دانلود پایانامه ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

تکه ای از متن پایان نامه :

1 – 8 . معرفی نرم افزار  PHAST 

مدل سازي پيامد هاي ناشی از حوادث محتمل در یك واحد فرآیندي، از مهمترین مراحل ارزیابی ریسك می باشد . این مرحله شامل مدل سازي رهایش مواد در محيط و به دنبال آن مدل سازي پيامد هاي ناشی از سميت ، اشتعال یا انفجار این مواد می باشد . امروزه این مرحله به دليل پيچيدگی روابط مربوط به مدل سازي و زمان بر بودن حل آن ها ، توسط نرم افزار هاي كامپيوتري انجام می گيرد . در بخش مدل سازي ، تعدادي از نرم افزار هایی كه قادر به محاسبه پخش مواد هستند ، ارائه شده می باشد . تعدادي از این نرم افزار ها تنها قادر به مدل سازي پخش مواد می باشند و دیگر پيامد ها را مدل سازي نمی كنند . بدیهی است2 – صنایع پتروشيمی

3 – توليدكنندگان مواد شيميایی

4 – مشاوران طراحی

5 – شركت هاي بيمه

6 – دانشگاه ها

لازم به ذكر می باشد كه نرم افزار PHAST  با بسياري از قوانين و مقررات بين المللی ، از جملهRMP  ، Seveso II و COMAH مطابقت دارد .

در انتها پس از بر شمردن توانایی هاي نرم افزار ، كاربرد هاي آن را می توان به صورت زیر دسته بندي كرد :

1 – افزایش آگاهی از ميزان مخاطره آميز بودن حوادث

2 – اولویت بندي مخاطرات

3 – موقعيت یابی واحد هاي فرآیندي

4 – جانمایی مجتمع

5 – برنامه ریزي براي ذخيره مواد

6- كنترل آلودگی

7 – طرح ریزي واكنش اضطراري

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: usera