بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب                                                                                                               شماره صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مساله 3

1-3 اهمیت موضوع پژوهش 5

1-4  اهداف پژوهش 6

1-5 سوالات پژوهش 6

1-6 فرضیه های پژوهش 6

1-7  مدل پژوهش 7

1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي 7

1-9 حدود مطالعاتی 12

1-9-1 قلمرو  مکانی پژوهش 12

1-9-2 قلمرو زمانی پژوهش 12

1-9-3 قلمرو موضوعي پژوهش 12

 

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری پژوهش 15

2-2-1 تعریف اخلاق 15

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق 16

2-2-1-2 اهمیت اخلاق 16

2-2-1-3  انواع اخلاق 17

2-2-2 اخلاق حرفه ای 17

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي 18

2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي 18

2-2-2-3 ويژگي‌هاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي 19

2-2-2-4  نظام‌هاي عمده اخلاق حرفه ای 20

2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس. 21

2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 22

2-2-2-7 آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 23

2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقي كردن سازمان‌ها 23

2-2-2-9 ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات 24

2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجراي قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقي 24

2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌اي 25

2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از نظر پنیو 25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌اي در سازمانها ، موسسات و محيط هاي كسب وكار 26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری 29

2-4 سبک های رهبری 31

2-4-1 تعاریف رهبری 31

2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر 31

2-4-3 مدلهای رهبری 32

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی 34

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف 34

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی 34

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری 35

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری 35

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند 36

2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز 37

2-4-4-7 رهبری تیمی 37

2-4-4-8  رهبری خدمتگزار 38

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین 38

2-4-5 سبک های جدید رهبری مالی 38

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی 39

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت 40

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت 40

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه 42

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت 43

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی 44

2-5 پیشینه پژوهش 45

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان 45

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران 47

2-6 اختصار فصل 50

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه 53

3-2 بررسي نوع پژوهش. 53

3-3 روش پژوهش. 53

3-4 متغيرهاي پژوهش. 54

3-5  جامعه و نمونه آماري 55

3-6 روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 57

3-7  تعيين روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 59

3-8  روش های تجزيه و تحليل آماري 60

3-8-1 آزمون t استیودنت برای مطالعه وضعیت متغیرها 61

3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19 61

3-8-3  تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19 62

3-8-4  تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 65

3-9 اختصار فصل 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه 72

4-2 آمار توصیفی 72

4-3 آمار استنباطی 72

4-3-1 نتایج حاصل از مطالعه پرسشنامه اول 73

4-3-1-1  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. 73

4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول 73

4-3-2 نتایج حاصل از مطالعه پرسشنامه دوم 74

4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم) 74

4-3-2-2 مطالعه نرمال بودن توزیع داده ها 75

4-3-2-3  مطالعه فرضیه اول: 76

4-3-2-4  مطالعه فرضیه دوم: 77

4-3-2-5  مطالعه فرضیه سوم: 78

4-3-2-6  مطالعه فرضیه چهارم: 79

4-3-2-7  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 79

4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش. 82

4-4-1  سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83

4-4-2  سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85

4-4-3  سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86

4-4-4  سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88

4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90

4-5 اختصار فصل 92

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه 95

5-2 مطالعه توصیفی نتایج پژوهش. 95

5-2-1 نتایج حاصل از مطالعه متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول) 95

5-2-2 نتایج حاصل از مطالعه فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم) 96

5-2-2-1 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه اول 97

5-2-2-2 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه دوم 97

5-2-2-3 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه سوم 97

5-2-2-4 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه چهارم 97

5-2-2-5 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه اصلی 98

5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش. 98

5-3 در نظر داشتن سایر پژوهش­ها 99

5-4 محدودیت­های پژوهش. 101

5-5 پیشنهادهای پژوهش. 101

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 101

5-5-2  پیشنهاد برای پژوهش­های آتی 102

 

منابع 105

پیوست 109

 

 

           فهرست جداول                                                                                                  شماره صفحه

جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10

جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57

جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73

جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75

جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79

جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83

جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86

جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها                                                                                    شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………7

شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84

شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84

شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85

شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86

شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87

شکل 4-6 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت معناداری………………………………..88

شکل 4-7 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت استاندارد………………………………89

شکل 4-8 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت معناداری………………………………..90

شکل 4-9 :نتایج مدل اصلی پژوهش  در حالت استاندارد…………………………………………………………………..91

شکل 4-10 : نتایج مدل اصلی پژوهش  در حالت معناداری……………………………………………………………….92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

مقوله اخلاق و اقدام کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری می باشد که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می­تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه گردد.پس اهمیت پژوهش از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی می باشد و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار  می دهد، بایستی اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این پژوهش به مطالعه تاثیر اخلاق حرفه­ای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبک­های جدید رهبری مالی پرداخته گردید. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 می باشد.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج گردید. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به مقصود مطالعه متغیرها و فرضیات مورد بهره گیری قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه ميان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعيين گرديد، توزيع و در نهايت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزيه و تحليل آماري جمع آوري شدند. برای مطالعه وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص ارتباط بین متغیرها با در نظر داشتن پرسشنامه اول از آزمونt  تک نمونه­ای و برای مطالعه فرضیات پژوهش با در نظر داشتن پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 بهره گیری گردید. نتایج حاصل از مطالعه پرسشنامه اول نشان دهنده ارتباط معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها می­باشد. همچنین یافته­های حاصل از پرسشنامه دوم نشان­دهنده تایید فرضیات پژوهش می­باشد.به طوری که کلیه فرضیات پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی مدیران می باشد.

 

کلید واژه‌ها:  اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های جدید رهبری مالی

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

مقوله اخلاق و اقدام کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری می باشد. مقصود از این سخن آن می باشد که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری می باشد ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در انتها کار نصیب جامعه می گردد و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی بشر از اهميت بسيار زيادي برخوردار می باشد زیرا انسانیت در بشر وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور گردد. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولين نمودي که از يک شخص در جامعه ظاهر مي گردد اخلاق آن فرد می باشد . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی می باشد که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه گردد. به همین خاطر در این پژوهش تصمیم بر آن می باشد که به مطالعه تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های جدید رهبری مالی پرداخته گردد.

 

1-2       اظهار مساله

امروزه دنياي پيرامون ما با سرعت زيادي در حال تغيير می باشد. اين تغيير در همه ي ابعاد زندگي بشر ها به وضوح قابل مشاهده می باشد. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات  حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، مانند موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفه­ی حسابداری بوده می باشد. حسابداري، اختراع بشر و نتیجه­ی توافقات بشري می باشد. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص می باشد، حسابداري، عبارت می باشد از مجموعه­ی قواعد و روش هایی که با به کارگیري آنها، اطلاعات مالی و اقتصادي یک مؤسسه گردآوري، طبقه­بندي و به شکل گزارش­هاي حسابداري تلخیص می­گردد و براي تصمیم گیري در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنماي آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگی­های هر حرفه عبارت می باشد از:1-پذیرش وظیفه ی خدمت به جامعه2-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارت­های تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.3-پایبندی اعضای حرفه به مجموعه­ای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، 1385).پس از آن جا که، اخلاق[1] در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی می باشد و اخلاق حرفه ای[2] نیز به عنوان زیر مجموعه­ای از اخلاق کسب و کار[3] می باشد، بهتر می باشد که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای می باشد که در یک حرفه مورد بهره گیری قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده می باشد که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به مقصود تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، 1387). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. پس بایستی بعضی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت گردد از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیت­های عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات می باشد.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با در نظر داشتن اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان می باشد و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف مانند مالی می گردد. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی می باشد.

 

همان طور که مشخص می باشد واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه می باشد. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام گردد. محققان اظهار کرده­اند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر توجه ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده می باشد اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده می باشد، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبک­های جدید آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن[4]، 2003). سبك­هاي رهبري خدمتگزار و تحول گرا كه از سبك­هاي نوين رهبري هستند به دليل ريشه و مبناي يكسان از شباهت هاي زيادي برخوردارند كه اين پژوهش ضمن تعريف و بيان هرسبك به بيان ویژگي هاي اين دو سبك پرداخته و به مطالعه تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران  در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.

با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی پژوهش عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های جدید رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»

 

 

 

1-3 اهمیت موضوع  پژوهش

پيشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود مي آيد. اهميت اين موضوع در اين می باشد كه حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید بایستی اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخلاقی آن  بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، 1385).

هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه اي در چارچوب حسابداري حرفه اي، تجارت جهانی با معضلات بسیاري مواجه شده می باشد. قلب، جعل و اغراق عمدي در حسابداري شرکت ها و دیگر رفتارهاي سوء حرفه اي منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده می باشد. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت هاي بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش هاي مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده می باشد. مواردی از این دست تا حدي ممکن می باشد منجر به اثرات نامطلوب بر روي وضعیت اقتصادي کشورها گردد. همچنین، فعالیت هاي متقلبانه سبب شده می باشد تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاري و بازارهاي مالی وارد گردد، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهاي غیر اخلاقی حسابداران و عدم درك صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته می باشد و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداري شده می باشد. لذا پژوهش و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.

 

1-4  اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

مطالعه و مطالعه تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

  • اهداف فرعی

1-مطالعه ارتباط ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

2- مطالعه ارتباط الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

3- مطالعه ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

4- مطالعه ارتباط رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

 

 

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری در حوزه­ی مالی ارتباط معنی­دار هست؟

1-5-2سوالات فرعی

1- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی ارتباط معنی دار هست؟

2-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی دار هست؟

3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست؟

4-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست؟

 

 1-6 فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی

بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری در حوزه­ی مالی ارتباط معنی­دار هست.

 

1-6-2 فرضیات فرعی

1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.

2-میان الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.

3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.

4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی ارتباط معنی دار هست

[1] Ethics

[2] Professional Ethics

[3] Business Ethics

[4] Duckett & Macfarlane

 اخلاق حرفه ای حسابداران

1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي

       این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی” می باشد، که با بهره گیری از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از  متخصصین حسابداری، در آغاز ارتباط ی چهار مولفه اخلاق حرفه­ای که در قالب مدل مفهومی فوق اظهار شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های جدید رهبری، شامل ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان ، مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

 

1-8-1 تعاریف نظری

اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با در نظر داشتن رفتار بشر در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی[1]، 2009).

تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده می باشد، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اخلاق کار، متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی می باشد در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛

مقصود از اخلاق حرفه اي مجموعه قواعدي می باشد که بایستی افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه اي رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات هاي قانونی دچار شوند (ناظری، 1391).

رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.

رهبری تحول­گرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را مطالعه نمود. برنز نتیجه گیری نمود که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود بهره گیری می کنند:

الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.

برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف نمود. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو[2]1993، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، 1381).

رهبری خدمتگزار: این واژه در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف[3] ابداع گردید. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی می باشد و همچنین به­ عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت[4] طی سال 1999 چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را اظهار نموده می باشد:

1- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.

2-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان

3-ایجاد اعتماد در دیگران

4-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، 1378)

 

1-8-2تعاریف عملیاتی

اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش ارتباط اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های جدید رهبری، چهار مولفه برای اخلاق حرفه ای مد  نظر می باشد که مقصود از هر مولفه به توضیح ذیل می باشد.

 

رازداری و بیطرفی حسابدار:

رازداری: حسابدار بایستی به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،بهره گیری و یا افشاء کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آنرا داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،1385)

بیطرفی: حسابدار بایستی بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،1385).

مسئولیت پذیری اجتماعی:

یعنی پذیرش؛

1-مسئولیت در قبال جامعه

2-مسئولیت در قبال صاحبکار

3-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه

4-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،1391)

الزامات قانونی

عبارتنداز:

1-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی

2-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن

3-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی

ارزش­های فردی حسابداران: ارزش­های فردی باورهایی درمورد آن چه که درست یا غلط می باشد می باشد.این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنت­های فرهنگی، استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد.این ارزش ها با تغییر در زمان، فرهنگ، دین و افراد تغییر می کنند (بهاری فر و جواهری کامل، 1389)

سبک­های رهبری: سبک های رهبری جدید گوناگونی همچون رهبری تمام عیار، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار و … وجود دارند. در این پژوهش مقصود از سبک­های رهبری، بیشتر سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا می باشد.که در ذیل مقصود از هر کدام از این سبک ها و شش مولفه اصلی جهت سنجش ارتقا و یا عدم ارتقاء این سبک ها تعریف می شوند.

رهبری تحول گرا: برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف نمود. (رابینز، 1381).

رهبری خدمتگزار: در رهبری خدمتگزار، رهبر بایستی یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و در نظر داشتن افراد می باشد را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان می باشد، و رهبر بایستی علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. دو سبک رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ریشه در رهبری کاریزماتیک دارند.

مقصود از مولفه­های سبک­ رهبری عبارتنداز:(اجتهادی و شاه طالبی،1387)

[1] Smith  & Lee

[2] Bass & Avolio

[3] R. Greenleaf

[4] Daft

متن کامل در سایت ارشدها

Author: 92