دانلود پایان نامه ارشد:نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر توجه شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ بهره گیری گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری خواهد گردید. از تحلیل همبستگی، به مقصود سنجش ارتباط بین متغیرها بهره گیری می گردد. در این پژوهش جهت توصیف آماری متغیرها از نرم افزار آمار Spss بهره گیری گردید و به مقصود مطالعه فرضیات از تحلیل ساختارهای عاملی با بهره گیری از نرم افزار AMOS بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی داری هست. بین توانمند سازی و کوشش برای خدمات ارتباط معنی داری هست. بین توجه شغلی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی داری هست. بین توجه شغلی و کوشش برای خدمات ارتباط معنی داری هست و بین توانمند سازی و توجه شغلی ارتباط معنی داری هست.

واژگان کلیدی : توجه شغلی ، توانمند سازی ، کوشش برای خدمات ، قصد ترک شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش، تربيت و آماده سازي کارکنان خود تا مرحله بهره دهي و کارآيي مطلوب، هزينه‌هاي بسياري را صرف مي کند و با از دست دادن نيروهاي ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربياتي مي گردد که طي سالها کوشش به دست آمده می باشد(علیزاده،۱۳۹۰).

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین توانمند سازی با کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد.توجه شغلی متغیر میانجی پژوهش بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده می باشد. متغیر مستقل پژوهش توانمند سازی و متغیر وابسته پژوهش کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی می باشد. به عبارت دیگر این پژوهش به کوشش کارکنان جهت بهبود  کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها  و همچنین به میزان تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود می پردازد.در این راستا توانمند سازی کارکنان می تواند به بهبود کیفیت خدمات کارکنان و توجه آنها نسبت

تأثیر توجه شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk