بيهوده.

يد بيضا: يكي از معجزات حضرت موسي (ع) می باشد و در قرآن كريم آيات 108 سوره اعراف، 22 سوره طه، 43 شعراء، 12 نمل، 32 قصص و 46 صافات بدين معجزه ناظر می باشد.

«و نزع يده فاذا هر بيضاء للناظرين» (آيه 108 سوره اعراف).

ترجمه: و بيرون كشيد دست خود را، كه ناگهان براي نگرندگان نوراني نمود.

(تعليقات ديوان مجير)

يد بيضا در سخن داشتن: كنايه از فصيح و بليغ بودن، اعجاز در سخنوري (فرهنگنامه شعري)

زیرا يد بيضا در سخن، دارد شه شكّر شكن    گو باش از احداث زمن بيضا و عسكر سوخته

(ديوان مجير، 183)

معني بيت: اميد مسند پادشاهي و مقام و مراتب بزرگ را در

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk